Uw tips over Handhaving gevraagd (slot)

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Eerder bent u via onze site gevraagd ons te voorzien van tips over handhaving van de openbare orde, met name in onze wijk Bockhorst. Dit was naar aanleiding van het verzoek van M. Holla van de gemeente aan o.m. onze wijkvereniging voor input om haar Uitvoeringsprogramma 2022 goed aan te laten sluiten bij de behoeften uit de wijken.

Dit heeft geresulteerd in onderstaande e-mail die ik op 30 september heb verzonden aan Holla. Holla is Beleidsmedewerker Handhaving & Veiligheid bij de gemeente.
NB: de uitgebreide URL-verwijzingen in de originele e-mail zijn voor de site vervangen door de kortere *Klik*s. 


Geachte heer Holla,

In uw e-mail van 18 augustus jl. verzocht u o.m. onze wijkvereniging BewonersBelangenverenigingBockhorst (BBB) om input om ‘het Uitvoeringsprogramma 2022 Handhaving voor de openbare ruimte’ goed aan te laten sluiten bij de behoeften uit de wijken.

Dit heeft geleid tot een oproep aan onze wijkbewoners op onze site.
Zie hiervoor *Klik*.

De BBB vraagt uw aandacht voor het volgende:

  1. Hangjeugd

Rond april dit jaar was er ophef in de wijk ontstaan naar aanleiding van hangjeugd die zich op bepaalde plekken in de wijk bleek te verzamelen en daar veel onrust veroorzaakte. Onder meer door het gebruik en venten (dealen) van lachgas, het maken van troep op de straat en het uitmaken van voorbijgangers voor van alles en nog wat. Vooral bij de onverlichte trap aan het einde van de Louis Elsevierstraat en bij de aangrenzende parkeerplaats van de Pieter van der Aastraat.

Naar aanleiding hiervan heeft de BBB op haar site de wijkbewoners o.m. geadviseerd om dergelijke klachten te melden aan de wijkagent.
Voor een toelichting zie *Klik* & *Klik*.

Daarnaast heeft de gemeente dankzij vasthoudende actie van een van onze wijkbewoners die trap eindelijk verlicht door een extra lantaarnpaal ernaast te plaatsen.
Voor een toelichting zie *Klik*.

Sindsdien hebben zich deze voorvallen, voor zover ons bekend, niet meer in de wijk voorgedaan. Maar dat betekent niet dat toezicht en handhaving niet meer nodig zullen zijn. Niet slechts bij incidenten, maar alleen al door de preventieve werking hiervan. Voorkomen moet worden dat incidenten uitgroeien tot een structureel probleem.

  1. Inzet BOA’s bij toezicht

Onze BOA’s zouden zich meer kunnen bezighouden met fiets- en voetsurveillances in de omliggende wijken zoals de Bockhorst met een bemiddelende taak tussen burger en politie. Door hun aanwezigheid en aanspreekbaarheid kunnen zij hierdoor de veiligheid en leefbaarheid voor de bewoners aanzienlijk verbeteren.
Voor een toelichting zie *Klik*.

  1. Prullenbakken hondenpoep

Sinds de prullenbak voor de hondenpoep is weggehaald aan de Pieter van der Aastraat van de wijk Bockhorst blijken steeds meer mensen hun hond uit te laten zonder de poep van hun hond daarna op te ruimen. Graag de prullenbak terug en meer handhaven.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *