Extract ALV van 2 mei 2024

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

In het artikel van 4 juli 2024 op deze site ‘Plesmanlaan 100, Update 8 & Beroep’ is verwezen naar de ALV van 2 mei 2024.*Klik

Op deze ALV zijn de aanwezige leden geraadpleegd over het beroepschrift tegen de gemeente bij de Raad van State. Het beroepschrift is op 27 maart 2024 ingediend.

Voor de volledigheid volgt hierbij een extract van de notulen van deze ALV. Klik

Plesmanlaan 100, Update 8 & Beroep

Auteurs: Wijkwerkgroep & BBB

Sinds Update # 7 van 17 februari 2023 heeft de Wijkwerkgroep de ontwikkelingen van het project Plesmanlaan 100 verder gevolgd.

De verlening van de omgevingsvergunning Plesmanlaan 100 voor Urban Interest werd verwacht in september 2022, maar uiteindelijk duurde het tot juli 2023 totdat het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning samen ter inzage werden gelegd. De gemeente heeft bij brief van juli 2023 uitgenodigd om een Zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan en op de ontwerp omgevingsvergunning in te dienen.

Zienswijzen en gevolg

Dat heeft de BBB dan ook gedaan op 28 september 2023, evenals op 27 september 2023 een bewoner van het Jan Paetsplein (voor beide, zie *Klik). In reactie stelde de gemeente een Zienswijzennota samen die ons pas op 1 december bereikte nadat wij er uitdrukkelijk om hadden moeten vragen. Wij vonden de inhoud van die nota weinig concreet en hebben ons daarover beklaagd in een brief op 12 december 2023. Op 13 januari 2024 heeft de BBB in samenwerking met de Wijkwerkgroep een recapitulatie van onze argumenten gestuurd als inbreng in de vergadering van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling van 25 januari 2024 (*Klik). Gevolgd door een brief op 16 januari 2024 van eerdergenoemde bewoner aan de leden van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en de gemeenteraad (*Klik). Bovendien heeft in die tijd nog wat informeel contact plaatsgevonden met enkele raadsleden.

Het bleek allemaal tevergeefs. Op 1 februari 2024 zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ongewijzigd vastgesteld in de gemeenteraad. Uit de behandeling in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en later in de raad blijkt dat weinigen zich goed hebben ingelezen of hebben begrepen wat er allemaal aan dit project schort.

Einde oefening?

Lees verder “Plesmanlaan 100, Update 8 & Beroep”

Omgevingswet per 1 januari 2024

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze nieuwe wet vervangt 26 bestaande wetten die gaan over de fysieke leefomgeving, namelijk alles wat we buiten zien, horen of ruiken.

Omgevingswet in het kort

De Omgevingswet geldt in heel Nederland. Doel van de nieuwe wet is meer samenhang in beleid, regels en projecten die gaan over de fysieke leefomgeving. Dat kan zijn de bouw, het milieu, water of wegen, bodem of natuur, geluid of monumenten.

Om deze samenhang te bereiken werkt iedere gemeente met één toekomstplan voor de fysieke leefomgeving: de Omgevingsvisie. En één plan waar alle kaders en regels in staan: het Omgevingsplan. Bekijk het uitlegfilmpje op www.leiden.nl/omgevingswet.

Leiden en de Omgevingswet

Hoe staat het in Leiden met de Omgevingswet, nu een halfjaar na invoering?
De gemeente Leiden heeft hierover een korte uitleg gegeven *Klik

Omgevingswet en Participatie

Maar hoe zit het in de Omgevingswet met de participatie?
Prof. mr. dr. M.N. Boeve gaf recentelijk in haar presentatie hiervoor  enkele aanknopingspunten. *Klik

Lustrumfeest Quintus 2024

Auteur: Albert Simonis, wijkbewoner en lid Wijkwerkgroep

De voorbereidingen van het lustrumfeest van Quintus in de 3 Octoberhal en op het veld bij Docos zijn inmiddels in volle gang. Op 29 april heeft de Wijkwerkgroep een verslag op de website gezet van de ontwikkelingen tot dat moment. Inmiddels zijn we een info-avond (8 mei) en een overleg met de gemeente en Quintus verder.

Je zou kunnen denken dat we na het Quintus-lustrum 2019 en Augustinus vorig jaar op onze routine zouden kunnen vertrouwen. Maar alles verandert: de personen bij de gemeente die over de Evenementen gaan, de wetgeving incl. normering voor geluid en natuurlijk de bemensing van de lustrumcommissie. Al wordt die laatste ondersteund door de organisatoren van 2019, waardoor ze zeer professioneel overkomen. Met enige regelmaat sturen ze bewonersbrieven naar degene die zich daarvoor hebben opgegeven. Lees verder “Lustrumfeest Quintus 2024”

Bewonersavond opvanglocatie ‘Paardenwei’

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Bewonersbrief

Op 15 februari 2024 heeft wethouder Julius Terpstra (Wonen, Bouwen en Welzijn) een bewonersbrief gezonden aan onze wijkbewoners met in het kort het volgend bericht.

Vooruitlopend op de Spreidingswet heeft het College van B&W besloten de locatie ‘Paardenwei’ beschikbaar te stellen voor circa 300 extra opvangplekken voor asielzoekers.

Deze opvang in tijdelijke units voor de duur van 5 jaar zal naar verwachting vanaf begin 2025 gereed en bewoonbaar zijn.

Voor de brief zelf, zie *Klik*.

Informatieavond

De gemeente organiseert op 26 februari 2024 hierover een informatieavond. De informatieavond vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur) in het ECC, Haagse Schouwweg 10, 2332 KG, Leiden. Voor deelname aanmelden per e-mail aan opvang@leiden.nl.

Vragen?

Stuur dan een e-mail aan opvang@leiden.nl.
Of bel met telefoonnummer 14 071 , keuze 4 (maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur Lees verder “Bewonersavond opvanglocatie ‘Paardenwei’”

Vervolg II Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Plesmanlaan 100

Participatie?

Vervolg II Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Plesmanlaan 100

Auteur: Koos van Kampen

Klikbare interessante brief inzake Ples100 is vandaag verstuurd naar de Gemeente. Deze brief dient ook, net als het vorige bericht hieronder, voor de behandeling door de Commissie Stedelijke Ontwikkeling op 25 januari 2024. Nu hopen dat er eindelijk eens echte participatie met onze wijkbewoners mogelijk is? Reactie op Nota beantwoording Zienswijze – bestemmingsplan Plesmanlaan 100 (gecoördineerd)-BBB

 

Vervolg Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Plesmanlaan 100

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Op 28 september 2023 heeft het bestuur van de BBB een zienswijze ingediend tegen de gang van zaken bij het project Plesmanlaan 100 bij het college van burgemeesters en wethouders van gemeente Leiden. De zienswijze is gericht tegen het ontwerpbestemmingsplan Plesmanlaan 100 met bijbehorende ontwerpomgevingsvergunning (in augustus 2023 door de gemeente ter visie gelegd). Zie *Klik*

Anders gezegd: de Zienswijze betreffende gecoördineerde besluitvorming project Plesmanlaan 100 met zaaknummer: Z/23/3558247.

Op donderdag 25 januari 2024 staat voor de Commissie Stedelijke Ontwikkeling het door het college van B&W vastgestelde bestemmingsplan Plesmanlaan 100 voor inhoudelijke behandeling geagendeerd. Omdat het bestuur van de BBB noch een vertegenwoordiging hiervan in de gelegenheid was om in te spreken op de Commissievergadering van 14 december 2023, heeft het bestuur bij brief van 13 januari 2024 de Commissie zijn standpunt over genoemd bestemmingsplan gegeven voor de behandeling op 25 januari a.s. Zie *Klik*.

Met als bijlage onze brief van 28 september 2023. Zie boven.

Puinhoop en onderhoud Verbeekstraat

Auteur: Sietse de Boer, Wijkwerkgroep (incl. Herinrichting Verbeekstraat)

Als bewoner van de Bockhorst loop ik tijdens een wandeling regelmatig door de Verbeekstraat op de dag/avond en ik ben dan ook een van de melders bij de gemeente met de foto van de afvalberg naast de containers (zie boven).

De Beheerder Verbeekstraat Xior Student Housing heeft hierop gereageerd, waarop ik hem hierbij enkele maatregelen heb voorgesteld als mogelijke oplossing voor de voortdurende puinhoop in de Verbeekstraat.

Voorstellen aan Beheerder Verbeekstraat Xior Student Housing

  1. U geeft aan dat er van de drie bewoonde gebouwen er één in gebruik is als studentenhuisvesting; dat klopt maar het is een feit, dat de meeste afvalcontainers met afval buiten de containers vlakbij het XIOR-complex staan en niet bij de twee andere bewoonde gebouwen.
  2. Tevens geeft u aan dat de beschikbare capaciteit van de vuilcontainers tekortschiet; dit is m.i. heel simpel op te lossen door meer containers te huren en deze niet buiten te laten staan maar in de ondergrondse parkeergarage van het XIOR-gebouw te zetten, want deze staat leeg en daar is dus ruimte zat.
  3. Ook geeft u aan dat sinds de invoeren van het statiegeld op blikjes en plastic flesjes er veel daklozen rommelen in de containers. Dat is op te lossen door de containers pas buiten te zetten op het moment van legen en niet zoals dat nu gebeurt namelijk dagen van tevoren. Hiermee lost u ook het probleem dat buitenstaanders afval erin dumpen, meteen op.

Kortom dit probleem is dus heel gemakkelijk op te lossen en ik hoop dan ook dat u met bovenstaande suggesties aan de slag gaat.

Puinhoop Verbeekstraat

Leg het daar maar neer

Auteurs: WijkWerkGroep

De Verbeekstraat is nu nog het adres van een aantal tot (studenten)woningen omgekatte kantoren, zo’n beetje als wat Plesmanlaan 100 moet worden. Toen de wijkvereniging insprak bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling over dat laatste plan, kwam onder andere naar voren dat wij vreesden voor veel afval en verloedering als het hoofdzakelijk studenten als bewoners zou trekken. Die zorg werd onmiddellijk weggehoond door de verzamelde raadsleden, maar wie af en toe door de Verbeekstraat loopt, kan niet anders dan constateren dat het daar een zootje is wat betreft de afvalinzameling. Deze situatie van het huisvuil her en der is niet de eerste keer. Lees verder “Puinhoop Verbeekstraat”

Verslag Klankbordgroep AZC Haagse Schouwweg

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Op 2 november 2023 is de Klankbordgroep AZC Haagse Schouwweg weer bijeengekomen.

Voor het verslag van de bijeenkomst *Klik*.

De volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep is op 29 februari 2024 van 14:30-16:00 uur.