Privacy

Privacyverklaring BewonersBelangenverenigingBockhorst

Dit is de privacyverklaring van BewonersBelangenverenigingBockhorst, gevestigd te Leiden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40446732, hierna te noemen ‘BBB’ of ‘wij’.

Aanleiding

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. De BBB hecht veel waarde aan de bescherming van uw gegevens. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden en welke rechten u hebt. De BBB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In ieder geval betekent het, dat:

 1. Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens staan beschreven in deze privacyverklaring;
 2. Wij van uw persoonsgegevens enkel die gegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 3. Wij om uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 4. Wij passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 6. Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

Als bestuur van de BBB zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kunt u een bericht sturen naar secretaris@bbbockhorst.nl.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de BBB verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Ledenadministratie;
 • Verwerken en uitvoeren betaalopdrachten, zoals inning contributiegelden;
 • Versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Meedoen aan activiteiten georganiseerd door of namens de vereniging en anderen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij o.a. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Geslacht;
 • Voorletter(s);
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • IBAN-nummer (t.b.v. mogelijk toekomstige automatische contributie inning);
 • Competenties en interesses.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt De BBB uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het hosten en onderhouden van de website van de BBB. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beeldmateriaal

Wij behouden ons het recht voor foto’s en/of video’s te mogen gebruiken bij activiteiten en/of evenementen die door de BBB georganiseerd zijn of worden. Deze foto’s en video’s plaatsen wij op onze website of andere sociale media, die op naam staan van de BBB. Bij deelname aan activiteiten en/of evenementen gaat u hier automatisch mee akkoord.

Bewaartermijn

De BBB bewaart persoonsgegevens na beëindiging van het lidmaatschap niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist:

 • voor de ledenadministratie is dit maximaal 2 jaar;
 • voor de financiële administratie is dit 7 jaar, conform de wettelijke fiscale bewaartermijn.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Ook zijn alle personen die namens de BBB van uw gegevens kunnen kennisnemen gehouden aan geheimhouding daarvan. 

Websitecookies

De BBB gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer of mobiele device. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Voor het gebruik van functionele en analytische cookies hoeft u geen toestemming te geven, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de E-Privacy Verordening. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de BBB. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij adviseren om voor het gebruik van andere websites altijd de desbetreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.  

Wijziging van het privacybeleid

Wij zullen ons privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen om het up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, te verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u allereerst contact op te nemen met het Bestuur. U hebt daarnaast altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Mocht u naar aanleiding van deze verklaring nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via secretaris@bbbockhorst.nl.