“Fijne feestdagen en beste wensen voor 2022”

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Wat hebben wij, wijkbewoners, veel meegemaakt dit jaar én in 2020, de zich tot nu toe voortslepende “Coronajaren”. We weten niet wat 2022 daadwerkelijk zal brengen, hoewel er legio voorspellingen zijn, de ene nog onzekerder dan de ander. Maar we weten wel dat wij dankzij de inzet van veel wijkbewoners samen met onze Wijkvereniging in die afgelopen tijd de beleving in de wijk een stukje aangenamer, plezieriger, vrolijker, hoe je het ook noemen wilt, maar vooral positiever hebben gemaakt.

Terugkijkend bijvoorbeeld in 2020 onze 40-jarige jubileumviering *Klik* & *Klik* en onze 3 oktoberviering *Klik*.

En in 2021 onze miniviering van Koningsdag, het geitje Dumpy *Klik*, de plaatsing van het nieuwe boekenhuisje voor de wijk (Nieuwsbrief #55) en niet te vergeten onze onvergetelijke Halloweenviering *Klik*.

Het bestuur van de BBB bedankt hierbij al dan niet in willekeurige volgorde:

  • Onze Wijkwerkgroep BBB (Plesmanlaan 100, Verbeekstraat 1-12 en nu ook Westerpoort) voor hun niet aflatende ijver om aan de deur van de gemeente te blijven kloppen. Wat nodig blijkt en blijft;
  • Onze overige vrijwilligers die ieder, stuk voor stuk, met hun eigen kwaliteiten en op hun eigen wijze in allerlei activiteiten samen hebben bijgedragen aan het nóg leefbaarder maken van onze wijk;
  • U, de lezers van onze artikelen op onze site en onze Nieuwsbrieven, voor uw aandacht, hopelijk begrip en soms stilzwijgende, soms actieve ondersteuning van alle hiervoor genoemde activiteiten.

“Fijne feestdagen en een gezond en actief 2022 voor jullie allemaal!”

Het bestuur van de BBB: Ferry Veijgen, Amir Saab, onze trouwe en eminente aspirant-emeritus penningmeester Jan Verbooy, Loes de Blok en Jeroen van Ede.

Vrede en licht met Kerst en 2022

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Op 13 december vroegen we onze Bockhorstkinderen om zelf een Kerstwens te ontwerpen *Klik*. Die Kerstwens konden we dan op onze site plaatsen.

En het is gelukt! We hebben de volgende –unieke– Kerstwens ontvangen van onze wijkbewonertjes Elza en Janine van Suzanne Mol.

Niet alleen als Kerstwens maar óók voor 2022.

Niet met éen, maar met héél veel zelf geknutselde sterren (ik wou dat ik dat kon). Sterren die hoop uitspreken.

Met als aansprekende boodschap: Vrede en Licht.

Wie een kerstwandeling door de wijk gaat maken, ziet deze sterren dan wellicht voor hun raam hangen!

Dank Elza, Janine en Suzanne!

Daarnaast deze romantische foto van de Van Ravelingenstraat met beste wensen van wijkbewoner Gerard van der Klugt. Het zij zo: volwassen, maar niet minder welkom. Uit het verre 2017 toen wij nog niet wisten wat “Corona” was.

Ook jij bedankt, Gerard!

Mooie actie!

Auteur: Amir Saab, secretaris

Zoon Luuk (9 jaar) van wijkbewoner Angela Jansen houdt een actie voor 3FM Serious Request. Die halen dit jaar geld op voor het Wereld Natuur Fonds (WNF). Luuk gaat 4 dagen lang plastic en ander vuil opruimen uit de natuur in de Bockhorst en omgeving. Hiermee haalt hij geld op voor het WNF.

Het door Luuk opgehaald eindbedrag kunnen we in onze eerstvolgende Nieuwsbrief plaatsen.

Veder lezen?  *Klik*.

Uitnodiging Kerstwens

Auteurs: Amir Saab en Loes de Blok

Hallo Bockhorstkinderen, beste Bockjes. Eerlijk zeggen. Dit kunnen jullie toch veel beter?

In plaats van net zo’n Kerstwens als anders op onze site te zetten, vragen wij jullie ons een foto van jouw tekening te sturen met je eigen Kerstwens. Hoe je denkt dat een Kerstwens er écht moet uitzien.

Doe je dan je naam erbij? Als je wilt ook je leeftijd.

We plaatsen die dan allemaal op 23 december op de site.

Jouw Kerstwens!

Met een Kerstwens groet je iedereen en wens je hun het beste toe voor de komende tijd. Maar jij bepaalt hoe je dat doet. Met een eigen tekening en een eigen tekst. Wie weet misschien met een eigen recept voor een heerlijk Kersthapje? Kijk zelf maar!

Jouw foto kun je vóór 22 december e-mailen naar redactie@bbbockhorst.nl

Vergeet niet ‘Kerstwens‘ te zetten bij het onderwerp van je e-mail.

Dan kunnen we die nog op tijd – vóór Eerste Kerstdag! – op de site plaatsen.
Doen?

Planning Energietransitie Gemeente Leiden

Intro: Amir Saab, secretaris BBB

Van Ansâr Ahmadali, Communicatieadviseur Energietransitie Gemeente Leiden, ontvingen wij op 8 december jl. dit bericht:


Eerder heeft de gemeente Leiden haar bewoners via wijkgesprekken de gelegenheid gegeven hun mening te geven over de Transitievisie Warmte van de gemeente.  We brengen u graag op de hoogte van de voortgang. In totaal zijn er naar aanleiding van de wijkgesprekken 20 zienswijzen binnengekomen op de conceptversie en de gemeente Leiden is stuk voor stuk een reactie aan het maken op de ingebrachte vragen en opmerkingen. De planning van de commissie- en raadsbehandeling(en) is iets verschoven ten opzichte van aanvankelijk bepaalde data.

De nieuwe data zijn:

  • 18 januari 2022 – collegebesluit aangepaste visie incl. inspraaknotitie
  • Na 18 januari – terugkoppelen inspraakreacties
  • 8 februari – eerste behandeling commissie Stedelijke Ontwikkeling (horen insprekers)
  • 24 februari – tweede behandeling commissie Stedelijke Ontwikkeling (debat)
  • 10 maart – onder voorbehoud besluitvorming in gemeenteraad

De vraag-antwoord lijsten die naar aanleiding van de wijkgesprekken gemaakt zijn, zijn te vinden op www.gagoed.nl/energietransitie .

Verslag “tafeltjesavond” inrichting openbare ruimte Verbeekstraat

Auteur: Sietse de Boer, wijkbewoner

Op woensdagavond 13 oktober ben ik als lid van de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100 en Verbeekstraat aanwezig geweest bij de “tafeltjesavond” Verbeekstraat.

Een aantal wijkbewoners was eveneens aanwezig. Wij konden diverse plattegronden inzien van zowel de huidige als de eventueel toekomstige situatie. Eveneens konden wij zelf een invulling geven aan de openbare ruimte d.m.v. het aanbrengen van diverse plaatjes op een plattegrond van bomen, groen, speeltoestellen, parkeerplaatsen, etc. Maar ook met wat men niet in het gebied wil hebben. Diverse wijkbewoners hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

“Bruggetje” naar Van Ravelingenstraat

Wat mij en de medebewoners opviel, is dat het “bruggetje” naar de Van Ravelingenstraat weer in beeld kwam. Dit werd dus direct als niet wenselijk aangegeven door de aanwezigen.
“Verslag “tafeltjesavond” inrichting openbare ruimte Verbeekstraat” verder lezen

Energietransitie gemeente Leiden & Inspraak

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Concept transitievisie warmte (TVW)

Het College van B&W is bezig met het vaststellen van een concept voor de transitievisie warmte (TVW) voor Leiden. Deze visie beschrijft hoe het energiesysteem van de toekomst van Leiden er mogelijk uit kan komen te zien en op welke manier en hoe snel we de omschakeling naar duurzamere energiebronnen willen vormgeven om verdere klimaatverandering tegen te gaan. De opdracht tot het opstellen van deze visie komt voort uit het landelijke Klimaat- en Energieakkoord.

Het concept van de transitievisie warmte “Transitievisie Warmte 2021-2026, oktober 2021” vindt u met *Klik*.

“Energietransitie gemeente Leiden & Inspraak” verder lezen

2e Informatiebijeenkomst Project Westerpoort

Gebiedsvisie Westerpoort

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

De gemeente Leiden stelt voor de nieuw aan te leggen wijk Westerpoort een gebiedsvisie op. Dit gebied in de Mors ligt tussen het Leiden Bio Science Park en buitenplaats en begraafplaats Rhijnhof.

In deze gebiedsvisie komt onder andere te staan wat voor wijk het wordt, voor wie, wat voor woningen er komen, hoe de openbare ruimte wordt ingedeeld, welke functies (zoals werken, bedrijvigheid, voorzieningen, sport en horeca) er komen en hoe verkeer en parkeren wordt geregeld. Een aantal kaders voor dit gebied is al vastgelegd in het Ontwikkelperspectief De Mors. “2e Informatiebijeenkomst Project Westerpoort” verder lezen

Uw tips over Handhaving gevraagd (slot)

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Eerder bent u via onze site gevraagd ons te voorzien van tips over handhaving van de openbare orde, met name in onze wijk Bockhorst. Dit was naar aanleiding van het verzoek van M. Holla van de gemeente aan o.m. onze wijkvereniging voor input om haar Uitvoeringsprogramma 2022 goed aan te laten sluiten bij de behoeften uit de wijken.

Dit heeft geresulteerd in onderstaande e-mail die ik op 30 september heb verzonden aan Holla. Holla is Beleidsmedewerker Handhaving & Veiligheid bij de gemeente.
NB: de uitgebreide URL-verwijzingen in de originele e-mail zijn voor de site vervangen door de kortere *Klik*s.  “Uw tips over Handhaving gevraagd (slot)” verder lezen

Update 5 Plesmanlaan 100

Aansluiting woonwijk (Uit de Welstandspresentatie, afbeelding © UAC)

Auteurs: Amir Saab, secretaris BBB, namens en in samenwerking met de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100

Sinds de vorige update van 7 maart 2021 *Klik* heeft de Wijkwerkgroep niet stilgezeten. Over de meest acute zaken zijn tussentijds berichten geplaatst: op 20 april over de start van de tweede participatieronde *Klik* en op 13 augustus over de onaangekondigde aanvraag van een omgevingsvergunning door Urban Interest voor het plan *Klik*.

Verder

Maar er is intussen veel meer gebeurd.

Op 22 april vond inderdaad overleg plaats tussen de Wijkwerkgroep, de gemeente en Urban Interest (UI). Duidelijk werd dat de gemeente, lees projectleider, een andere kijk dan de BBB heeft op het tot dan toe doorlopen traject en de ruimte die is geboden aan de BBB om mee te praten over de invulling van de kaders in de Nota van Uitgangspunten (NvU). Bepaalde onderwerpen zijn daarin onderbouwd en vastgesteld en zijn volgens de projectleider niet meer te beïnvloeden. Als voorbeeld wordt genoemd de hoogte, met name aan de zijde van de Bockhorst; dit is nu een vastgesteld kader.

Maar in de NvU worden ook vaak woorden gebruikt als maximaal en minimaal; dit betekent dat daar nog een nadere invulling moet komen waar we nog wel iets over willen kunnen zeggen.

Belangrijkste discussiepunt blijft de te geringe parkeercapaciteit in relatie tot het aantal geplande woningen. Aanvankelijk belooft UI om hun capaciteitsberekening (de parkeerbalans) ter inzage te geven aan de Wijkwerkgroep, maar in een speciaal ingelast overleg over het parkeren op 6 juli wordt die belofte ingetrokken omdat er teveel concurrentiegevoelige informatie in zou staan. Wat later niet juist blijkt te zijn als we de stukken van de omgevings­vergunningsaanvraag door UI bij de gemeente opvragen. “Update 5 Plesmanlaan 100” verder lezen