Extract ALV van 2 mei 2024

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

In het artikel van 4 juli 2024 op deze site ‘Plesmanlaan 100, Update 8 & Beroep’ is verwezen naar de ALV van 2 mei 2024.*Klik

Op deze ALV zijn de aanwezige leden geraadpleegd over het beroepschrift tegen de gemeente bij de Raad van State. Het beroepschrift is op 27 maart 2024 ingediend.

Voor de volledigheid volgt hierbij een extract van de notulen van deze ALV. Klik

Plesmanlaan 100, Update 8 & Beroep

Auteurs: Wijkwerkgroep & BBB

Sinds Update # 7 van 17 februari 2023 heeft de Wijkwerkgroep de ontwikkelingen van het project Plesmanlaan 100 verder gevolgd.

De verlening van de omgevingsvergunning Plesmanlaan 100 voor Urban Interest werd verwacht in september 2022, maar uiteindelijk duurde het tot juli 2023 totdat het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning samen ter inzage werden gelegd. De gemeente heeft bij brief van juli 2023 uitgenodigd om een Zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan en op de ontwerp omgevingsvergunning in te dienen.

Zienswijzen en gevolg

Dat heeft de BBB dan ook gedaan op 28 september 2023, evenals op 27 september 2023 een bewoner van het Jan Paetsplein (voor beide, zie *Klik). In reactie stelde de gemeente een Zienswijzennota samen die ons pas op 1 december bereikte nadat wij er uitdrukkelijk om hadden moeten vragen. Wij vonden de inhoud van die nota weinig concreet en hebben ons daarover beklaagd in een brief op 12 december 2023. Op 13 januari 2024 heeft de BBB in samenwerking met de Wijkwerkgroep een recapitulatie van onze argumenten gestuurd als inbreng in de vergadering van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling van 25 januari 2024 (*Klik). Gevolgd door een brief op 16 januari 2024 van eerdergenoemde bewoner aan de leden van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en de gemeenteraad (*Klik). Bovendien heeft in die tijd nog wat informeel contact plaatsgevonden met enkele raadsleden.

Het bleek allemaal tevergeefs. Op 1 februari 2024 zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ongewijzigd vastgesteld in de gemeenteraad. Uit de behandeling in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en later in de raad blijkt dat weinigen zich goed hebben ingelezen of hebben begrepen wat er allemaal aan dit project schort.

Einde oefening?

Lees verder “Plesmanlaan 100, Update 8 & Beroep”