Update 5 Plesmanlaan 100

Aansluiting woonwijk (Uit de Welstandspresentatie, afbeelding © UAC)

Auteurs: Amir Saab, secretaris BBB, namens en in samenwerking met de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100

Sinds de vorige update van 7 maart 2021 *Klik* heeft de Wijkwerkgroep niet stilgezeten. Over de meest acute zaken zijn tussentijds berichten geplaatst: op 20 april over de start van de tweede participatieronde *Klik* en op 13 augustus over de onaangekondigde aanvraag van een omgevingsvergunning door Urban Interest voor het plan *Klik*.

Verder

Maar er is intussen veel meer gebeurd.

Op 22 april vond inderdaad overleg plaats tussen de Wijkwerkgroep, de gemeente en Urban Interest (UI). Duidelijk werd dat de gemeente, lees projectleider, een andere kijk dan de BBB heeft op het tot dan toe doorlopen traject en de ruimte die is geboden aan de BBB om mee te praten over de invulling van de kaders in de Nota van Uitgangspunten (NvU). Bepaalde onderwerpen zijn daarin onderbouwd en vastgesteld en zijn volgens de projectleider niet meer te beïnvloeden. Als voorbeeld wordt genoemd de hoogte, met name aan de zijde van de Bockhorst; dit is nu een vastgesteld kader.

Maar in de NvU worden ook vaak woorden gebruikt als maximaal en minimaal; dit betekent dat daar nog een nadere invulling moet komen waar we nog wel iets over willen kunnen zeggen.

Belangrijkste discussiepunt blijft de te geringe parkeercapaciteit in relatie tot het aantal geplande woningen. Aanvankelijk belooft UI om hun capaciteitsberekening (de parkeerbalans) ter inzage te geven aan de Wijkwerkgroep, maar in een speciaal ingelast overleg over het parkeren op 6 juli wordt die belofte ingetrokken omdat er teveel concurrentiegevoelige informatie in zou staan. Wat later niet juist blijkt te zijn als we de stukken van de omgevings­vergunningsaanvraag door UI bij de gemeente opvragen.

WOB-verzoek

De BBB heeft op 5 maart een verzoek om meer informatie gedaan met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) en daarbij UI en de gemeente verzocht om niet te terughoudend te zijn met het overleggen van documenten: dat past niet bij een college dat transparantie voorstaat. Op 29 april krijgen we de beschikking over 60 documenten in een niet doorzoekbaar pdf-formaat, dus dat is een hele uitzoekerij: hebben we nu alles wat we wilden weten? Nee, dus op 11 juni stuurt de BBB een bezwaarschrift met een lijst van ontbrekende informatie. Doordat veel betrokken mensen op uiteenlopende tijden met vakantie zijn wordt die lijst pas op 31 augustus besproken. De gemeente zal nog meer stukken overleggen, maar heeft daarvoor tot uiterlijk november de tijd nodig. Wij vragen ons vooral af wat er in de eerste contacten tussen gemeente en projectontwikkelaar is afgesproken over woningaantallen en parkeereisen. Ook wat betreft onderliggende informatie die al dan niet het standpunt van het college aannemelijk maakt dat de businesscase bij een andere programmering van het aantal en type woningen niet sluitend zou zijn voor de projectontwikkelaar.

Een aantal van de nog openstaande vragen wordt beantwoord doordat UI op 22 juli een plan heeft ingediend voor de aanvraag van een Omgevingsvergunning. Dat moesten we helaas zelf uit de Gemeenteberichten van 5 augustus vissen, want UI noch gemeente vond het kennelijk nodig ons hierop te attenderen. Achteraf bleek dit een miscommunicatie te zijn tussen UI en projectleiding.

Naar aanleiding van deze aanvraag zal het bestuur op voorhand een informele zienswijze indienen. We moeten weer een hele hoop informatie (tekeningen, berekeningen, rapporten) doornemen om te kunnen constateren of stukken wel of niet op elkaar aansluiten en of berekeningen wel of niet kloppen.

Later in het proces komt voor eenieder nog de mogelijkheid om een formele zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp- omgevingsvergunning. De besluitvorming hierover vindt door de gemeente in samenhang plaats.

Ontheffingen

Belangrijk is de constatering dat de aanvraag berust op de vooronderstelling dat bij het plan kan worden afgeweken van de criteria in:

 1. de Parkeernormen (want onvoldoende parkeercapaciteit),
 2. de Woonvisie (want veel te veel te kleine woningen en geen 30% sociale huurwoningen) en
 3. het belang van een goede ruimtelijke ordening. Er wordt aangestuurd op het maken van een zogenaamd postzegelplan. Opmerkelijk, omdat het plan moet worden beoordeeld in samenhang met de plannen voor de Verbeekstraat *Klik*. Die plannen hebben op onderdelen ingrijpende gevolgen voor elkaar. Denk bijvoorbeeld aan de parkeerproblematiek en de groen- en overige voorzieningen.

Het vermoeden bestaat dat het gehele plan al grotendeels rond was nog voordat de wijk er eind 2018 van op de hoogte werd gebracht. Dat is voor de BBB een extra reden om oudere documenten op te vragen. Want hoe kan het dat een projectontwikkelaar al zo zelfverzekerd een plan kan indienen dat niet voldoet aan zóveel gemeentelijke voorschriften, en de gemeente zo weinig open staat voor verbetersuggesties vanuit de buurt?

De Wijkwerkgroep blijft nog wel een tijdje bezig met dit dossier. Versterking van onze ploeg zou welkom zijn, want er valt nog veel te doen. Zie ook elders op de website onder Verbeekstraat en Westerpoort *Klik*.

Wie meer details wil weten of bepaalde documenten wil inzien kan zich wenden tot de secretaris, Amir Saab. Ook voor wie zich niet kan herkennen in de inzet van de BBB en een ander beleid wenst.

4 antwoorden op “Update 5 Plesmanlaan 100”

 1. Allemachtig! Wat is er een hoop werk verzet. Neigt naar weinig serieus nemen van onze BB. Heb er niet zoveel vertrouwen in dat het goedkomt met bijv die parkeergelegenheid.

  1. Dank Marjolijn, voor je reactie. Fijn dat je onze berichtgeving op onze site volgt. Er is zeker een hoop werk verzet door maar een kleine Wijkwerkgroep bestaande uit enkele bij de wijk betrokken vrijwilligers. Een werkgroep die snakt naar nieuwe leden. Vele handen maken licht werk. Zie onze Nieuwsbrief #52.
   Waarom heb je er niet zoveel vertrouwen in dat het goedkomt met bijv. die parkeergelegenheid?

 2. Ongelofelijk hoe de gemeente en UI belanghebbende partijen lijken te negeren. Van UI had ik niet anders verwacht, maar de gemeente zou juist moeten focussen op het belang van de omwonenden.

  1. Dank Peter, voor je reactie. Fijn dat je onze berichtgeving op onze site volgt. Er is zeker een hoop werk verzet door maar een kleine Wijkwerkgroep bestaande uit enkele bij de wijk betrokken vrijwilligers. Een werkgroep die snakt naar nieuwe leden. Vele handen maken licht werk. Zie onze Nieuwsbrief #52.
   Helemaal met jou eens dat de gemeente juist zou moeten focussen op het belang van de omwonenden. Maar het is ook zo dat de gemeente met meer belangen te maken heeft dan alleen met die van de omwonenden. Wat wij, bestuur BBB en Wijkwerkgroep, proberen te bereiken, is dat de belangen van ons, omwonenden, niet ondergesneeuwd raken in al die andere belangen in de afweging van de gemeente. Om tot slot onder het mom van niet zeuren als onbelangrijk te worden opzijgeschoven. Wij verwachten van de gemeente dat deze het begrip ‘participatie’ niet als een lege huls beschouwt en behandelt. Maar inhoud hieraan geeft door inderdaad rekening te houden met de gemotiveerde wensen van de bewoners van de Bockhorst en de belangen die daarin worden verwoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *