Update 2 Verbeekstraat 1-12

Auteurs: Amir Saab, secretaris BBB, namens en in samenwerking met de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100 & Verbeekstraat 1-12

Op 17 mei 2021 organiseerde de gemeente Leiden een digitale informatiebijeenkomst over haar plannen met twee panden in de Verbeekstraat, nl. het voormalige UWV-kantoor en het kantoor van Schreiner Airways *Klik*.

Op 1 juni 2021 verscheen de eerste update op de site over de plannen voor de Verbeekstraat en de rol die de BBB daarin wilde spelen als vertegenwoordiger van het wijkbelang, onder de titel “Bunker krijgt broertjes”. De eindconclusie was dat de gemeente eind mei niet van zins was om meer participatie te organiseren vóór het gereedkomen van de Nota van Uitgangspunten (NvU) en een te installeren “Klankbordgroep” *Klik*.

Op 9 juni vond er inderdaad een (digitale) vergadering plaats met 6 vertegenwoordigers van de gemeente en een aantal wijkbewoners, aangeduid als de Klankbordgroep. Hieronder ook leden van de Wijkwerkgroep. (De geciteerde passages hierna komen uit het uitgebreide verslag dat de gemeente van dit overleg heeft gemaakt.)

In dit overleg wordt door de Klankbordgroep gevraagd om meer coördinatie tussen de verschillende projecten:

  1. Plesmanlaan 100 en
  2. de twee te transformeren kantoren in het nieuwe plan Verbeekstraat 1-12 plus
  3. de groenvoorzieningen op het terrein met deze gebouwen.

Herhaling van zetten

Net zoals bij de Plesmanlaan 100 worden er weer veel te veel woningen gepland in relatie tot de beschikbare parkeer- en groencapaciteit. Zorgwekkend is de nadruk die de vertegenwoordigers van de gemeente leggen op de door het gemeentebestuur reeds vastgelegde visies.

Zo is in de Omgevingsvisie een aantal gebieden aangewezen als “potentie­gebieden voor de verstedelijking”.

“We gaan op bepaalde plekken waar dat mogelijk is juist veel woningen toevoegen om dat juist op andere plekken in de stad dan niet te hoeven doen. In feite is dat een bestuurlijke keuze geweest”. Met natuurlijk het altijd weer opduikend argument: “Een ontwikkelaar heeft ook een bepaald aantal woningen nodig om een rendement te kunnen halen”.

Uit de Klankbordgroep kwam naar voren dat er eerst een onderbouwing moet komen van de keuzes die worden gemaakt. Overigens wordt er in de Intentieovereenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar geen aantal woningen genoemd …

Participatie volgens gemeente (1)

De gemeente vindt dat de participatie van omwonenden grotendeels informerend is, maar deels ook raadplegend.

“Er is voor deze vorm van participatie gekozen omdat we grotendeels te maken hebben met door de gemeenteraad vastgesteld beleid, in de zin van aantallen woningen en in die van bouwhoogte. Dat betekent dat dit vastgestelde kaders zijn en we niet opnieuw hierover kunnen participeren. Dus daarover informeren we”.

Hoe verder

Daarna blijft het stil. Iedereen heeft het druk en/of gaat met vakantie. Op 7 september bereikt ons een brief van de gemeente over de herinrichting van de openbare ruimte van de Verbeekstraat.

“In beide vastgoedprojecten is uit de participatie naar voren gekomen dat omwonenden behoefte hebben aan een integraal plan voor de openbare ruimte. Vanuit de eigendomssituatie en rol kan dit ook niet van de eigenaren worden verwacht. Dit betekent dat de gemeente het project herinrichting openbare ruimte Verbeekstraat actief vorm moet geven en integraal oppakt. […] Aandachtspunten bij deze nieuwe inrichting van het gebied zijn klimaat­adaptatie en biodiversiteit. […] een volledige inrichting van gevel tot gevel, hierbij dient de Verbeekstraat te worden aangesloten op het bestaande groen in de omgeving”.

Participatie volgens gemeente (2)

“Het communicatie- en participatietraject richt zich op het bereiken (accent Wijkwerkgroep) van de direct omwonenden en ook de huidige bewoners en eigenaren in het plangebied Verbeekstraat.”

Wij wachten nog steeds op een uitnodiging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *