Plesmanlaan 100

Update nr. 4

Auteurs: Amir Saab, secretaris BBB, namens en in samenwerking met de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100

Eerder

De laatste Nieuwsbrief dateert alweer van 9 november 2020. Sinds die tijd heeft de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100 nog verschillende pogingen gedaan om de wijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij de transformatie van wat Loman Leefmans van het Leidsch Dagblad hardnekkig de Aramcobunker blijft noemen. Begin november 2020 heeft de Wijkwerkgroep huis-aan-huis een flyer verspreid ter vervanging van een presentatie bij de Algemene Ledenvergadering die door de coronabeperkingen geen doorgang kon vinden.

Op de website van de BBB is onder “De Wijk” een aparte categorie te vinden met informatie over onze bemoeienissen met de transformatie van Plesmanlaan 100. Sinds update nr. 3 van 8 november 2020 ging het ineens hard: eind november stuurde de gemeente weer eens een bewonersbrief waarin werd aangekondigd dat projectontwikkelaar Urban Interest een website had gelanceerd, waarop de bewoners konden zien wat ze voor plannen hadden en waarop ook kon worden gereageerd met een soort enquête. De vragen die de Wijkwerkgroep stelde, bleven echter onbeantwoord.

Inspraak Doelgroepenverordening

De Wijkwerkgroep heeft op 24 november 2020 ook een inspraakreactie aan de gemeente gestuurd met kritiek op de Doelgroepenverordening. Die verordening heeft voor een belangrijk deel ook invloed op het programma voor Plesmanlaan 100, het soort woningen dat daar moet komen en de mogelijke maatschappelijk bezien niet te verantwoorden huurverhogingen. In februari 2021 ontvingen we hierover weer een kluitje voor in het riet. Het college handhaaft zijn uitgangspunt in de NvU Plesmanlaan 100 wat voor Urban Interest een toekomstige extra huurverhoging van 1,5 % mogelijk maakt. De gemeenteraad heeft daarover echter het laatste woord.

Inspraak Plesmanlaan 100

Inmiddels hield de projectgroep van de gemeente de inspraakboot vakkundig af: onder embargo mochten we wat stukken inzien, ons commentaar werd “meegenomen” maar hoe kregen we niet meer te horen. Dus bleef de Wijkwerkgroep niets anders over dan de wethouder rechtstreeks te vragen om meer openheid van zaken en betere mogelijkheden tot participatie. Het antwoord was de bekende dooddoener dat we toch met de gemeente hadden kunnen praten en verder konden inspreken als de raad toe was aan de behandeling van de Nota van Uitgangspunten (NvU). De NvU is het pakket van eisen waaraan het ontwerp van de projectontwikkelaar moet voldoen. De Wijkwerkgroep vond dat belangrijk genoeg om daarover mee te willen praten.

Dus schreven wij op 8 december2020 een brief aan het gehele college van B&W. Dat had immers bij zijn aantreden in 2018 beweerd veel belang te hechten aan participatie. Hierop ontvingen wij geen rechtstreeks antwoord meer: de projectleider liet ons op 6 januari 2021 weten dat er geen inhoudelijke reactie meer zou volgen.

Ondertussen lag de NvU al bij het College van B&W, dat hem zonder meer goedkeurde en doorstuurde naar de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling voor verdere behandeling. Als we dat wensten konden we op 19 januari inspreken, waarna de commissie de NvU op 9 februari inhoudelijk zou bespreken. Alles inmiddels via Teams uiteraard.

We hadden al eerder gezien hoe insprekers worden afgepoeierd in dit soort vergaderingen. Om onze argumenten goed over het voetlicht te krijgen, leek het de Wijkwerkgroep nuttig om alles nog eens helder op een rijtje te zetten in onze inspraakbrief van 15 januari aan de commissie en om een paar raadsleden rechtstreeks te benaderen. Onze conclusie was dat de NvU onvolledig was en voor meerdere uitleg vatbaar, dus dat het beter was dat de raad het hele voorstel zou opschorten totdat meer en betere informatie beschikbaar was, zowel voor de raad als voor ons.

Is het dan zo moeilijk?

Wie het verloop van de verschillende vergaderingen heeft gevolgd, zal hebben gemerkt dat de raad weinig heeft in te brengen tegen de door het college voorgekookte voorstellen. Er werden uren vergadertijd gewijd aan voldoende groen- en speelvoorzieningen en of het wel terecht was dat er maar 20% sociale woningbouw was gepland terwijl overal in de stad gold dat ten minste 30% moest worden gebouwd, maar parkeren kwam nauwelijks aan de orde en die participatie was toch puik verlopen, die toren was toch niet doorgegaan? Kortom, met wat onschuldige amendementen en moties in de marge werd de NvU op 18 februari met algemene stemmen door de gemeenteraad aanvaard.

De indruk die overblijft na het gadeslaan van zoveel uren deliberatie is dat het ook onmogelijk is voor raadsleden om zich alle aspecten van een project eigen te maken en daar vervolgens een afgewogen oordeel over te vormen. Tijdens de voltallige raadsvergadering op 18 februari zag je bij sommige raadsleden de vermoeidheid toeslaan. Geen wonder, want Plesmanlaan 100 was nr. 17 op de agenda en werd pas tegen 23:30 afgerond met nog 4 agendapunten te gaan. Zelfs de wethouder kreeg last van afnemende alertheid: zo liet ze zich ontvallen dat de NvU eigenlijk door de projectontwikkelaar was geschreven. Dat bevestigt ons reeds bestaande vermoeden dat de projectontwikkelaar op de achtergrond het hele proces stuurt om maximaal rendement te behalen en dat de gemeente onvoldoende in staat is om de publieke belangen in dit proces te borgen. Dat is ook zichtbaar doordat de gemeente te pas en te onpas verwijst naar de business-case van de ontwikkelaar.

Wob-verzoek

Voor de Wijkwerkgroep een reden te meer om de oorspronkelijke intentieovereenkomst (waar we vanaf het begin stelselmatig, maar tevergeefs om hadden gevraagd) nu via een Wob-procedure op te vragen. In ons Wob-verzoek vragen wij ook om overlegging van het rapport van het onderzoeksbureau Fakton en andere documenten die in verband staan met de business-case van de projectontwikkelaar. Documenten waarvan de inhoud bekend mag worden verondersteld bij het College van B&W, de betreffende wethouder in ieder geval en misschien de raadsleden, maar niet bij de Leidse burger.

Hoe verder

De eerste participatieronde is zowel procesmatig als inhoudelijk onbevredigend verlopen, omdat de gemeente te veel ruimte gaf aan de ontwikkelaar. Een van onze wijkbewoners, Joost van der Wal, die op persoonlijke titel insprak, hield eveneens een terecht pleidooi voor een meer overall-stedenbouwkundige visie en in het bijzonder aandacht voor meer groen en speelgelegenheid in de nog te ontwikkelen projecten. Het aspect van groen leidde tot een aangenomen motie.

Finesses die wij in onze inspraaknotitie naar voren hadden gebracht, zoals het afwegen van het aantal woningen tegen de mogelijkheden voor parkeren en andere noodzakelijke voorzieningen, waren voor de meeste raadsleden in dit stadium een stap te ver. Deze onderwerpen zal de Wijkwerkgroep blijven agenderen. Leerzaam en nuttig om te weten nu we de volgende participatieronde ingaan, dit keer met projectontwikkelaar Urban Interest zelf.

Hun participatieplan hebben wij inmiddels opgevraagd.

Wie geïnteresseerd is in de hierboven genoemde documenten of het verloop van de genoemde vergaderingen kan terecht op de website van de Gemeenteraad onder leiden.notubiz.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *