Ontwikkelingen Plesmanlaan 100

Verslag gesprek met Gemeente en Urban Interest

Naar aanleiding van de *Klik*: Zorgenbrief van 11 februari 2019 zijn gemeente, Urban Interest (UI), Schouwenhove en de wijk (Amir Saab – BBB– en Leander Leijh) op 21 mei 2019 aan tafel gegaan. Doel van het gesprek was om duidelijkheid te krijgen over al dat wat er mogelijk wel of niet gaat spelen, welke rol wie hierin kan hebben en hoe dit in het proces opgevolgd zal worden.

Al vrij snel in het gesprek is duidelijk gemaakt dat de zorgen niet concreter benoemd kunnen worden dan dat zij al in de zorgenbrief staan. Er is immers nog niet bekend wat er nu precies gaat gebeuren, met andere woorden; er is nog niets waar iemand het niet mee eens kan zijn, anders dan mogelijk het omdopen van het pand tot woonruimte.

Update UI

UI geeft in een update aan dat de woontoren inmiddels al van de baan is. De kosten hiertoe zullen naar verwachting te hoog zijn en technisch is ook niet alles even goed mogelijk. Een ogenschijnlijk goede stap, echter wordt deze vrij snel opgevolgd door de mededeling dat de optie onderzocht wordt het bestaande ‘Aramco’-pand verder ‘op te hogen’. Dit was reeds onderdeel van de vorige plannen maar zal nu verder onderzocht worden. Doel lijkt namelijk nog steeds te zijn het huisvesten van ca. 400-450 bewoners. UI geeft aan dat dit minder is dan oorspronkelijk met de toren (ca 500), echter zullen de woningen die eerst in de toren zouden komen, volledig opgevangen moeten worden door ophoging.

Overige zaken

Verder komen de volgende zaken aan bod:
• Er is nog niet bekend welke doelgroep beoogd wordt. Hierdoor is het nog niet mogelijk impact in te schatten op belasting van de omgeving. Die is immers per doelgroep anders.
• UI en gemeente zullen de mogelijkheden onderzoeken voor commerciële uitnutting van de onderste verdieping. Hierbij kan gedacht worden aan: kiosken, fitness, horeca, winkels, etc. Een grote supermarkt lijkt niet te verwachten. Er zal rekening worden gehouden met de behoefte van omgeving en nieuwe bewoners. Er wordt hierbij ook rekening gehouden met ontsluiting en belastbaarheid.
• UI is gevraagd een visualisatie te geven van de zichtlijnen van het opgehoogde ‘Aramco’-gebouw, met name Schouwenhove heeft hier belang bij.
Vanuit de gemeente wordt er vervolgens met name over parkeerproblematiek en de te volgen procesgang gesproken:
• Parkeren is een groot issue in Leiden en omstreken en wordt hierdoor goed bekeken. De gemeente begrijpt de zorgen voor de omwonenden en tracht overlast te beperken. Er wordt onderzocht of de parkeernorm hier van invloed is en dit ondervangen kan worden. Gemeente schat in dat met name bezoekers overlast zullen kunnen geven en dat moet op ‘locatie’ opgelost kunnen worden. Hierdoor zouden mogelijk bewoners van het pand gedupeerd kunnen gaan worden door een ‘geen vergunningen’ beleid. Aangegeven wordt dat ook naar de omliggende ontwikkelingen gekeken wordt (Paardenwei en Campus Bio Science Park).
• Qua procesgang lijkt met name de torenbouw gestopt te zijn omdat hierdoor een mogelijkheid ontstaat om geen traject te hoeven doorlopen om over te gaan tot wijziging van bestemming volgens de formele route. In het ‘nieuwe’ plan lijkt er ruimte om via de route van ‘omgevingsvergunning’ te kunnen gaan. Dit is een minder zware besluitvormingsroute en komt niet bij de gemeenteraad. Het streven om voor einde 2019 dit traject in gang gezet te hebben wordt uitgesproken, maar niet formeel bevestigd.
• De aansluiting naar de wijk middels brug wordt bestempeld als ‘geen onderdeel van dit project’. Het was duidelijk dat niemand hierop zat te wachten.

Visiedocument

Al met al is het een prettig gesprek waarbij over en weer uitgesproken wordt dat er geen intentie is om elkaar te ‘dwarsbomen’. Hierbij echter wel met aangeven dat duidelijkheid, communicatie en transparantie van belang zijn. Er wordt vanuit de wijk en Schouwenhove gehamerd op het feit dat er een ‘visiedocument’ met uitgangspunten moet komen, ongeacht welke route het proces formeel doorloopt. Dit geeft eenieder de ruimte om hier gericht op in te gaan. Hierbij is afgesproken dat dit document kan leiden tot een gezamenlijke enquête binnen de wijk/omwonenden om hier een gedegen onderzoek te doen naar bezwaren, die gewogen kunnen worden op basis van belang, etc.

Afgesproken is dat er begin juli 2019 een nieuwe bijeenkomst gepland wordt, waarin dit visiedocument klaar moet zijn. Het is de vraag of dit gaat gebeuren, wij zullen hierop aan blijven sturen.

6 antwoorden op “Ontwikkelingen Plesmanlaan 100”

 1. Dank Amir en Leander voor jullie inspanningen. Er blijven bij mij toch nog wat vragen hangen.
  “de optie [wordt] onderzocht het bestaande ‘Aramco’-pand verder ‘op te hogen’. [..] Doel lijkt namelijk nog steeds te zijn het huisvesten van ca. 400-450 bewoners.”
  Hebben we het nu over bewoners of woningen? Als we uitgaan van 3 bewoners per woning, dan is er weinig loos. Maar ik vrees dat we het over et aantal woningen hebben.
  “UI geeft aan dat dit minder is dan oorspronkelijk met de toren (ca 500), echter zullen de woningen die eerst in de toren zouden komen, volledig opgevangen moeten worden door ophoging.”
  Hoezo moeten? Van wie, waarom? Ik vermoed dat dat alleen maar met het interne kostenplaatje van UI heeft te maken. Of is dat een eis van de gemeente geweest? Zo ja, waarin is dat dan vastgelegd?
  “Er is nog niet bekend welke doelgroep beoogd wordt. Hierdoor is het nog niet mogelijk impact in te schatten op belasting van de omgeving. Die is immers per doelgroep anders.”
  Dat is eigenaardig. Dat lijkt me nogal een essentieel gegeven voordat je met ontwerpen kunt beginnen. Worden wij hier in de luren gelegd?
  “Parkeren is een groot issue in Leiden en omstreken en wordt hierdoor goed bekeken. De gemeente begrijpt de zorgen voor de omwonenden en tracht overlast te beperken. Er wordt onderzocht of de parkeernorm hier van invloed is en dit ondervangen kan worden.”
  Of de gemeente het echt begrijpt, kun je je afvragen. Lees nog maar eens het artikel Parkeerregels versoepeld voor nieuwbouw (LD 29-4-2019) en kijk wat er met LEAD gaat gebeuren met de parkeernormen. Mijn vraag is nog steeds: van wat voor parkeernorm gaat UI uit bij Plesmanlaan 100? Het daaruit voortvloeiende benodigde aantal parkeerplaatsen hangt direct samen met de vraag over de doelgroep en de woningomvang.
  “Gemeente schat in dat met name bezoekers overlast zullen kunnen geven en dat moet op ‘locatie’ opgelost kunnen worden. Hierdoor zouden mogelijk bewoners van het pand gedupeerd kunnen gaan worden door een ‘geen vergunningen’ beleid.”
  Dat ‘geen vergunningen’ beleid is puur wensdenken: ik denk dat het bij de rechter geen stand houdt en waar gaan die mensen dan parkeren? Dat is al bedacht: “Aangegeven wordt dat ook naar de omliggende ontwikkelingen gekeken wordt (Paardenwei en Campus Bio Science Park).” Maar daar zal straks net zo goed een tekort aan parkeerplaatsen ontstaan.
  Of de “optopping” van het bestaande gebouw kan volstaan met een omgevingsvergunning zal nog moeten worden bekeken. Een hoger gebouw is niet direct hinderlijk voor de buurt qua bezonning e.d.
  Dat er in dit stadium nog geen ‘visiedocument’ met uitgangspunten zou zijn , komt mij bijzonder onwaarschijnlijk voor. Er moeten al lang afspraken bestaan tussen de gemeente en UI en die zouden aan de bewoners bekend moeten worden gemaakt. Sowieso begrijp ik uit het verslag dat er ook nog niets van een Voorlopig ontwerp getoond is, waarom is er anders nog geen beeld van de totale te verwachten ophoging en -dikking of van zichtlijnen?
  Is er een planning waaruit kan worden opgemaakt wanneer de verschillende ontwerpfasen gereed moeten zijn? En wanneer dus de bewoners worden geraadpleegd (en niet alleen maar ingelicht)? Dat de verslaggever in zijn slotzin nog twijfelt of er begin juli echt een nieuwe bijeenkomst zal zijn en of er dan ook een visiedocument gereed is, geeft ernstig te denken.
  Overigens ontgaat mij het nut van een enquête. Het lijkt mij duidelijk dat wij in de wijk geen parkeeroverlast van onze nieuwe buren willen. Dat betekent naar mijn idee dat de gemeente een visie moet ontwikkelen op het gehele voormalige kantorengebied aan de Verbeekstraat: hoeveel van wat voor soort woningen kunnen daar worden gerealiseerd en hoe is daar dan het parkeren geregeld zodat de bewoners niet uit hoeven te zwermen over omliggende gebieden om hun auto kwijt te kunnen. Daar willen wij best over meedenken, maar in ieder geval in gekend worden.

  1. Namens het bestuur van de BBB: Beste Albert, dank voor je reactie. Een werkgroep van betrokken wijkbewoners en het bestuur van de BBB, vertegenwoordigd door Leander Leijh en Amir Saab (secretaris), volgt nauwgezet de ontwikkelingen. De werkgroep weegt jouw reactie en neemt ze voor zover mogelijk mee in de verdere procedure. Nogmaals dank. Nadere informatie bij Amir (zie “Contact”).

 2. Ik ben het helemaal eens met de heer Simonis. Wat een onwaarschijnlijk duister verhaal. Het is ten ene malen niet gewenst dat er ook maar 1 auto (bewoner of bezoeker) in onze wijk gestald wordt. De gemeente denkt weg te komen met allerlei vage constructies. Ook het gebouw ophogen lijkt mij erg onaangenaam voor de bewoners die er tegenaan moeten kijken.

  1. Namens het bestuur van de BBB: Beste Marjolein, dank voor je reactie. Een werkgroep van betrokken wijkbewoners en het bestuur van de BBB, vertegenwoordigd door Leander Leijh en Amir Saab (secretaris), volgt nauwgezet de ontwikkelingen. De werkgroep weegt jouw reactie en neemt ze voor zover mogelijk mee in de verdere procedure. Nogmaals dank. Nadere informatie bij Amir (zie “Contact”).

 3. Beste redactie,

  Bedankt voor jullie inbreng tot nog toe en de ontplooide initiatieven in de richting van bewoners van de Bockhorst en het vertegenwoordigen van hen richting Gemeente Leiden en de projectontwikkelaar in deze.
  Dat is nl. hard nodig gezien de voorliggende concept plannen en de manier waarop er met de inwoners van deze wijk wordt omgesprongen.
  in die zin ben ik dan blij met de reactie van Albert Simonis en alle vragen en opmerkingen die hij maakt. Hij is er inhoudelijk en puntsgewijs ingedoken en maakt dat zijn reactie en terechte zorgen ook door mij volledig gedeeld worden.

  Zoals het nu loopt in dit gestarte proces, bekruipt je het gevoel als burger en als inwoner van deze wijk, dat je volstrekt niet serieus wordt genomen.
  Sterker nog alles moet wijken onder de ongekende bouwdrift en woede van een gemeente. Deze wil op een postzegel oppervlakte 500 appartementen realiseren met ruimte voor 1000 bewoners!
  In de rest van deze wijk staan 250 woningen en wonen 600 inwoners. Wie bedenkt zoiets? Hoe kan zoiets anno 2019?

  Vervolgens moeten we als bewoners ook nog verdere ophoging van een bestaand kantoorpand, 3-5 en 7 verdiepingen gaan accepteren omdat een megalomane toren van 70 meter hoog te ingewikkeld is! Deze wijk dreigt en krijgt nu een flatgebouw letterlijk in haar achtertuin. Hoezo onbehoorlijk, hoezo inwoner onvriendelijk?
  Dat moeten we dan als omgeving maar zonder horten en stoten accepteren? Heel slim ingezet in de onderhandelingen….
  Als opdrachtgever en ontwikkelaar hoog inzetten en hoog van de toren blazen en bij het niet honoreren van een deel van de plannen toch 50 % bereikt hebben! Zo doe je dat anno 2019. Gewoon er door rammen. Niet lullen maar bouwen. Op naar 8500 woningen, gewoon over de ruggen van de inwoners van Leiden.
  Dit speelt nl. op veel meer plekken in Leiden.
  Eeuwig zonde dat het referendum over hoogbouw in Leiden niet voldoende reacties had. Maar 4000. Ook weer een procedure kwestie……Slim…

  Waarom is het uitgangspunt bij project Plesmanlaan 100 niet, kijk eerst wat deze wijk aan kan? Hoe bescherm je het woongenot van burgers die er al wonen.
  Ontwikkel dan een totaal plan voor de Verbeekstraat, waarbij de woonomgeving van zittende bewoners net zo belangrijk is als van de nieuwe tijdelijke bewoners…….

  Neem als voorbeeld en als uitgangspunt de andere kantoor- panden in de Verbeek straat die naar binnen toe zijn gerenoveerd en aangepast voor bewoning. Dat is vrij geruisloos gegaan, juist omdat ze weinig overlast geven. Voor de naast liggende woonwijk is dit goed te doen geweest en blijft het woongenot op peil.
  Met dit megaplan ontstaat er opeens een groot flatgebouw 400-500 appartementen wat naar buiten toe moet worden opengebroken en opgeleverd. Met alle geluidsoverlast en andere denkbare overlast tot gevolg. Hoeveel overlast kan een kleine wijk hebben? Niet veel, de rek zal er snel uit zijn!
  Veel wijkbewoners leven hier 25-35 jaar met veel woonplezier.
  Waarom Gemeente Leiden moet dat op deze manier worden afgepakt? Waarom verplicht u ons om mee te gaan in ingewikkelde procedures, die opgesteld zijn voor……..?
  Ja, voor wie eigenlijk?
  Voor de gemeente of voor projectontwikkelaars met veel geld of voor de inwoners van Leiden om hen te beschermen? Als dat laatste zo is kom dan met realistische voorwaarden en uitgangspunten en met een realistisch plan voor dit project. Het kan nog. Ik hoop dat de gemeenteraad wel oog heeft voor de belangen van deze wijkbewoners en dit plan in de huidige vorm afschiet. Als dat eerste zo is schaf dan het huidige inspraakcircus gewoon af, ram de plannen er doorheen en wacht op de eerste signalen van burgerlijke ongehoorzaamheid.
  De eerste bestelling voor gele hesjes kan al de deur uit. Op deze manier omgaan met je inwoners is echt blijk geven van onbehoorlijk bestuur.

  Tot slot. Feitelijk zit ik, dit stuk herlezend, zo helemaal niet in elkaar. Maar dit proces tot nu toe en deze werkwijze van betrokken instanties drijft je tot boosheid en onmacht, die ergens heen moet! Dit lucht in ieder geval op. Nu verder met elkaar aan de slag.
  Tot vrijdag de 28 as. bij de bewonersbijeenkomst, waar dit op de agenda staat. Ik zal er ook zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *