Bijeenkomst groen beleid gemeente

Ingezonden door betrokken wijkbewoners: 

Verslag stadsbreed gesprek over Groene Kansen op 29 mei 2019

De avond werd geopend door avondvoorzitter Gijs van Es, voor een groot publiek variërend van inwoners, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, tot wijkverenigingen en (groene) belangenverenigingen.

Na een kort welkom kreeg wethouder Martine Leewis het woord om het belang van het vergroenen van de stad toe te lichten. De wethouder gaf aan dat het vergroenen geen doel op zich is maar dat dit een goed middel is om de stad  gezond en leefbaar te houden en goed toe te rusten om weersextremen zoals wateroverlast, hitte en droogte op te kunnen vangen. Enerzijds riep zij op tot creatief denken met veel ambitie, maar benadrukte anderzijds ook dat de gemeente niet de middelen heeft om alles zelf te realiseren. Een groot deel van de oppervlakte in de stad is van particulieren, woningbouwcorporaties of bedrijven. Er wordt dus ook wat verwacht van de aanwezigen. Hierna volgden de presentaties van beleidsadviseur Groen en Ecologie Marloes Boutkan en van onze stadsecoloog Wouter Moerland. Marloes lichtte de groene kansenkaart toe en Wouter ging vooral in op de biodiversiteit in Leiden. Zie ook in pdf: Presentatie stadsbreed gesprek groene kansen in Leiden

Wethouder Fleur Spijker was aanwezig om uit te leggen dat er naast het vergroenen van de stad  ook  een grote woningbouwopgave ligt. De wethouder verwacht dat deze twee opgaven goed samengaan, maar dat hierbij wel creatief moet worden gedacht. Zij spoort ontwikkelaars aan duurzaam te bouwen door het invoeren van een puntensysteem.

De presentaties van de wethouders zorgden voor veel vragen uit het publiek over bijvoorbeeld het hemelwater, het grondwater en hoe ontwikkelaars betrokken worden bij het vergroenen. De wethouders hebben hier gezamenlijk antwoord op gegeven. Als afsluiting van de plenaire sessie nam Gijs van Es het woord om de opzet van de avond uit te leggen.

Groene kansenkaarten

Alle aanwezigen kregen bij binnenkomst een set Groene Kansenkaarten. Tijdens de tafelsessie konden de aanwezigen op de kaarten aangeven wat hun persoonlijke en meest kansrijke top 3 was. Hierover ging men aan de tafel met elkaar in gesprek. De kansen die de aanwezigen hadden gekozen voor de top 3 waren bij velen hetzelfde, de rangorde hiervan niet. De tafelbegeleiders waren erg positief over de goede discussies die ontstonden aan de hand van de kansen. Ook ontstonden er leuke ontmoetingen en nieuwe afspraken.

Concrete voorstellen

In het volgende programmaonderdeel konden de aanwezigen bij de flipover van hun eerste kans concrete en algemene voorstellen benoemen. Vooral de kans ‘Ecologische verbindingen leggen en verstreken’ werd gezien als erg kansrijk. Ook blijkt dat veel mensen welwillend zijn om te vergroenen, maar niet precies weten wat er mag van de gemeente en waar de gemeente kan helpen.

Gemiste kansen

De aanwezigen konden gedurende de avond een gemiste-kans-kaart invullen met een eigen idee dat niet op één van de ander kaarten stond. Nadat een aantal mensen hun gemiste kans aan het publiek had toegelicht, nam de wethouder nog kort het woord om iedereen te bedanken voor zijn of haar komst en de goede ideeën. Ze wil graag met de stad in gesprek blijven om de verschillende mogelijkheden te bekijken en samen te werken aan een groenere stad. Ook benadrukte zij dat de gemeente al bezig is met het vergroenen, maar dat niet alle projecten binnen korte tijd zichtbaar zijn. Om snel resultaat te zien moeten de aanwezigen ook zelf aan de slag.

Vervolgacties

De concrete vervolgacties voor zowel de aanwezigen als de gemeente zijn:

–          Projecten uitvoeren via Samen aan de Slag;

–          Over de meest kansrijke beoordeelde kansen wordt in september een werkconferentie georganiseerd, waar wat dieper op de onderwerpen zal worden ingegaan

–          Met de verkregen input werken aan de Groene Kansenkaart 2.0 en wordt het participatietraject verder uitgewerkt;

–          Later dit jaar gesprekken voeren met de stad over klimaatadaptatie.

Uitkomsten van de tafelsessie

De onderstaande grafieken geven aan hoeveel aanwezigen een bepaalde kans op een bepaalde plaats in de top 3 hebben gezet. Zo is bijvoorbeeld in de eerste tabel te zien dat de meeste mensen ecologische verbindingen als grootste kans zien.

 

Eerste kans                                                                             Tweede kans

[Vraag redactie@bbbockhorst.nl originele Word tekst bij interesse om de grafieken te zien.] 

Derde kans                                                                                 Totaal overzicht

Ook zijn er achterop de kansenkaarten opmerkingen geschreven. Hieronder volgt een selectie van de opmerkingen die gemaakt zijn bij de door de aanwezigen als meest kansrijke kansen bestempelde kansen; namelijk: ‘ecologische verbindingen’, ‘vergroenen van tuinen en daken’ en ‘compact vergroenen’.

Ecologische verbindingen:

–          Bestaande structuur goed in beeld brengen;

–          Op sommige plekken voorrang voor de natuur;

–          Samenwerken met partijen, bijvoorbeeld met het monitoren;

–          Speciale aandacht voor insecten;

–          Faunapassages voor kleine zoogdieren, reptielen ed, ook bij sloten en grachten.

Vergroenen van tuinen en daken:

–          Ook bedrijfsgebouwen vergroenen;

–          Roof walk is een leuk idee;

–          Rust op de daken is gunstig voor dieren en weinig vandalisme;

–          Kennis delen over belastbaarheid daken, kosten en gevels;

–          Flyers maken en uitdelen.

Compact vergroenen:

–          Aandacht voor sociale cohesie, eenzaamheid, eigenaarschap;

–          Positief voor klimaatadaptatie;

–          Toe-ikken: betrokkenheid van bewoners is nodig;

–          Educatief aspect meenemen;

–          Zeer geschikt voor woonerven en doodlopende straten.

Uitkomsten van de flipover sessie

Hieronder volgt een selectie uit de teksten per kans die op de flipovers zijn geschreven.

Steen eruit, plant erin:

–          Iedere inwoner ’tegel eruit, plant erin’;

–          Inspiratiebeelden van versteende straten.

Extra bomen planten:

–          Goede soortkeuze: juiste boom op de juiste plek voorkomt zieke bomen;

–          bomen adopteren in de openbare ruimte, of aanplanten in tuinen

–          Ambassadeur voor een klimboom in elk park.

Ecologische verbindingen leggen en versterken:

–          Plantenpotten plaatsen en zaaien;

–          Allerhande plus aansluiting zoeken bij wijkverenigingen voor het opzetten van kenniscentrum groen (oid;)

–          Beheer ecologische zone, ruigte intekenen in ghs.

Zieke bomen vervangen door gezonde bomen:

–          Juiste soort aanplanten;

–          Geen grote armen uit bomen halen om te voorkomen dat ze worden besmet met bacteriën en schimmels.

Compact vergroenen, tiny forests, postzegelpark, buurtmoestuin aanleggen:

–          Behoud van bestaande moestuinen in Leiden;

–          Adopteren van groene postzegels door groepen/ scholen/ kerken;

–          Stadswandelingen organiseren door de wijk om groene postzegels te vinden.

Vergroenen van pleinen:

–          Samen een groenplan opstellen voor het stationsplein;

–          Op drukke rotondes groen laten zien.

Vergroenen routes buitengebied:

–          Gevelgroen hele straat;

–          Bewoners betrekken bij de routes door de wijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *