Plesmanlaan 100, Update 8 & Beroep

Auteurs: Wijkwerkgroep & BBB

Sinds Update # 7 van 17 februari 2023 heeft de Wijkwerkgroep de ontwikkelingen van het project Plesmanlaan 100 verder gevolgd.

De verlening van de omgevingsvergunning Plesmanlaan 100 voor Urban Interest werd verwacht in september 2022, maar uiteindelijk duurde het tot juli 2023 totdat het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning samen ter inzage werden gelegd. De gemeente heeft bij brief van juli 2023 uitgenodigd om een Zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan en op de ontwerp omgevingsvergunning in te dienen.

Zienswijzen en gevolg

Dat heeft de BBB dan ook gedaan op 28 september 2023, evenals op 27 september 2023 een bewoner van het Jan Paetsplein (voor beide, zie *Klik). In reactie stelde de gemeente een Zienswijzennota samen die ons pas op 1 december bereikte nadat wij er uitdrukkelijk om hadden moeten vragen. Wij vonden de inhoud van die nota weinig concreet en hebben ons daarover beklaagd in een brief op 12 december 2023. Op 13 januari 2024 heeft de BBB in samenwerking met de Wijkwerkgroep een recapitulatie van onze argumenten gestuurd als inbreng in de vergadering van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling van 25 januari 2024 (*Klik). Gevolgd door een brief op 16 januari 2024 van eerdergenoemde bewoner aan de leden van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en de gemeenteraad (*Klik). Bovendien heeft in die tijd nog wat informeel contact plaatsgevonden met enkele raadsleden.

Het bleek allemaal tevergeefs. Op 1 februari 2024 zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ongewijzigd vastgesteld in de gemeenteraad. Uit de behandeling in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en later in de raad blijkt dat weinigen zich goed hebben ingelezen of hebben begrepen wat er allemaal aan dit project schort.

Einde oefening?

Nu het bestemmingsplan Plesmanlaan 100 unaniem is goedgekeurd door de raad moet het vaststellingsbesluit worden gepubliceerd en met de belangrijke bijbehorende stukken (ook digitaal) ter inzage worden gelegd. Het vaststellingsbesluit treedt pas in werking op de dag na het aflopen van de beroepstermijn.

Op 15 februari 2024 komen bestuur en wijkwerkgroep bijeen om vast te stellen wat er nog aan mogelijkheden is. De BBB kan beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tot uiterlijk 28 maart 2024.

In beroep?

De rechter moet binnen zes maanden na binnenkomst van het beroepschrift beslissen, maar de praktijk op dit moment is dat dit veel langer kan duren.

Het college heeft intussen op grondslag van het vastgestelde bestemmingsplan aan UI de gevraagde omgevingsvergunning verleend, zodat Urban Interest desgewenst met de voorbereiding van de bouw kan beginnen. Maar door het instellen van het beroep is het voor de projectontwikkelaar niet mogelijk om het project gefinancierd te krijgen en dus zal hij liever de afloop afwachten. Sowieso is het nu geen gunstig moment om met de bouw te starten gezien de hoge bouwprijzen.

De proceskosten zijn te overzien. De griffiekosten ad € 371 willen bestuur en wijkwerkgroep nog wel uit eigen zak bekostigen als de verenigingskas daar niet in kan voorzien. Wel is een professionele advocaat nodig om de stukken op de juiste manier op te stellen en in te dienen. Die is al snel gevonden.

Nu is het alleen nog nodig om de leden van de BBB te informeren en te vragen of zij het met de gevolgde en de voorgenomen werkwijze eens zijn.

Intermezzo met de wethouder

Kort na het raadsbesluit heeft wethouder Terpstra de BBB benaderd met het verzoek samen nog eens op de raadsvergadering en mogelijk het gehele proces terug te kijken. Hij wil de BBB natuurlijk niet van het instellen van een beroep afhouden, maar hij wil wel graag eerst intern beraad. Dat zou nog kunnen binnen de beroepstermijn van 6 weken. De BBB wil wel horen wat hij te bieden heeft.

De situatie is ongebruikelijk, omdat er geen sprake is van een machtsevenwicht tussen gemeente en wijkvereniging. Wat wij willen is een totale herziening van het ontwerp, met minder maar grotere woningen, meer parkeervoorzieningen voor de bewoners binnen het ontwerp, handhaven van de bestaande contouren langs de Van Ravelingenstraat en geen (grote) horeca in de onderbouw. Doelstelling van de BBB is het veiligstellen van het wijkbelang. Dat heeft naar het oordeel van het bestuur onvoldoende meegewogen in processuele en inhoudelijke zin bij de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning. Zie wat dit betreft het beroepschrift.

Het gesprek vindt plaats op 28 februari 2024, maar levert niets op.

Meer overleg

Op 7 maart 2024 komen bestuur en Wijkwerkgroep weer bij elkaar om te constateren dat in beroep goede gronden kunnen worden aangevoerd. Dit moet nog worden voorgelegd aan de ALV, maar omdat de beroepstermijn dreigt te verlopen, wordt het document nu opgesteld en ingediend. Het kan altijd nog worden ingetrokken als blijkt dat de bewoners er niet achter staan.

In beroep!

Op 27 maart 2024 wordt het beroepschrift tegen de gemeente bij de Raad van State ingediend (zie hiervoor *Klik).

Op 2 mei 2024 vindt consultatie plaats van de ALV. De vergadering gaat, na uitvoerige toelichting van de zijde van het bestuur, unaniem akkoord met het ingestelde beroep. *Klik

Voor de BBB is het nu wachten op het verweer van de gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *