Ontwikkelingen Plesmanlaan 100

Auteur: Amir Saab


Toelichting: Projectmanager Roy van den Ban heeft gereageerd op ons verslag van 25 juli 2019, dat op 4 augustus jl. op deze site was gepubliceerd. Dit verslag wordt hiermee opnieuw op de site gepubliceerd. Maar nu met de opmerkingen van projectmanager Roy van den Ban. Zijn opmerkingen worden hieronder als NB geplaatst bij de betreffende teksten uit het verslag. Het verslag geeft hiermee een duidelijker beeld van de dialoog die op 25 juli 2019 tussen werkgroep en vertegenwoordigers van de gemeente heeft plaatsgevonden.


Bijgewerkt verslag 2e gesprek van 25 juli 2019 van de BBB-werkgroep Plesmanlaan 100 met gemeente Leiden

Aanwezig:

 •  drie vertegenwoordigers van de gemeente: de projectmanager, de ambtelijke stedenbouwkundige betrokken bij dit project en de ambtelijke planoloog.
 • de werkgroep: Leander Leijh (verslag), Kees van Zandwijk en Amir Saab (secretaris BBB).

Aanleiding

Dit gesprek is het vervolg op het eerste gesprek van 21 mei 2019 dat de werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeente en van Urban Interest (UI) heeft gehad. [Klik] Het gesprek sluit ook aan op de Bewonersbrief van 19 juli 2019 van de gemeente Leiden aan de bewoners van de wijk Bockhorst. [Klik].

In deze Bewonersbrief geeft de gemeente aan dat zij en UI nu met elkaar in gesprek zijn om de uitgangspunten opnieuw te bepalen.

Stand van zaken

Na het vaststellen van de agenda (update stand van zaken, procesverloop, tijdslijn en vervolgacties bepalen) geeft de gemeente bevestiging van de lopende dialoog met UI. Deze dialoog lijkt te berusten op uitgangspunten die de gemeente heeft vastgesteld op basis van de input uit de inloopavond en het eerste gesprek dat de werkgroep heeft gevoerd met de gemeente.

NB: Lees ‘opgesteld’ voor ‘vastgesteld’, in die zin dat deze uitgangspunten nog niet zover zijn dat die ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd.

De werkgroep benadrukt dat het vaststellen van de uitgangspunten (waarin de belangen van de (bewoners van) wijk Bockhorst moeten worden meegenomen) een taak lijkt van enkel de gemeente en niet direct een één-twee zou moeten zijn met UI.

NB: Niet een 1-2, wel stemmen we uitgangspunten af om ervoor te zorgen dat er geen onrealiseerbaar plan ligt, bijvoorbeeld als gevolg van tegenstrijdige uitgangspunten of een stapeling van ambities die tot een financieel onhaalbaar plan leiden.

Als basis van deze belangen verwijst de werkgroep naar de ‘Zorgenbrief van 11 februari 2019’. [Klik]. Onder de noemer ‘Uitzicht’ in die brief kan bijvoorbeeld de wens worden gelezen dat de wijkbewoners, vooral die aan de Jan Paetsplein en de Van Ravelingenstraat, uit het oogpunt van hun privacy niet wensen te worden geconfronteerd met balkons in het nieuwe gebouw aan de zijde van de Bockhorst en dat de bouw of mogelijke ophoging van het pand hier ook van invloed kan zijn op leefbaarheid en uitzicht. De gemeente bevestigt vervolgens dat er wel degelijk uitgangspunten op papier zijn gezet door de gemeente, dat deze geen formeel karakter kennen en dus niet formeel gedeeld kunnen worden, maar geeft hier wel een toelichting over aan de werkgroep.

Zoals al in het eerste gesprek door de werkgroep naar voren is gebracht en toen door de gemeente is bevestigd, is de aansluiting naar de wijk via een brug bestempeld als ‘geen onderdeel van dit project’. Voor een toekomstig gebruik van het gerenoveerde gebouw is zo’n doorgang ook niet noodzakelijk, aldus de stedenbouwkundige.

Uitgangspunt is in ieder geval dat UI het parkeren op eigen terrein oplost, ongeacht eventueel gewijzigd parkeerbeleid van de gemeente. UI zorgt zelf voor de parkeerbehoefte van de toekomstige bewoners van Plesmanlaan 100 en van hun bezoekers (auto’s en fietsen). Dit parkeren mag niet ten koste van de wijk Bockhorst gaan, aldus de projectmanager.

NB: Het vigerend beleid is leidend. Eventueel gewijzigd beleid betekent dat dit beleid dan na vaststelling vigerend wordt. Wat het nieuwe beleid gaat worden, en wat dit betekent voor het wel of niet moeten oplossen van de parkeerbehoefte van UI op eigen terrein is nu nog niet duidelijk.

In beginsel is parkeerbeleid erop gericht om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken zonder nadelige gevolgen voor bestaande gebruikers in een gebied. Aan de andere kant is middels beleid niet te voorkomen dat bij een verdichtingsopgave, met onder andere woningen, dit in de praktijk toch nadelige gevolgen oplevert.

   •  Huidig beleid – Momenteel betekent het huidig beleid voor de Plesmanlaan dat de parkeervraag van het bouwplan moet worden opgelost op eigen terrein.
   • Beleid in wording – Naar verwachting zal dit voor het plan wel leiden tot het wellicht hoeven aanleggen van minder parkeerplaatsen, maar zal dat eveneens naar verwachting gepaard gaan met ondersteunend flankerend beleid, zoals het niet of minder ter beschikking stellen van bewonersvergunningen en bezoekersvergunningen aan toekomstige bewoners, het vergeven van minder vergunningen per adres en andere parkeerrestrictietijden en parkeertarieven.

Proces & Procedure

De projectmanager vervolgt dat er, zoals aangegeven in de Bewonersbrief, mogelijk een andere procedure (aanvraag middels omgevingsvergunning in plaats van formele wijziging van bestemmingsplan) zal worden gevolgd dan bij het vervallen plan met de woontoren. Dat betekent dat de mogelijkheid van een bezwaarschriftprocedure zoals gebruikelijk is na een Nota van Uitgangspunten, vervalt.

NB: Er is geen bezwaarschriftprocedure bij een Nota van Uitgangspunten. Het vaststellen van een Nota van Uitgangspunten door de gemeenteraad hoort bij het traject waarin we uiteindelijk een bestemmingsplan ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad. Bij het bestemmingsplan hoort een bezwaartermijn van 6 weken.
Overigens, bij een omgevingsvergunning hoort ook een bezwaartermijn van 6 weken.

De mogelijkheid voor inspraak door de burger blijft echter, nadat het (niet formele) Memo van Uitgangspunten door het College van B&W aan de gemeenteraad is voorgelegd. Hierbij is inmiddels ook de welstandscommissie aangeschakeld, wordt door de gemeente bevestigd, zij zullen meekijken naar de uitgangspunten in relatie tot het bestemmingsplan en haalbaarheid.

NB:

   • Er wordt geen memo van uitgangspunten opgesteld, er wordt een intentieovereenkomst gesloten met Urban Interest waar de uitgangspunten onderdeel van uitmaken.
   • Het vaststellen van de intentieovereenkomst is een collegebesluit en wordt niet aan de gemeenteraad voorgelegd. We leggen juist niets aan de gemeenteraad voor omdat zij ook niet het bevoegd gezag zijn om de omgevingsvergunning te verlenen
   • Bij een collegebesluit is er geen formele mogelijkheid tot inspraak. We hebben afgesproken dat wij jullie het concept van de uitgangspunten voorleggen voordat wij dat ter besluitvorming aan het college voorleggen.
   • Lees ‘stedenbouwkundige uitgangspunten en beeldkwaliteit’ voor ‘bestemmingsplan en haalbaarheid’.

Reden voor het wijzigen van procedure is dat de gemeente een snellere procedure wenst voor beide partijen (Gemeente én UI). De gemeente en UI streven naar afronding van het vergunningsproces en het verlenen van een omgevingsvergunning aan UI vóór eind 2019, conform de wens van UI.

NB: De wens om deze procedure te volgen komt van Urban Interest, niet van ons. Zij zijn vrij om deze procedure te volgen en een aanvraag te doen, waarop wij moeten beslissen. UI wil vóór eind 2019 de aanvraag doen, daarna start onze beslistermijn (maximaal 8 of 14 weken) waarin we de omgevingsvergunning wel of niet verlenen, en daarna volgen nog 6 weken bezwaartermijn, wat na het verstrijken van deze termijn de vroegste mogelijkheid is voor een onherroepelijke omgevingsvergunning. Dat laatste zou ik zien als de ‘afronding’, als je dat zo wilt noemen. Dan zijn de stappen dus aanvragen, verlenen, afronden (na bezwaartermijn). Het is niet te verwachten dat verlenen en afronden vóór eind 2019 gebeurt.

Binnen deze procedure blijft het een gegeven dat er voordat er een definitieve aanvraag gedaan kan worden door UI, de gemeente de wijkbewoners via een participatie-avond de gelegenheid zal geven hun zorgen, wensen en ideeën aan de gemeente en UI kenbaar te maken. UI dient deze zorgen te beantwoorden en te behandelen in hun aanvraag.

NB: ‘blijft het een gegeven’ … ‘dient’: dat impliceert dat het formeel is cq tot een vastgestelde procedure behoort. Bij een omgevingsvergunning is de enige wettige mogelijkheid de bezwaartermijn van 6 weken. De participatie organiseren we op eigen initiatief en informeel.

De werkgroep stelt vervolgens de zwart-witte vraag of formeel de wijk ‘buiten spel’ staat en hoe de samenwerking voortgezet kan worden opdat de belangen van de wijkbewoners optimaal behartigd worden. De projectmanager antwoordt dat de gemeente er samen met de werkgroep en de BBB aan de ene kant en UI aan de andere kant gelegenheid zal worden gegeven aan participatie voor de buurt over dit project. Nu is er nog geen kant en klaar plan van de gemeente met haar uitgangspunten waarover kan worden geparticipeerd. De gemeente houdt zich in deze fase eerst bezig met het verkennen van de stedenbouwkundige aspecten van dit project. Pas na vaststelling daarvan zal zij overgaan tot vaststelling van andere uitgangspunten. De ambtelijke stedenbouwkundige is over deze aspecten in onderhandeling geweest met UI en deze onderhandelingen worden momenteel nog voortgezet.

NB: Lees ‘overleg’ voor ‘onderhandeling’.

Tijdschema/Afspraken

 1. Eind augustus 2019 zal de projectmanager de werkgroep benaderen voor een vervolggesprek, waarin naar verwachting de concept-uitgangspunten en wat hierbij hoort het onderwerp zullen zijn.
 2. In september 2019 zal het College van B&W vergaderen over de concept-uitgangspunten bij het project.NB: Ik vermoed dat dat te vroeg is, het wordt denk ik eerder oktober.
 3. In oktober/november 2019 zal er een participatieavond worden gehouden door de gemeente in samenwerking met UI en de BBB-werkgroep Plesmanlaan 100. Dit zal niet de vorm hebben van een tafeltjesavond zoals eerder in de inloopavond van 5 februari 2019, maar van een eenduidige presentatie van gemeente en UI aan een tafel enerzijds en de aanwezige wijkbewoners in de zaal anderzijds. Met de gelegenheid voor discussie in de zaal met deze wijkbewoners. Deze discussie moet leiden tot duidelijke conclusies en afspraken na afloop.

Deze avond zal worden voorbereid in samenspraak van de werkgroep met de gemeente en UI.

NB: Dit was jullie advies. Mijn voorstel was om dit af te stemmen met Urban Interest. Hier kom ik nog op terug.

Over de verdere procedure en de daarbij behorende wettelijke reactiemogelijkheden zal de gemeente de wijkbewoners informeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *