Gesprek BBB & wethouder Damen c.s.

Auteurs: wijkbewoners Sietse de Boer en Amir Saab, secretaris BBB

Verslag gesprek BBB op 3 maart 2021 met wethouder Marleen Damen en wijkregisseur Marco Versluis

Aanleiding

Het gemeentebestuur wil in een vrijblijvende gedachtewisseling met verschillende wijkverenigingen en wijkvertegenwoordigers zaken bespreken die de bewoners van de wijken momenteel ter harte gaan. Ons bestuur kreeg hiervoor een uitnodiging van Marco Versluis.

Wethouder Marleen Damen (PvdA) heeft in het College van B & W de portefeuille Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn. Marco Versluis werkt namens de gemeente als wijkregisseur/contactpersoon voor o.m. de wijkbewoners van het Morsdistrict op het gebied van kansen en mogelijkheden om het leven in de wijk te verbeteren.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat ook wethouder Ashley North (GroenLinks) aan het gesprek zou deelnemen. North is wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte. Helaas was hij wegens persoonlijke omstandigheden verhinderd.

Over de uitkomst van de gesprekken met de wijkverenigingen is Marleen Damen van plan om verslag uit te brengen aan het College van B&W en eventueel aan de gemeenteraad. Dit zou te combineren kunnen zijn met het participatieonderzoek dat recentelijk door de gemeente is gestart (zie NB). Deze gesprekken met de wijken zijn volgens haar geen eenmalige gebeurtenis, het College wil dit vaker gaan doen.

NB: Inderdaad. Achteraf blijkt uit nieuws van 4 maart ’21 via de site van de gemeente, dat in opdracht van de gemeente Leiden onderzoeksbureau Platform31 gestart is met een onderzoek naar participatie in Leiden. Aan de hand van vier afgeronde projecten gaat Platform31 aan de slag om aanbevelingen te doen voor de samenwerking in de stad *Klik*. Jammer, hadden wij dit geweten dan hadden wij in ons gesprek dieper op dit initiatief van de gemeente kunnen ingaan.

Plesmanlaan 100 etc.

Hoewel het gesprek in eerste instantie zou gaan over de beleving van de afgelopen (corona)periode in de wijk hebben wij voor de zoveelste keer onze zorgen over de leefbaarheid van de wijk aangekaart over de bouwplannen van de gemeente in de directe nabijheid van de wijk: Plesmanlaan 100 en straks de Verbeekstraat 1-12. En niet te vergeten de om verschillende redenen onbevredigend verlopen participatie die er tot nu over het eerstgenoemde project met de gemeente is geweest.

In dit verband hebben wij er op gewezen dat bewoners bij het OBSP-project wel de ruimte hadden gekregen voor veranderingen in het project, zoals het omleggen van het water met het fietspad. Alleen is het nog steeds niet af. Het heette toen nog geen participatie, maar was het wel.

Marleen Damen benadrukte de prioriteit die de gemeente Leiden geeft aan meer woningen gezien de woningnood. Daarbij was zij zich terdege bewust van het belang om zoveel mogelijk groen en verdere voorzieningen in te passen in de bouwplannen voor de leefbaarheid van bewoners en omwonenden.

Wij hebben ook aangegeven dat de kennis van de raadsleden oppervlakkig is. Terwijl beslissingen van raadsleden grote gevolgen kunnen hebben. In het verleden was er een Mors-breed overleg was welke ook als eens raadsleden hebben uitgenodigd. Helaas is dit overleg gestopt.

Damen antwoordde dat de raadsleden zich goed moeten laten informeren door de burgers. De wijk zou hen bijvoorbeeld hiervoor kunnen uitnodigen.

Verbeterpunten wijk en woonomgeving

Sietse en Amir hebben enkele verbeterpunten aangereikt voor de wijk en de woonomgeving, zoals:

  • achterstallig groenonderhoud van de bushalte bij Plesmanlaan langs de sportvelden Universiteit, alsmede het fietspad langs de flatkant van de Plesmanlaan.
  • aanleggen van een voetgangerspad bij de beide fietspaden langs de Plesmanlaan,
  • te hard rijden door de wijk door diverse besteldiensten maar ook wijkbewoners,
  • een goede drainage bij de speeltuigen in het vernieuwde park Kweeklust,

Het te hard rijden door de wijk kan worden gemeld aan de gemeente.

Marco Versluis zal ons hiervoor het mailadres bij de gemeente doorgeven.

Informatieavonden BBB

Hoe is het met de contacten in de wijk?

De populatie van de Bockhorst is langzamerhand aan het veranderen. Er wonen vanaf 1980 nog steeds veel eerste bewoners, maar inmiddels zijn er veel nieuwe bewoners bijgekomen, vooral van een jongere generatie. Corona heeft sinds begin 2020 onderlinge kennismaking en contacten helaas bemoeilijkt.

Het bestuur van de BBB informeert de wijkbewoners en verdere belangstellenden over het reilen en zeilen van de wijk met de Nieuwsbrief (per kwartaal) en via de eigen site: www.bbbockhorst.nl.

Bovendien is het bestuur van de BBB van plan om binnenkort periodiek een informatieavond te houden voor de wijkbewoners. Wat zijn de behoeften in de wijk en wat kan het bestuur als zodanig organiseren? Welke zijn bijvoorbeeld de instanties die tegenwoordig betrokken zijn bij het welzijn van de Leidse burgers? Er is immers veel hierin veranderd. Vertegenwoordigers van deze instanties kunnen dan voor zo’n informatieavond worden uitgenodigd.

Marco Versluis zal ons de contactpersonen en -adressen van deze instanties doorgeven.

De wijk in Coronatijd

Hoe heeft de wijk Bockhorst de afgelopen Coronatijd beleefd?

Het positieve nieuws is, dat de wijk in 2020 via de BBB verschillende feestjes heeft gevierd: Koningsdag, 40-jarig jubileum van de BBB, “3 oktober”, Kindertaptoe. Ondanks maar met inachtneming van de Coronabeperkingen. De algemene indruk bij en van de deelnemers was positief en verbindend. Men zag oude bekenden weer eens in feestelijk verband en maakte nieuwe kennissen. Bovendien bleek het nog steeds mogelijk om zoiets te organiseren en enthousiaste mensen hiervoor te vinden. Zie de verslagen op www.bbbockhorst.nl .

Tot slot spraken wij onze waardering uit voor dit gespreksinitiatief vanuit het gemeentebestuur met onze wens dat het niet bij deze ene keer blijft. Het was een prettig gesprek.

Eén antwoord op “Gesprek BBB & wethouder Damen c.s.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *