Afritten op Dr. Lelylaan onpraktisch en onveilig

Ingezonden door Ferry Veijgen, voorzitter BBB

Loman Leefmans Leidsch Dagblad 19 november 2019

“Wegen in de Mors kunnen toename inwoners wel aan”

Leiden De beoogde komst van duizenden nieuwe bewoners in de wijk Morskwartier verslechtert de bestaande verkeerssituatie niet of nauwelijks. Desondanks wordt de gemeente Leiden wel gemaand om enkele kruispunten te vernieuwen. Want die zijn onhandig en onveilig, zo staat in een onderzoeksrapport over auto- en fietsstromen in het westelijk deel van de stad. Lees verder “Afritten op Dr. Lelylaan onpraktisch en onveilig”

Uitnodiging inloopbijeenkomst De Mors

Ingezonden: Amir Saab, secretaris BBB

Toelichting:  Deze uitnodiging van de gemeente Leiden van 13 november jl. voor de inloopbijeenkomst op dinsdag 26 november a.s. heb ik op 20 november jl. ontvangen. Ik neem aan dat de uitnodiging in ieder geval is verzonden aan alle bewoners van de Bockhorst. Toch maar voor de zekerheid hierbij. Tijdens de inloopbijeenkomst is er doorlopend gelegenheid om aan verschillende tafeltjes vragen te stellen. Afzonderlijk van de presentaties. Deze vinden in een aparte ruimte plaats. Een vraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn: hoe de gemeente procedureel aan al deze projecten vorm zal geven. En wel in het kader van haar eigen regels voor participatie en inspraak, zoals omschreven in haar Participatie- en inspraakverordening 2019 van 15 juli 2019. Lees verder “Uitnodiging inloopbijeenkomst De Mors”

Gemeente Leiden betrekt bewoners bij ‘ontwikkelperspectief’

Auteur: Amir Saab

[Stadsnieuws gemeente Leiden – 27 september 2019] De wijk De Mors (Transvaalbuurt, Lage Mors en Hoge Mors) is in ontwikkeling. De komende jaren worden er woningen gebouwd en wordt de openbare ruimte anders ingericht. Daarnaast wordt het riool vervangen en zal De Mors in 2035 aardgasvrij zijn.
Om alle ontwikkelingen goed op elkaar af te kunnen stemmen, wat goed is in de wijk te behouden en waar dat gewenst is te verbeteren, wordt er een toekomstplan ‑ een ontwikkelperspectief ‑ voor De Mors opgesteld. De gemeente wil bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties uit de wijk bij dit ontwikkelperspectief betrekken. Dit wil de gemeente doen met de zgn. huiskamergesprekken die in oktober 2019 worden gehouden en een digitale enquête. De enquête duurt ongeveer 5 minuten en kan tot 14 oktober 2019. Op de site van de gemeente staat informatie over de huiskamergesprekken, de enquête en het planningstraject van inventarisatie tot besluitvorming [2e kwartaal 2020] [Klik].

Buurtkaderoverleg-West van 11 juli 2019

Auteur: Amir Saab

Al enige tijd doen wijkbewoners Sietse de Boer en Arnold van de Gugten mee met dit breed overleg over de hele Morswijk met niet alleen vertegenwoordiging uit de diverse delen van de gehele Mors, maar ook uit het Leiden Bio Science Park (LBSP).

Het overleg is het vervolg op het vroegere Morspanel, dat zich hoofdzakelijk bezighield met de problematiek van het gedeelte Mors rondom het Diamantplein. Enkele namen van deelnemers aan het afgelopen Buurtoverleg: wijkregisseur Marco Versluis voor de Mors (vertegenwoordiger van de gemeente Leiden, voorzitter en verslag), wijkagent Lakhdar Ben Taieb, wijkboa Gertjan Fictorie en vertegenwoordigers van de ‘Hoge Mors’, wijkvereniging Transvaal, ‘Morslint’ en “Wassenaar van de Mors” (Lage Mors). Van Sietse kreeg de BBB ter informatie de notulen van de laatstelijk gehouden vergadering. Hierbij enkele punten uit de notulen van dat overleg die onze wijk Bockhorst aangaan: Lees verder “Buurtkaderoverleg-West van 11 juli 2019”

Bijeenkomst groen beleid gemeente

Ingezonden door betrokken wijkbewoners: 

Verslag stadsbreed gesprek over Groene Kansen op 29 mei 2019

De avond werd geopend door avondvoorzitter Gijs van Es, voor een groot publiek variërend van inwoners, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, tot wijkverenigingen en (groene) belangenverenigingen.

Na een kort welkom kreeg wethouder Martine Leewis het woord om het belang van het vergroenen van de stad toe te lichten. De wethouder gaf aan dat het vergroenen geen doel op zich is maar dat dit een goed middel is om de stad  gezond en leefbaar te houden en goed toe te rusten om weersextremen zoals wateroverlast, hitte en droogte op te kunnen vangen. Enerzijds riep zij op tot creatief denken met veel ambitie, maar benadrukte anderzijds ook dat de gemeente niet de middelen heeft om alles zelf te realiseren. Een groot deel van de oppervlakte in de stad is van particulieren, woningbouwcorporaties of bedrijven. Er wordt dus ook wat verwacht van de aanwezigen. Hierna volgden de presentaties van beleidsadviseur Groen en Ecologie Marloes Boutkan en van onze stadsecoloog Wouter Moerland. Marloes lichtte de groene kansenkaart toe en Wouter ging vooral in op de biodiversiteit in Leiden. Zie ook in pdf: Presentatie stadsbreed gesprek groene kansen in Leiden

Lees verder “Bijeenkomst groen beleid gemeente”