Uitnodiging inloopbijeenkomst De Mors

Ingezonden: Amir Saab, secretaris BBB

Toelichting:  Deze uitnodiging van de gemeente Leiden van 13 november jl. voor de inloopbijeenkomst op dinsdag 26 november a.s. heb ik op 20 november jl. ontvangen. Ik neem aan dat de uitnodiging in ieder geval is verzonden aan alle bewoners van de Bockhorst. Toch maar voor de zekerheid hierbij. Tijdens de inloopbijeenkomst is er doorlopend gelegenheid om aan verschillende tafeltjes vragen te stellen. Afzonderlijk van de presentaties. Deze vinden in een aparte ruimte plaats. Een vraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn: hoe de gemeente procedureel aan al deze projecten vorm zal geven. En wel in het kader van haar eigen regels voor participatie en inspraak, zoals omschreven in haar Participatie- en inspraakverordening 2019 van 15 juli 2019.

Uitnodiging inloopbijeenkomst op 26 november 2019

Leiden
Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC LEIDEN
Gemeente Leiden
Postadres Postbus 9100

Aan de bewoner(s) van dit adres
2300 PC LEIDEN
[…]
[…] Leiden

Contact www.leiden.nl/contact
Website www.leiden.nl/gemeente

Datum 13 november 2019

Ons kenmerk 2019-330
Onderwerp Uitnodiging inloopbijeenkomst de Mors

Geachte heer, mevrouw,

De gemeente Leiden nodigt u uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 26 november van 17.00 tot 21.00 uur bij de gemeente op Stationsplein 107, in het bedrijfsrestaurant op de 6e verdieping.

Tijdens deze avond krijgt u informatie over de tijdelijke locatie van een nieuwe internationale basisschool op het voormalig Crescendoterrein en over de gebiedsvisie Diamantplein en omgeving.

Presentaties en gesprekken
Naast presentaties over de tijdelijke locatie van de internationale basisschool, Diamantplein e.o., kunt u ook rondlopen langs verschillende tafeltjes. Daar kunt u spreken met en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente over deze twee onderwerpen, maar ook over het ontwikkelperspectief De Mors en het verkeer in de wijk. Tevens zijn het Leidse schoolbestuur PROO en de wijkregisseur aanwezig. Aan de achterzijde van deze uitnodiging kunt u meer lezen over de projecten en onderwerpen die deze avond aan bod komen.

Programma inloopbijeenkomst
Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven de presentaties over het Diamantplein en omgeving en de internationale basisschool bij te wonen, geven we dezelfde presentaties op twee verschillende momenten.

Er is van 17.00 – 20.30 uur doorlopend gelegenheid tot vragen stellen (de presentaties vinden in een aparte ruimte plaats). U kunt dus op elk moment op de bijeenkomst binnenlopen. Let op: vanaf 19.00 uur is er iemand van verkeer aanwezig.

Presentaties

  • 17.00 – 17.30 uur      presentatie internationale basisschool door PROO Leiden
  • 17.30 – 18.30 uur      presentatie gebiedsvisie Diamantplein en omgeving door gemeente Leiden
  • 18.30 – 19.00 uur      presentatie internationale basisschool door PROO Leiden
  • 19.00 – 20.00 uur      presentatie gebiedsvisie Diamantplein en omgeving door gemeente Leiden
  • 20.30 uur                      Einde

Informatie
Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact .

Wij hopen u op deze bijeenkomst te zien.

Met vriendelijke groet,
S. de Best                                                    Nicolien van Eeden
Projectmanager Diamantplein e.o.   Projectmanager internationaal georiënteerd basisonderwijs

Projecten/onderwerpen

Diamantplein en omgeving
Op 17 oktober heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie Diamantplein (voorheen genaamd ambitiedocument) en omgeving vastgesteld. De gebiedsvisie vormt de basis voor de verdere uitwerking van de plannen door de initiatiefnemers en de gemeente in een kaderbesluit dat volgend jaar ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

De eigenaar van het winkelcentrum Diamantplein wil het wijkwinkelcentrum opknappen, de eigenaar van Opaalstraat 1-5 wil starters- en zorgwoningen bouwen voor de sociale huursector en de initiatiefnemer van Robijnstraat 4 wil koopappartementen bouwen voor het middensegment en daarnaast is het plan om de begane grond in te vullen met maatschappelijke (zorg)functies.

Het doel van de presentatie is u te informeren over de gebiedsvisie Diamantplein en omgeving. Wat staat erin? Wat is er met de input gedaan die we tijdens de week van de Diamant in mei hebben opgehaald? Wat zijn de volgende stappen?

Internationale basisschool
Eind oktober heeft het college van burgemeester en wethouders na een intensieve zoektocht besloten het terrein gelegen aan de Saffierstraat 3a (Crescendoterrein) aan te wijzen als locatie voor een tijdelijk schoolgebouw van een nieuwe internationale basisschool. PROO Leiden gaat de internationale basisschool het komende jaar opzetten als internationale tak van een van hun bestaande openbare scholen, t.w. de Woutertje Pieterse.

Het Crescendoterrein wordt niet meer gebruikt door de korfbalvereniging en is eigendom van de gemeente. De komst van de nieuwe school naar deze plek is onder voorbehoud van uitkomsten van aanvullende onderzoeken.

Inwoners van de wijk de Hoge Mors (ten westen van de Dr. Lelylaan) ontvingen hier eerder al een uitgebreide brief over (2019-309).

In de Leidse regio, aan de westkant van Leiden is behoefte aan meer internationaal georiënteerd basisonderwijs (GBO). Op deze internationale basisschool volgen leerlingen een internationaal erkend lesprogramma in het Engels. Deze scholen vallen onder de Nederlandse wet Primair Onderwijs en zijn bedoeld voor kinderen van ouders met een niet-Nederlandse nationaliteit die tijdelijk (3 tot 5 jaar) in Nederland verblijven voor wonen en werken. Ook zijn de scholen bedoeld voor kinderen met de Nederlandse nationaliteit, die minimaal twee jaar met hun ouders in het buitenland hebben gewoond of voor minimaal twee jaar naar het buitenland gaan.

Ontwikkelperspectief De Mors
De Mors (Transvaalbuurt, Lage Mors en Hoge Mors) is in ontwikkeling. De komende jaren worden er woningen gebouwd en wordt de openbare ruimte anders ingericht. Daarnaast wordt het riool vervangen en zal De Mors in 2035 aardgasvrij zijn. Om alle ontwikkelingen goed op elkaar af te kunnen stemmen, het goede in de wijk te behouden en waar dat gewenst is te verbeteren, wordt er een toekomstplan voor De Mors opgesteld. Dit noemen we een ontwikkelperspectief.

De afgelopen maanden zijn er huiskamergesprekken gevoerd in de wijk en is er een digitale enquête uitgezet. De eerste resultaten hiervan willen we graag met u delen. Daarnaast kunnen we u meer vertellen over de inhoud van het toekomstplan en de planning.

Daarnaast is er gelegenheid om uw ideeën mee te geven over het toekomstplan voor de hele wijk de Mors (Transvaalbuurt, Lage Mors en Hoge Mors).

Verkeer
Tijdens de week van de Diamant in mei van dit jaar hebben mensen hun zorgen geuit over de verkeerssituatie in de wijk en de invloed van de diverse plannen hierop. Naar aanleiding van deze zorgen heeft de gemeente een verkeersonderzoek gedaan. De conclusie uit dit onderzoek is dat het druk is op de hoofdwegen in de Mors en dat er knelpunten zijn, in de huidige en toekomstige situatie. De plannen in de wijk leveren echter in het algemeen maar een zeer beperkte bijdrage aan deze drukte op de hoofdwegen. Dat we de hoofdwegen moeten verbeteren om de knelpunten op te heffen wordt opgenomen in de actualisatie van de Mobiliteitsnota. Het onderzoek staat vanaf donderdag 15 november op www.leiden.nl/demors. Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u al uw vragen stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *