Bunker krijgt broertjes

Update 1 Verbeekstraat

Tekst: Wijkwerkgroep BBB via Amir Saab, secretaris BBB

Op 28 januari 2021 meldde het Leidsch Dagblad dat de gemeente een intentieovereenkomst had getekend met de Nationale Vastgoed Groep, eigenaar van de voormalige kantoren van UWV en Schreiner Airways aan de Verbeekstraat, om beide panden om te bouwen tot appartementen. Een project, vergelijkbaar met Plesmanlaan 100, waarover de Wijkwerkgroep van de BBB al sinds 2019 met de gemeente en de ontwikkelaar Urban Interest in gesprek is.

Dit nieuwe project riep nogal wat vragen op, zoals:

 1. Hoeveel woningen wil men gaan realiseren in dit project? Hoeveel parkeerplaatsen en groen komen er bij? Wat betekent dit voor de parkeerdruk en daarmee de leefbaarheid voor de omwonenden?
 2. Blijven gemeente en ontwikkelaar binnen de huidige contouren of worden de gebouwen “opgetopt”? En hoe hoog worden de gebouwen in het laatste geval?
 3. In het Collegebesluit is sprake van participatie die “informerend” en “deels raadplegend” van aard zal zijn. Ook is er sprake van een op te richten “Klankbordgroep”. Wat wordt er nu precies bedoeld? De ervaringen met participatie bij Plesmanlaan 100 zijn weinig hoopgevend.

Participatie van de BBB

Op 21 april vond op verzoek van de Wijkwerkgroep een kennismakingsgesprek plaats via MSTeams met de projectleider Maarten van Groenigen en wijkregisseur Marco Versluis. De projectleider gaf aan een informatiebijeenkomst via Zoom te willen houden voor de omwonenden op 17 mei. Vóór die bijeenkomst zou nog een volgend gesprek met de Wijkwerkgroep plaatsvinden, maar daar werd niets meer over vernomen.

Op 6 mei werd er een bewonersbrief huis aan huis bezorgd, waarschijnlijk in de gehele wijk *Klik*. Daarin werd de beloofde informatiebijeenkomst aangekondigd voor de omwonenden (naast de Bockhorst ook Schouwenhove en Verbeekstraat; niet duidelijk of ook Cruquiuslaan en Jan Luykenlaan zijn betrokken). Dit riep alvast een aantal vragen op: waarom zijn Wijkwerkgroep noch omwonenden vooraf gekend in (inhoud en verzenddatum van) de bewonersbrief? Waarom hebben wij geen agenda gekregen van de vergadering, wie doen er allemaal aan mee, wie heeft de leiding?

Belangrijkste vraag voor de Wijkwerkgroep: is er een participatieplan? Zo ja, wanneer krijgen we dat en is dat nog ter discussie? Heeft de gemeente daaraan nog minimumeisen verbonden?

Virtuele informatie

Op de avond van de 17e schommelde het aantal deelnemers tussen de 30 en de 60. Later hoorden wij dat het een aantal mensen niet was gelukt om in te loggen. Niet zo vreemd, want het bleek ingewikkeld voor degenen die voor het eerst en op staande voet met Zivver/Zoom moesten werken. Daarnaast zijn mensen zonder digitale hulpmiddelen helemaal niet in staat geweest om deze bijeenkomst te volgen. Je van tevoren op deze informatieavond voorbereiden kon ook niet, want er was geen agenda vooraf verstrekt. Toch jammer voor een informatieavond bedoeld om de wijkbewoners/omwonenden zoveel mogelijk bij dit project te betrekken bij wijze van – een begin van – participatie

Inhoudelijk ging de informatieavond vooral over groen en bouwvolume, parkeren kwam nauwelijks aan bod.

Groen 

De suggestie van een brede groene zone vanaf Kweeklust naar en door de Verbeekstraat is pure fantasie; daar is nauwelijks ruimte voor, al helemaal niet als ooit wordt besloten om de Jan Luykenlaan rechtstreeks aan te sluiten op de Plesmanlaan via de Verbeekstraat, wat werd geopperd door SOS Mors. Hoe wil de gemeente dit realiseren binnen de beperkte bestaande ruimte? Overigens zal voor de inspraak over het groen nog een aparte Klankbordgroep worden geïnstalleerd, volgens de gemeente.

Bouwvolume

De vraag is niet gesteld waarom er 250 resp. 350 woningen moesten worden gerealiseerd (verschillende sheets geven verschillende aantallen). Vervolgens stelde de stedenbouwkundige twee mogelijke benaderingen voor: 1) ophogen bestaande gebouwen met 2 of 3 verdiepingen of 2) de bestaande volumina intact laten en nieuwe flats groeperen rond het voormalige UWV-kantoor om het gewenste aantal woningen te kunnen maken.

Optoppen van de bestaande gebouwen heeft als voordeel dat de constructieve mogelijkheden van de bestaande gebouwen optimaal worden benut (geen extra heiwerk nodig) terwijl de oppervlakte op het maaiveld behouden blijft voor groen en parkeren en de bestaande weg niet behoeft te worden omgelegd. Belangrijkste bezwaar dat werd aangevoerd door de stedenbouwkundige zelf was dat dan de gebouwhoogte langs de wijk zou toenemen. Dat heeft overigens geen gevolgen voor de bezonning van de woningen langs de Van Ravelingenstraat.

Nieuwe gebouwen rondom het UWV-kantoor en verder intact laten van de bestaande bouwvolumina betekent dat de door het college zo gewenste hoogbouwaccenten kunnen worden gerealiseerd tegen de Plesmanlaan aan, met minimale hinder voor de bezonning van Schouwenhove en zonder dat de gebouwhoogte langs de Van Ravelingenstraat toeneemt. Wel zijn nu grote ingrepen op maaiveld nodig, om te beginnen met het verleggen van de Verbeekstraat ten koste van de bestaande parkeerplaats. Verder blijft er nog maar heel weinig (lees: geen) ruimte over voor parkeren op straat, groen en speelgelegenheid.

Keuze

Uit de presentatie van de architect op 17 mei bleek dat híj zijn keus al had gemaakt voor nieuwe gebouwblokken tegen het UWV-kantoor aan. Het laagste ca. 30 m (richting Van Ravelingenstraat), het middelste 50 m (richting Schouwenhove) en het hoogste 70 m (aan de kant van de Plesmanlaan), dus nog net binnen de nu geldende Hoogbouwvisie.

De Wijkwerkgroep vraagt zich af waar de wijk de voorkeur aan zou geven: die enigszins verhoogde bebouwing aan de kant van de Van Ravelingenstraat bij optie 1 of optie 2 met een volkomen versteende Verbeekstraat? Met bovendien in het laatste geval aanzienlijke hinder van de bouw van die nieuwe torentjes (tot 70 m: zware heipalen!), helemaal als ze ook nog parkeerkelders zouden krijgen.

Hoe verder?

Op 26 mei hebben leden van de Wijkwerkgroep en de voorzitter van het bestuur van de BBB samen met projectleider Maarten van Groenigen een wandeling door het projectgebied gemaakt. Toen werd bevestigd door de projectleider dat de gemeente niet van zins is om meer participatie te organiseren vóór het gereedkomen van de Nota van Uitgangspunten (NvU) en de daarna (al in juli?) te installeren Klankbordgroep. Ook kwam naar voren dat wordt gestreefd naar 700 nieuwe woningen in het gebied, maar een ruimtelijke motivatie ontbreekt nog steeds.

Op grond van de ervaringen met Plesmanlaan 100 gaat de Wijkwerkgroep niet afwachten of ze op termijn ook nog wat mag inbrengen, maar zal ze aandringen op verdergaand overleg op zo kort mogelijke termijn.

Wordt vervolgd.

2 antwoorden op “Bunker krijgt broertjes”

 1. Geen hoogbouw, geen torens van 30/50/70 meter, is niet in verhouding met de rustige ligging en de leefbaarheid van de Bockhorst.
  Parkeeroverlast, minder groenvoorziening met veel meer mensen.
  We krijgen te maken met heel veel nadelen voor onze wijk de Bockhorst.

  1. Beste Gerard,
   Dank voor je reactie! Er komt uit de wijk weinig reactie op het noeste werk van de wijkwerkgroep en het bestuur. We doen ons uiterste best.
   HG
   Loes, redactie BBB

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *