Transitievisie Warmte nr. 2

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Van Boudewijn Kopp, opgaveteam energietransitie van de gemeente Leiden, kregen we bij e-mail van 16 maart 2022 het volgend bericht over de gemeentelijke plannen voor de energietransitie. In het kort komt het hierop neer.

Behandeling gemeenteraad 10-03-2022 (was uitgesteld)

Donderdag 10 maart 2022 heeft de gemeenteraad met ruime meerderheid van de stemmen de Transitievisie Warmte ‘De omschakeling naar een aardgasvrij Leiden’ vastgesteld. Deze visie *Klik* beschrijft hoe het energiesysteem van de toekomst er in Leiden uit zal komen te zien en hoe snel we de omschakeling naar duurzamere energiebronnen willen vormgeven om verdere klimaatverandering tegen te gaan.

Uitgangspunten van de visie

  • Inzet op een multi-bronnenstrategie, zoals een combinatie van lokale (rest)warmtebronnen, geothermie, aquathermie en restwarmte (al dan niet via WarmtelinQ+) en een transitierol voor de huidige Uniper-centrale
  • Gefaseerd overstappen van hoge temperatuur naar een lagere temperatuur warmte, met een goede balans tussen betaalbaarheid en CO2-reductie
  • Volop ruimte voor lokale initiatieven met gebruik van lokale warmtebronnen
  • Nog meer nadruk op energiebesparing

De stad is uitgebreid betrokken bij de totstandkoming van de Transitievisie. Dit gebeurde onder andere tijdens een langdurig en breed participatietraject, overleg met verschillende bewonersinitiatieven én tijdens de inspraakronde rondom de concept Transitievisie.

De gemeenteraad heeft voor een aantal zaken extra aandacht gevraagd via een tiental moties en amendementen; acht hiervan zijn aangenomen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten:

Overzicht belangrijkste punten gemeenteraad

  • De raad vraagt om in de wijkuitvoeringsplannen (WUP) een integrale afweging van haalbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van zowel warmte, koude, elektriciteit, e-mobiliteit als opslag in één systeem te maken. Daarnaast wil de raad dat de effecten van de energie-gerelateerde keuzes op de leefbaarheid en de opgaves biodiversiteit en klimaatadaptatie inzichtelijk worden gemaakt. De WUP wordt hiermee een integraal document voor de verduurzaming van wijken. Ook is het college opgeroepen om een scenario te ontwikkelen waarin Warmtelinq+ geen onderdeel uit maakt van het energiesysteem.
  • Meerdere partijen hebben het onderwerp energiearmoede vanwege de gestegen energieprijzen nogmaals onder de aandacht gebracht. Deze maand presenteert het college hiervoor een concreet plan van aanpak.
  • Het college is nog eens extra aangemoedigd om lokale warmtebronnen te ontwikkelen en te streven naar lokaal eigenaarschap. Voor zover dit nog niet in de visie stond, is dit door een groot deel van de raad bevestigd.
  • Ook de raad wil de bestaande gasinfrastructuur handhaven en voegt daar als argument aan toe het aanmoedigen van de aanschaf van hybride warmtepompen en het open houden van de mogelijkheid om nieuwe vormen van energie via het gasnetwerk te vervoeren.

Het compleet overzicht van moties en amendementen kunt u vinden op *Klik*.

Het (nieuwe) college kan nu aan de slag met de uitvoering van de visie, waarbij de gemeente inwoners continu zal blijven betrekken in de participatie, met name op wijkniveau.

Verdere informatie gemeente

De gemeente geeft over de energietransitie antwoorden op bijvoorbeeld vragen over WarmtelinQ+ (het warmtetransport van de Rotterdamse haven naar Den Haag en mogelijk de Leidse regio) *Klik*.
Er staat ook al veel informatie op GaGoed Leiden *Klik*:

Overigens geldt in alle scenario’s dat de gemeente nadrukkelijk naar het Rijk kijkt om daadwerkelijk tot grootschalige uitvoering te komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vaststellen van de nieuwe warmtewet waarin de prijs van gas en warmte worden losgekoppeld van elkaar.

Over de verschillende warmteoplossingen zal de gemeente met de bewoners in de wijken in gesprek gaan. Dit krijgt vorm in de wijkuitvoeringsplannen, aldus de gemeente.

De BBB houdt de verdere ontwikkelingen in de gaten en zal u op onze site zo goed mogelijk proberen te informeren over het steeds veranderend caleidoscopisch landschap van de energietransitie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *