Morsberaad – Transitievisie warmte

Auteur: Ferry Veijgen, voorzitter BBB

Op 25 januari vond in buurthuis Morschwijck het zogenaamde Morsberaad plaats. Dit is een regelmatig terugkerend overleg van de wijkverenigingen in de Mors, vertegenwoordigers van de gemeente, de politie en de welzijnsorganisaties. Centraal in dit overleg staan onderwerpen betreffende veiligheid, gezondheid en welzijn, maar ook andere onderwerpen die ons allen raken komen aan de orde.

Dit keer wilde de gemeente een uitleg geven van de voorgenomen uitvoering van de Transitievisie warmte. In aanwezigheid van wethouder Yvonne van Delft gaf beleidsmedewerker Youri Haasbroek een presentatie, waarna discussie volgde.

Plannen gemeente met “Transitievisie warmte

De gemeenteraad heeft in maart 2022 de “Transitievisie warmte” vastgesteld met als inzet om op termijn (lees: 2030) een alternatief te hebben voor het gebruik van gas voor de verwarming van woningen en gebouwen. De gemeente zet in op een multi-bronnenstrategie omdat wij naar verwachting alle bronnen hard nodig zullen hebben. De gemeente wil naast de restwarmte uit Rotterdam (de “warmterotonde”), geothermie uit de regio ook lokale bronnen als aquathermie laten ontwikkelen, zodat wij kunnen omschakelen naar schonere en duurzame energie. In dat rijtje passen ook warmtepompen, zonnepanelen en het gebruik van waterstofgas.

Meer informatie over “geothermie” en “aquathermie” vindt u aan het slot van dit artikel.

Voorgenomen uitvoering

Hoofdmoot van de agenda was informatie over de plannen van de gemeente over de voorgenomen uitvoering van de Transitievisie warmte. Duidelijk is naar voren gekomen dat de gemeente nog steeds inzet op de warmterotonde, een warmteleiding die vanuit Rotterdam via de Haagse regio in Leiden moet uitkomen.

Niet iedereen is enthousiast over de warmterotonde. De gemeenten Rotterdam en Den Haag zien er zelf helemaal niets in zien (zie De Botlek als kachel in De Groene Amsterdammer van 11 januari 2023), maar de gemeente Leiden kennelijk wel (zie Nieuwsbrief gemeente Leiden, 15 juli 2022).

De gemeente Leiden zet in op vergaande samenwerking met de woningcorporaties om de woningen van deze verhuurders als eerste op het te verdichten stadswarmtenet aan te sluiten. De andere verhuurders en de individuele eigenaren krijgen te zijner tijd de gelegenheid om ook een aansluiting te nemen op dit warmtenet, maar het staat ze vrij om zelf voor een andere oplossing te kiezen. In alle gevallen is het van groot belang dat iedere woning goed geïsoleerd wordt. Daarbij kan de hulp ingeroepen worden van energiecoaches, waar iedereen een beroep op mag doen. Zie ook de website GaGoed Leiden *Klik* voor meer informatie.

Reacties zaal

Uit de zaal kwam al snel protest tegen het optimisme dat uit de plannen sprak zonder dat duidelijk werd hoe een en ander wordt opgelost voor bewoners van woningen die niet zo gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de eisen die de nieuwe warmtebron aan de woningen stelt: (veel) betere isolatie, grotere radiatoren en/of vloerverwarming.

Reactie gemeente

De gemeente wil gebiedsgericht gaan werken aan de warmtetransitie langs drie sporen, waarbij samengewerkt wordt met bewoners, ondernemers, de netbeheerder en andere van belang zijnde partijen. Het eerste spoor is het verdichten van het bestaande stadswarmtenet met het aansluiten van geschikte woningen in de buurt van het net. Dit zou op de Mors van toepassing kunnen zijn omdat het bestaande net langs de Haagse Schouwweg loopt. Daarna de ontwikkeling van een nieuw warmtenet in Leiden Zuidwest en tenslotte een gebiedsgerichte aanpak voor de overige wijken.

Conclusie

Uit de reacties uit andere wijken (Merenwijk, Houtkwartier) blijkt wel dat niet iedereen zich kan vinden in de koers van de gemeente. Zie in dit verband ook de site “Morsetekens” met *Klik*.

Daarom zal de BBB de ontwikkelingen zo goed mogelijk blijven volgen.


Geothermie

Geothermie is duurzame warmte uit de ondergrond waarmee je huizen, gebouwen en kassen kunt verwarmen. Voor meer informatie zie *Klik”.

Aquathermie

Aquathermie is de verzamelterm voor het duurzaam verwarmen of koelen met warmte uit water. Voor meer informatie zie *Klik*.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *