Energietransitie: Gebiedsgesprekken WarmtelinQ tracé Rijswijk-Leiden

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Op 7 november ontving het bestuur van de BBB de volgende uitnodiging van het Cluster Stedelijke Ontwikkeling |Team Duurzame Leefomgeving van de gemeente Leiden.

Op 29 november en 1 december organiseert WarmtelinQ gebiedsgesprekken voor de tracédelen langs de RijnlandRoute en bij het Valkenburgse Meer.

De uitnodiging met aanmeldlink en meer informatie hierover vindt u in *Klik* .

Voor vragen over de bijeenkomsten kunt u terecht bij WarmtelinQ. Contactgegevens staan in de uitnodiging.

Gebiedsgesprekken

WarmtelinQ en de provincie Zuid-Holland hebben voor het warmtetransportnet van Rijswijk naar Leiden bepaald welk tracé en welke deelvarianten zij willen onderzoeken. Dit tracé staat beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De definitieve NRD wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de provincie Zuid-Holland.

Naar verwachting neemt het provinciebestuur in het eerste kwartaal van 2023 een besluit over het voorlopige tracé en de aanlandlocatie, het zogenaamde Voorkeursalternatief (VKA). Dit Voorkeursalternatief wordt daarna uitgewerkt en vastgelegd in een ontwerpbesluit voor een Provinciaal Inpassingplan of een ontwerp Projectbesluit.

Voordat de provincie een standpunt over het Voorkeursalternatief inneemt, vindt eerst onderzoek plaats. In het zogeheten strategisch deel van de Milieueffectrapportage (MER) worden de effecten van de inpassing van het tracé op verschillende aspecten beschreven en getoetst, zoals voor grondgebruik, milieu, bodem, water, natuur, archeologie, etc.

Onderdeel van de onderzoeken naar de effecten van het warmtetransportnet zijn gebiedsgesprekken met belanghebbenden in de omgeving van het tracé.

Eerdere artikelen

Mocht u meer willen lezen? Er staan  meerdere artikelen over de energietransitie (trefwoord) op de site.

2 antwoorden op “Energietransitie: Gebiedsgesprekken WarmtelinQ tracé Rijswijk-Leiden”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *