Schapenscheerfeest Dierenweide Kweeklust 22 mei

Onze schapen zitten heel dik in de wol. Ze staan te springen om bevrijd te worden van hun dikke wollen winterjas. Kom je kijken hoe dat gebeurt? Op woensdag 22 mei van 14.00-16.00 uur worden de schapen op Dierenweide Kweeklust geschoren. Na het scheren kun je met de wol knutselen, bijvoorbeeld een schaapje maken of een armbandje.

Tip: neem een leeg wc-rolletje mee om een schaapje mee te maken.

Contact: dierenweidekweeklust@gmail.com

Dierenweide park Kweeklust weer open voor het publiek

De dierenweide van park Kweeklust gaat weer open voor het publiek. De wintersluiting is voorbij en we verheugen ons op de komende lente en zomer. Iedere woensdag- en zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur van maart tot eind oktober bent u weer welkom om de ezels, schapen, geiten, konijnen en cavia’s te ontmoeten en eventueel te knuffelen.

Zondag 3 maart wordt de opening gevierd met verrassende activiteiten.

De dierenweide wordt dagelijks beheerd door een enthousiast team van vrijwilligers. Lijkt u dit ook leuk? Loop dan een keer mee. Neem contact met ons op:

Email: dierenweidekweeklust@gmail.com
Instagram: @dierenweidekweeklust
Facebook: Dierenweide Kweeklust

Winterfeest 5 januari 2024

Bij de buurt De Mors betrokken organisaties zoals Incluzio, BuZz, SOL, Cultuurtcoaches, lunchcafé Deksels, woningbouwcorporatie de Sleutels, Portaal en het Denksportcentrum organiseren een winterwijkfeest op vrijdag 5 januari van 12.00-16.00 uur.
Zij willen deze middag compleet maken met diverse activiteiten, eterijen, kraampjes met prullaria, informatiekraampjes en een speciaal ingerichte ruimte om vitaliteit en bewegen te stimuleren, dit in samenwerking met de buurtsportcoaches, Sportcity en wellicht andere lokale sportverenigingen.
Zij willen dit groots aanpakken, vandaar de keuze van het Denksportcentrum, een grote ruimte en een neutrale locatie wat tevens een centrale ligging heeft bij het Diamantplein aan de Robijnstraat nr. 4.

Bladeropruimdag dierenweide Kweeklust 29 oktober

Kom ons helpen en neem een hark en handschoenen mee. En misschien wel een kruiwagen voor het afvoeren van al het blad naar het depot.
De dierenweide is zondag extra lang open van 11.00 tot 17.00 uur, want er is veel werk te verzetten. De dieren vinden deze extra aandacht ook heel leuk!

 

 

 

Doebeurs: naar werk 11 oktober 2023

 

Op woensdag 11 oktober vindt de DoeBeurs plaats. Deze wordt georganiseerd door BuZz Leiden, DZB Leiden, Incluzio en project 5Team van gemeente Leiden en Sol. Op de beurs staan veel verschillende soorten organisaties die laten zien wat voor mogelijkheden er zijn aan betaalde banen, vrijwilligerswerk en activiteiten om de kansen naar werk te verhogen in de wijken De Mors en Stevenshof maar ook voor de binnenstad.

Van harte welkom!
Leidenaren kunnen hier op een laagdrempelige manier kennismaken met allerlei initiatieven en projecten. Handig voor mensen die (weer) actief willen deelnemen aan de Leidse samenleving en willen ontdekken wat er allemaal in wijk en stad te doen is!  Natuurlijk heel veel gezelligheid en een hapje en drankje. Helemaal gratis!

Waar, wanneer
Woensdag 11 oktober van 10.00 tot 16.00 uur

Locatie: Huis van de Buurt Morswijk, Topaaslaan 19 2332 JC Leiden

 

Plesmanlaan 100

Een brief van de gemeente


2023179

Onderwerp
ter inzagelegging ontwerpvergunning en ontwerpbestemmingsplan

Geachte heer, mevrouw,
Urban Interest wil het kantoorpand Plesmanlaan100 verbouwen tot een appartementencomplex met woningen en enkele aanvullende voorzieningen. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden (hierna: het college) heeft ingestemd met de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp bestemmingsplan en legt deze besluiten ter inzage voor het indienen van zienswijzen. In deze brief leest u meer informatie hierover.

Plesmanlaan 100
De ontwikkeling van de Plesmanlaan 100 omvat concreet de transformatie van het bestaande, verouderde kantoorgebouw naar een modern woongebouw met 420 woningen, waarvan het merendeel zich bevindt in de middeldure en sociale huur. De bestaande parkeergarage wordt verbouwd en biedt dan plaats aan ruim 170 voertuigen. Op basis van het nieuwe  parkeerbeleid ontvangen nieuwe bewoners geen parkeervergunning meer om te parkeren in de openbare ruimte. Tenslotte biedt het gebouw ruimte aan kleinschalige (dag)horeca en enkele kleinschalige commerciële
functies. Eerder al is door Urban Interest (de ontwikkelaar van het bouwplan) en gemeente in november 2020 en in april 2021 een participatietraject georganiseerd. Zie ook:
Plesmanlaan 100 Gemeente Leiden en Urban Interest.

Nota van Uitgangspunten
De vastgestelde Nota van Uitgangspunten (hierna: NvU) (18 februari 2021) voorziet in de kaders waarbinnen transformatie van dit pand en gebied naar woningen en enkele voorzieningen mogelijk wordt gemaakt. In deze NvU zijn ruimtelijke randvoorwaarden gesteld waar de ontwikkeling op de planlocatie aan moet voldoen. Onlangs hebben gemeente en ontwikkelaar Urban Interest overeenstemming bereik over de overeenkomst en is het contract getekend.

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpvergunning
Urban Interest en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over een bouwplan dat voldoet aan de ruimtelijke voorwaarden uit de NvU. Het college heeft ingestemd met de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp bestemmingsplan. De besluiten worden in procedure gebracht.
Op basis van een collegebesluit van 13 juli 2021 is de coördinatieregeling van toepassing. Dit houdt in dat het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning tegelijk ter visie worden gelegd.

Op 27 juni 2023 heeft het college ingestemd met de ter visie legging van de ontwerpvergunning en het ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan Plesmanlaan 100 en de ontwerp omgevingsvergunning worden na publicatie, op 18 augustus 2023 voor de duur van 6 weken ter visie
gelegd. Reden dat de stukken pas op 18 augustus gepubliceerd en openbaar worden, heeft te maken met de zomervakantie. We willen deze documenten zo veel mogelijk buiten deze periode te visie leggen Om iedereen
voldoende gelegenheid
te bieden zich op de hoogte te stellen van deze publicatie en indien nodig een reactie te geven.
Vanaf 18 augustus 2023 staat het een ieder vrij een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan of op de ontwerp
omgevingsvergunning in te dienen. Na afloop van de inzagetermijn worden de zienswijzen in samenhang behandeld
en met het bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Naar verwachting is dit begin
2024.

Openbare ruimte
Met de transformatie van het kantoorpand aan de Plesman
laan 100 naar woningen kan de openbare ruimte niet achterblijven. De gemeente is trekker van het project openbare ruimte Verbeekstraat en heeft hiervoor een schetsontwerp opgesteld. Er zal een eigen participatietraject worden doorlopen. De gemeente voert voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Verbeekstraat zelf de regie op het ontwerp en de uitvoering van de
werkzaamheden aan de openbare ruimte. Op basis van de overeengekomen financiële bijdrage kan de gemeente het
Kaderbesluit voor de herinrichting openbare ruimte in procedure brengen. Dit volgt naar verwachting later dit jaar.

Vragen
Meer informatie vindt u op de volgende websites:
www.leiden.nl/plesmanlaan100 en
www.urbaninterest.nl/participatie
plesmanlaan
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de
gemeente Leiden via
tel.
14 071 keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.3017.00 uur) of via het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,
Michel Groenendijk

Projectmanager gemeente Leiden

Dierenweide Kweeklust en heet weer

Het is warm, het is heel warm. Dit heeft consequenties voor de openstelling van de dierenweide Kweeklust. Om de dieren zoveel mogelijk rust te gunnen tijdens de hitte wordt de openstelling voor het publiek op de woensdag- en de zondagmiddag opgeschort bij een temperatuur boven de 25 graden. Houd daar rekening mee.

Luchtkwaliteit in de Bockhorst

Weten wij hoe vervuild de lucht in onze wijk is? Het Citizen Science Lab van de Universiteit Leiden ondersteunt en organiseert initiatieven waarbij iedereen aan de slag kan gaan met wetenschappelijke data en onderzoek. Momenteel zijn ze bezig met een project waarbij ze luchtvervuiling op de foto willen zetten op verschillende plekken in Leiden.

Hiervoor organiseren ze in samenwerking met de Universiteit van Birmingham van 30 juni t/m 2 juli een serie gratis workshops waarbij fotografie wordt gebruikt om luchtkwaliteit in beeld te brengen. Het weekend moet een leerzame mengelmoes worden van achtergrondinformatie over luchtvervuiling, workshops over het meten (en fotograferen) van luchtvervuiling en natuurlijk zelf op pad gaan om luchtvervuiling in beeld te brengen.

Aanmelden kan via deze pagina, waar ook het volledige programma te vinden is.

 

Excursie naar Van de Klooster in Boskoop

 

Op 31 mei gaat er een bus vanuit Schouwenhove naar Boskoop, waar we ontvangen worden bij Van der Klooster. Een hele dag verzorgd en de mogelijkheid om kleding aan te schaffen. Kosten € 12,50 per persoon. Hierbij biedt Schouwenhove graag de gelegenheid aan haar buren om mee te gaan. Inschrijven kan bij de receptie van Schouwenhove tijdens weekdag en van 9 tot 16.30 uur.

Lustrumfeest Augustinus (2)

N.a.v. de informatieavond van 8 mei

Auteur: Albert Simonis, namens het bestuur BBB

De opkomst vanuit de wijk op de informatieavond was wat mager, maar wat vooral opviel was dat ook de gemeente niet was vertegenwoordigd. Dit in tegenstelling tot de eerste informatieavond van Quintus in 2019 toen alle relevante diensten een vertegenwoordiger hadden gestuurd, zoals het Bureau Evenementen en de politie. Wij hebben geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de goede intenties van Augustinus om de overlast tot een minimum te beperken, maar onze ervaring is wel dat controle en handhaving essentieel zijn. Zeker voor een goed verloop van grootschalige evenementen als deze, die zich over een lange tijd en op een groot oppervlak afspelen en waar een groot publiek kan worden verwacht: 1.000 tot 2.000 personen op een ‘normale’ feestavond en op twee avonden zelfs zo’n 4.500 tot 5.000 personen. Wij hopen dat de volledige afwezigheid van enige overheids­vertegenwoordiger tijdens de informatieavond geen indicatie is voor een te relaxte houding tegenover eventuele afwijkingen van de te verstrekken vergunningen.

Twee bestuursleden van de Lustrumcommissie gaven een toelichting op de folder die aan alle bezoekers was verstrekt en die hierbij is afgedrukt. De tijd- en locatieplanning is al eerder bekend gemaakt (zie https://www.bbbockhorst.nl/lustrumfeest-augustinus/#more-2544 ). De terreinindeling legt de nadruk op de aanwezigheid van een wand van twee zeecontainers hoog langs de Haagsche Schouwweg om te voorkomen dat het geluid van het hoofdpodium de wijk zal bereiken. E.e.a. moet nog nader worden besproken met het adviesbureau voor geluid dat de nodige voorzieningen zal beoordelen en metingen zal uitvoeren. De exacte wijze van meten moet ook nog met de gemeente worden besproken.

Verder werd uitgelegd hoe men zich voorstelt dat het fietsverkeer van en naar de feestlocaties zal verlopen. Centraal in de planning staat de fietsenstalling op het Docosterrein voor zowel de activiteiten op de Paardenwei als in de 3 Octoberhal. De laatste wordt ontsloten langs de achterkant, te bereiken vanaf het Docosterrein via het beroemde bruggetje, waarbij het geliefde wandel- en fietspad tussen de velden tijdelijk zal zijn afgesloten. Het plaatje in de flyer is net op dit punt afgesneden, vandaar een grotere afbeelding die net wat meer informatie geeft.

Op de familiedagen wordt ook veel verkeer verwacht dat met de auto of het OV komt. Met het OV worden afspraken gemaakt over eventueel extra inzet. Voor auto’s is parkeerruimte gedacht in de grote nieuwe garage aan de Ehrenfestweg, die waarschijnlijk ruim voldoende capaciteit zal hebben. Parkeren in de woonwijken is niet de bedoeling!

Uit de zaal werd gevraagd waarom het feest niet op een andere plek werd gehouden, verder weg van de bewoonde wereld. Daar was wel naar gezocht, maar na ruim een jaar zoeken is in overleg met de gemeente voor deze locaties gekozen. Verder werd de eindtijd van 4.00 uur voor de evenementen in de 3 Octoberhal door sommigen wel problematisch geacht.

De lange periode voor op- en afbouw van het terrein heeft ermee te maken dat de Paardenwei een ruig stukje land is waar veel aan moet gebeuren om het geschikt te maken. Bovendien wil men zoveel mogelijk overdag werk laten uitvoeren, al zal er mogelijk incidenteel iets ’s nachts moeten gebeuren. E.e.a. zal nog naar de bewoners worden gecommuniceerd als de details bekend zijn.

De BBB gaat het Bureau Evenementen vragen om als toehoorders en waar nodig als insprekers aanwezig te mogen zijn bij het overleg tussen de bij de vergunningverlening, controle en handhaving betrokken gemeentelijke diensten en Augustinus.