Plesmanlaan 100

Een brief van de gemeente


2023179

Onderwerp
ter inzagelegging ontwerpvergunning en ontwerpbestemmingsplan

Geachte heer, mevrouw,
Urban Interest wil het kantoorpand Plesmanlaan100 verbouwen tot een appartementencomplex met woningen en enkele aanvullende voorzieningen. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden (hierna: het college) heeft ingestemd met de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp bestemmingsplan en legt deze besluiten ter inzage voor het indienen van zienswijzen. In deze brief leest u meer informatie hierover.

Plesmanlaan 100
De ontwikkeling van de Plesmanlaan 100 omvat concreet de transformatie van het bestaande, verouderde kantoorgebouw naar een modern woongebouw met 420 woningen, waarvan het merendeel zich bevindt in de middeldure en sociale huur. De bestaande parkeergarage wordt verbouwd en biedt dan plaats aan ruim 170 voertuigen. Op basis van het nieuwe  parkeerbeleid ontvangen nieuwe bewoners geen parkeervergunning meer om te parkeren in de openbare ruimte. Tenslotte biedt het gebouw ruimte aan kleinschalige (dag)horeca en enkele kleinschalige commerciële
functies. Eerder al is door Urban Interest (de ontwikkelaar van het bouwplan) en gemeente in november 2020 en in april 2021 een participatietraject georganiseerd. Zie ook:
Plesmanlaan 100 Gemeente Leiden en Urban Interest.

Nota van Uitgangspunten
De vastgestelde Nota van Uitgangspunten (hierna: NvU) (18 februari 2021) voorziet in de kaders waarbinnen transformatie van dit pand en gebied naar woningen en enkele voorzieningen mogelijk wordt gemaakt. In deze NvU zijn ruimtelijke randvoorwaarden gesteld waar de ontwikkeling op de planlocatie aan moet voldoen. Onlangs hebben gemeente en ontwikkelaar Urban Interest overeenstemming bereik over de overeenkomst en is het contract getekend.

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpvergunning
Urban Interest en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over een bouwplan dat voldoet aan de ruimtelijke voorwaarden uit de NvU. Het college heeft ingestemd met de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp bestemmingsplan. De besluiten worden in procedure gebracht.
Op basis van een collegebesluit van 13 juli 2021 is de coördinatieregeling van toepassing. Dit houdt in dat het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning tegelijk ter visie worden gelegd.

Op 27 juni 2023 heeft het college ingestemd met de ter visie legging van de ontwerpvergunning en het ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan Plesmanlaan 100 en de ontwerp omgevingsvergunning worden na publicatie, op 18 augustus 2023 voor de duur van 6 weken ter visie
gelegd. Reden dat de stukken pas op 18 augustus gepubliceerd en openbaar worden, heeft te maken met de zomervakantie. We willen deze documenten zo veel mogelijk buiten deze periode te visie leggen Om iedereen
voldoende gelegenheid
te bieden zich op de hoogte te stellen van deze publicatie en indien nodig een reactie te geven.
Vanaf 18 augustus 2023 staat het een ieder vrij een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan of op de ontwerp
omgevingsvergunning in te dienen. Na afloop van de inzagetermijn worden de zienswijzen in samenhang behandeld
en met het bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Naar verwachting is dit begin
2024.

Openbare ruimte
Met de transformatie van het kantoorpand aan de Plesman
laan 100 naar woningen kan de openbare ruimte niet achterblijven. De gemeente is trekker van het project openbare ruimte Verbeekstraat en heeft hiervoor een schetsontwerp opgesteld. Er zal een eigen participatietraject worden doorlopen. De gemeente voert voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Verbeekstraat zelf de regie op het ontwerp en de uitvoering van de
werkzaamheden aan de openbare ruimte. Op basis van de overeengekomen financiële bijdrage kan de gemeente het
Kaderbesluit voor de herinrichting openbare ruimte in procedure brengen. Dit volgt naar verwachting later dit jaar.

Vragen
Meer informatie vindt u op de volgende websites:
www.leiden.nl/plesmanlaan100 en
www.urbaninterest.nl/participatie
plesmanlaan
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de
gemeente Leiden via
tel.
14 071 keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.3017.00 uur) of via het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,
Michel Groenendijk

Projectmanager gemeente Leiden

3 antwoorden op “Plesmanlaan 100”

  1. Slimme bewoners van Plesmanlaan 100 kunnen hun auto in de directe omgeving plaatsen. Ook zonder parkeervergunning. Hoe doe je dat?
    – Uiterlijk om 09:00 uur vertrekken of 2 dubbeltjes betalen en uiterlijk om 11:00 uur vertrekken.
    – Later dan 19:30 uur terugkomen of 2 dubbeltjes betalen en vanaf 17:30 uur terugkeren.
    – Kortom, met het huidige parkeerbeleid verwacht ik een flinke toename van geparkeerde auto’s in de Bockhorst.
    – Wie weet een oplossing?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *