Inspraak Doelgroepenverordening woningbouw Leiden 2021

Auteur: Amir Saab, secretaris

‘De Staalmeesters’, Rembrandt van Rijn, 1662

De concept Verordening doelgroepen woningbouw Leiden 2021 is voor inspraak vrijgegeven tot en met 26 november. Deze verordening is een verdere uitwerking van een onderdeel van de Uitvoeringsagenda Wonen 2020-2023: de spelregels rondom sociale en middeldure huur.

Het doel van deze spelregels is dat er voldoende sociale en middeldure huurwoningen worden gebouwd en voor langere tijd worden behouden. Met het vaststellen van de verordening wil de gemeente Leiden deze spelregels borgen. De inhoud van de spelregels verandert daarmee niet, deze blijft zoals reeds in de Uitvoeringsagenda Wonen 2020-2023 is vastgesteld. Na verwerking van de inspraakreacties wordt de verordening aan de gemeenteraad aangeboden.

Het Bestuur van de BBB heeft in samenwerking met de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100 op 24 november de volgende inspraaknotitie onder zaaknummer 1579387 ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders over deze verordening.

Inspraaknotitie d.d. 24 november 2020

Geacht College,

Als bewoners van Leiden zijn wij geïnteresseerd in de visie van het gemeentebestuur op wonen. Als bestuur van de BewonersBelangenVereniging Bockhorst (hierna ook: BBB) zijn wij echter vooral benieuwd naar en bezorgd over de consequenties van die visie op onze wijk De Bockhorst en op de directe omgeving.

Onze wijk bestaat voor een deel uit huurwoningen, dus zijn wij altijd benieuwd naar nieuwe ontwikkelingen op dat gebied. Een tweede reden voor onze belangstelling is dat veel bewoners van de wijk hier inmiddels 40 jaar wonen en goede redenen hebben om te overwegen hun grondgebonden maar van inwendige trappen voorziene woningen te verlaten en een meer op hun wensen en de beperkingen van hun leeftijd toegesneden gelijkvloerse woning te zoeken in koop- of huursector. Tot slot speelt in onze wijk de ontwikkeling van het aanpalende project “Plesmanlaan 100” mee: in dit kantoorgebouw wil men een groot aantal appartementen realiseren die in de sectoren sociale en middenhuurwoningen vallen. Keuzes die hierin worden gemaakt, raken aan de belangen van de bewoners van de wijk De Bockhorst. Lees verder “Inspraak Doelgroepenverordening woningbouw Leiden 2021”

Plesmanlaan 100 krijgt vorm

Auteurs: Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100 & Bestuur BBB

Bewonersbrief gemeente

Onlangs heeft de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100 in de Bockhorst huis aan huis een flyer verspreid. Hierin werd de stand van zaken gemeld met betrekking tot de transformatie van het vroegere Aramcogebouw aan de Verbeekstraat (met officieel adres Plesmanlaan 100) door projectontwikkelaar Urban Interest. Dat project loopt al vanaf november 2018, maar de gemeente heeft tot nu toe maar een karige invulling gegeven aan het begrip inspraak van omwonenden. Het verspreiden van de flyer markeerde eigenlijk het punt waarop wij niet meer verder kwamen met de gemeentelijke projectgroep. Inmiddels hebben wij hierover een brief aan de wethouder, Fleur Spijker, gestuurd.

Het contact met de projectontwikkelaar verliep ook niet echt vlot. Ons werd toegezegd dat alles wat wij wilden weten binnenkort bekend zou worden gemaakt d.m.v. een website die door iedereen kon worden bezocht en van commentaar voorzien. En nu hebben wij allen vandaag dus een bewonersbrief van de gemeente [Klik] ontvangen, waarin het adres van deze website wordt onthuld. Lees verder “Plesmanlaan 100 krijgt vorm”

Parkeren fors duurder

Parkeren wordt fors duurder

Auteur: Bart Singeling

De gemeente Leiden gaat per 1 januari 2021 de tarieven voor parkeren op straat en de vergunningen  voor bewoners fors verhogen. Parkeren aan de meter in zone A (binnenstad) wordt per uur 3.20 euro. Parkeren elders in Leiden (zone B) wordt 2.50 per uur. Het dubbeltjestarief in zone B blijft vooralsnog bestaan.

In zone B gaat de eerste bewonersvergunning 53,50 per jaar kosten, de tweede 188,50 en een eventuele derde vergunning wordt 377,20.

Zone B max 2 vergunningen

Het aantal parkeervergunningen voor bewoners in zone B wordt per huishouden verlaagd van maximaal 3 naar 2. Dit geldt vooralsnog voor nieuwe aanvragen voor een derde vergunning. Lees verder “Parkeren fors duurder”

Talud Sijthoffstraat

Auteur: Sietse de Boer

Het donkerrose wordt voorzien van bollen en bloemenzaad langs de Sijthoffstr

Door de gemeente worden momenteel aan de oevers van het water bij de Sijthoffstraat voor ons onverwachte werkzaamheden verricht waarbij ook de in 2019 nieuw geplaatste beschoeiing verder het water ingedrukt.

Bij navraag door mij bij de beheerder Groen van de Gemeente werd dit als antwoord gegeven:

“Het klopt dat we daar bezig zijn (zonde van de beschoeiing natuurlijk aangezien die zo nieuw is). Er wordt daar een natuurvriendelijke oever gemaakt conform het uitwerkingsplan zie *Klik*  Hierbij wordt de bestaande beschoeiing naar beneden gedrukt zodat er een ‘natuurlijk talud’ ontstaat. Lees verder “Talud Sijthoffstraat”

Enquête Wijktuintje

Wie doet er mee met het realiseren van een wijktuintje?

Auteur: Jan Verbooy

Afgelopen donderdagmiddag 5 november is er een oriënterend gesprek geweest met initiatiefnemer Jeroen van Ede.

De initiatiefnemers willen allereerst de betrokkenheid en/of belangstelling van de wijk inventariseren, voordat zij verder gaan.

Vragen

  • ·        Is er voldoende belangstelling van onze wijkbewoners om een wijktuintje te starten en te onderhouden?
  • ·        Is er een voorkeur voor een plek in de wijk waar een wijktuintje kan worden aangelegd?
  • ·        Zijn er kinderen in de wijk die met hun ouder(s) mee willen doen?

Te denken valt aan een moestuin, een pluktuin of juist mooie planten kweken. U kunt denken aan een klein stukje grond hier in de wijk, een kasje, of individuele bakken. Alles staat nog open. Lees verder “Enquête Wijktuintje”

Presentatieavond Leidse Ring Noord

Auteur: Sietse de Boer

Op woensdagavond 7 oktober was er een presentatie van de Leidse Ring Noord hoe het kruispunt  Plesmanlaan/Vondellaan/Darwinweg er nu gaat uitzien. Vanwege de Corona maatregels was er gekozen voor een videopresentatie via Teams. Na afloop konden er vragen worden gesteld aan Sylvia van Oevelen – omgevingsmanager Plesmanlaan, gemeente Leiden; Joost Klimbie – verkeerskundige, gemeente Leiden; Jeroen Mensink – architect, JAM* architecten; Reinier van Trigt – omgevingsmanager Plesmanlaan, Antea Group.

Vanuit de wijk waren Anne Sytske Keijser en ik aanwezig. Na een voorstelronde door de presentatoren werd er ingegaan op het project. Omdat er voor een andere opzet is gekozen hoe men het kruispunt wil gaan maken. In eerste instantie was ervoor gekozen dat de Plesmanlaan verdiept zou gaan komen te liggen met daarboven een bovenliggende kruising. Waarbij het fietsverkeer dan ook bovenlangs zou gaan. Lees verder “Presentatieavond Leidse Ring Noord”

Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100

Auteur: Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100

Update nr. 3


Oproep bij deze update
Wij vinden het van belang om onze wijkbewoners zo goed mogelijk te informeren over de mogelijke invloed die de herontwikkeling van de Plesmanlaan 100 zal hebben op de leefbaarheid van onze dichtbijgelegen wijk. Wij vinden het ook van belang uw mening, ideeën, suggesties, opmerkingen, etc. als wijkbewoner zoveel mogelijk mee te nemen in onze verdere dialoog met de gemeente en de projectontwikkelaar Urban Interest.


Daarom roepen wij u, wijkbewoner, hierbij alvast op om uw suggesties en dergelijke tot 16 november 2020 te sturen naar
de secretaris, Amir Saab, op het adres secretaris@bbbockhorst.nl.
Onder vermelding van: Plesmanlaan 100.
Dat kan ook op deze site, onderaan  de Update.

Hopelijk helpt Update nr. 3 u hierbij.


Voortgang tot september

Abstractie Plesmanlaan 100 (heden of toekomst?)

In onze laatste update, nr. 2 op 25 april 2020 [Klik], stelden we vast dat wij sinds ons overleg van 17 februari 2020 na ongeveer een jaar overleg met de gemeente nog steeds met lege handen stonden.

We hadden tevergeefs geprobeerd contact te leggen met Urban Interest (hierna ook: UI), die door de gemeente is belast met de participatie, en met Welstand, waarmee UI in gesprek is geweest, maar waarvan geen verslag naar buiten is gekomen. We hadden bovendien geen bespreekbaar plan gekregen van gemeente noch van UI. Kortom: geen informatie, niet over het vervolg van de procedure en ook geen stukken die onder beheer van de gemeente lagen en mogelijk tussen de gemeente en UI al eerder waren uitgewisseld. Informatie en stukken waarom wij uitdrukkelijk aan de gemeente hadden gevraagd. Lees verder “Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100”

Halloween in de Bockhorst

Halloween 31-10-20

Auteur: Jeroen van Ede

De Halloweenroute was een groot succes. Ondanks of dankzij de corona werden veel mensen enthousiast om mee te doen aan het griezelen in onze wijk. Kinderen gingen verkleed en tuinen werden versierd. Er zaten zulke leuke creaties bij.

In een tijd waar niet veel mogelijk is konden we als wijk genieten van wat gezelligheid,  buiten en op 1,5 meter afstand van elkaar. De Halloweenroute werd gelopen door 40 kinderen en hun ouders. De wijkbewoners konden vanachter het raam naar de uitgedoste kinderen met hun (zelfgemaakte) lampionnen kijken. De snoeptafels die overal klaar stonden vonden gretige handjes.

Ronddwalende geesten

Af en toe hoorde je een gil gevolgd door gegiechel als een Dracula, heks of een weerwolf het niet kon laten, om iemand de stuipen op het lijf te jagen. De speeltuin was veranderd in een kerkhof met ronddwalende geesten, duiveltjes en spoken. Een duister beeld met oplichtende fluorescerende graven en kruizen. Na afloop werd alles vlot opgeruimd en was onze wijk weer vredig en vertrouwd.