Uitkomsten reactieformulieren inloopavond

Auteur: Amir Saab

In zijn brief van 27 februari gaat Kees Holland in op de reacties die de bezoekende wijkbewoners op de inloopavond van 5 februari jl. hebben gegeven op de plannen van de gemeente Leiden over de wijziging van het leegstaande kantoorgebouw aan de Plesmanlaan 100 naar woningen. Zie hierboven eerder verslag Amir. En hieronder volgen de meest relevante tekstgedeeltes uit de brief:

“Reacties

 

Over de transformatie van het kantoorgebouw naar woningen in algemene zin staat een ruime meerderheid van de aanwezigen positief, een beperkt aantal is tegen transformatie. Er zijn desondanks grote zorgen over het plan zelf. Een meerderheid van de reacties geeft aan het plan ’te massaal en te hoog te vinden’ en zich zorgen te maken over parkeerdruk en verkeersafwikkeling. Er wordt gevreesd voor geluidsoverlast, bouwoverlast, inkijk en beperking van uitzicht. De suggesties zijn er dan ook op gericht dit te verminderen, bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid.
Vanwege de zorgen om de toename van parkeerdruk en druk op voorzieningen is een overgrote meerderheid op dit moment geen voorstander van een fiets-/voetgangersverbinding van de Verbeekstraat naar de wijk Bockhorst.
Als mogelijke voorzieningen zijn het meest genoemd: winkels, supermarkt, kinderopvang, horecagelegenheid, groenvoorzieningen en sport-/fitnessvoorziening.

Overige reacties

Een deel van de reacties tijdens de avond richtte zich op het proces en de informatievoorziening. Het doel voor deze initiatieffase is het vaststellen van uitgangspunten voor de ontwikkeling, nog niet het ontwerp of de oplossing. Hierdoor is in deze fase nog niet altijd duidelijk welke ontwerpkeuze bij een uitgangspunt wordt gemaakt. Het is daarom nog niet altijd mogelijk om op alle vragen antwoord te geven.

Vervolg

Met de inbreng van omwonenden tijdens de inloopavond, na nog te houden vervolgcontact met afgevaardigden van de buurt, en in afstemming met Urban Interest, stelt de gemeente Leiden de komende periode een Nota van Uitgangspunten op. Hierin beschrijft de gemeente de uitgangspunten waaraan het bouwinitiatief moet voldoen. Ook geeft de gemeente in deze Nota aan wat er is gedaan met de inbreng uit de participatieronde.
Het streven is dat de Nota van Uitgangspunten voor de zomer van 2019 door het college van burgemeester en wethouders wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Vóór vaststelling in de gemeenteraad is er gelegenheid om in een vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling te reageren op de Nota.
Nadat de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten heeft vastgesteld, werkt Urban Interest het bouwinitiatief, het ontwerp, binnen de gestelde randvoorwaarden verder uit. Dan volgt wederom een participatieronde om omwonenden en belanghebbenden te betrekken bij het ontwerp.
Omdat de functie van het gebouw wijzigt van kantoor naar wonen, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Te zijner tijd publiceert de gemeente hierover in de Stadskrant en worden omwonenden geïnformeerd.”
NB: Er komt dus nog een participatieronde om omwonenden en belanghebbenden te betrekken bij het ontwerp. Wordt vervolgd.

[Uit: Brief van 27 februari 2019 van Kees Holland, Sr. Projectmedewerker Gemeente Leiden]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *