Inloopavond 7 maart Van Ravelingenstraat

Auteurs: Amir Saab en Sietse de Boer

‘Fietsstraat’

(bron: Veilig Verkeer Nederland) “Fietsstraten zijn er in vele soorten en maten. Uitgangspunt is dat autoverkeer er te gast is. Een fietsstraat moet worden gezien als een belangrijke fietsverbinding waarop in beperkte mate autoverkeer voorkomt en waar de positie van de auto ondergeschikt is aan die van de fiets. Om dat te bereiken is een veelheid aan maatregelen mogelijk, die vooral zijn bedoeld om de fiets prioriteit te geven en het autoverkeer ondergeschikt te maken. Er bestaat geen standaarduitvoering van een fietsstraat. Dat houdt in dat iedere gemeente zelf kan bepalen hoe zij een fietsstraat vormgeeft, al naar gelang de lokale omstandigheden. In Nederland kennen we (nog) geen wettelijke regeling voor fietsstraten.”

Brief van 22 februari 2019 van aannemersbedrijf Mouwrik Waardenburg B.V.
Deze brief is volgens een vertegenwoordiger van de aannemer desgevraagd op de inloopavond van 7 maart jl. bij iedere woning van de wijk Bockhorst in de brievenbus gedaan. Omdat bij gerucht niet iedereen de brief ontvangen heeft, volgen hierbij in het kort de verschillende fasen van de werkzaamheden:
Fase 1 vanaf maandag 11 maart 2019 t/m vrijdag 5 april 2019. Betreft deel tussen de Hugo van Woerdenstraat en de Brillstraat.
Fase 2 vanaf maandag 8 april 2019 t/m vrijdag 26 april 2019. Betreft deel vanaf de Brillstraat tot splitsing in de Van Ravelingenstraat. En het fietspad naar de Verbeekstraat.
Fase 3 vanaf maandag 29 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019. Betreft trottoir laatste deel Van Ravelingenstraat en enkele aanpassingen aan de middengeleiders Verbeekstraat.
Fase 4 vanaf maandag 6 mei 2019 t/m vrijdag 10 mei 2019. Betreft aanbrengen asfaltdeklaag over het totale werk.
Streven is 10 mei 2019 gereed.

Inloopavond op 7 maart 2019

Op 7 maart jl. was er in Serviceflat Schouwenhove een inloopavond voor de wijkbewoners van de Bockhorst. Gehouden door vertegenwoordigers van aannemersbedrijf Mouwrik Waardenburg B.V. en Gemeente Leiden, de laatste vertegenwoordigd door Stefan de Kogel, Projectcoördinator Team Stadsingenieurs bij de Gemeente, en Asvin Raghoenath, toezichthouder Gemeente voor de Van Ravelingenstraat. Dit ter informatie voor de wijkbewoners over de komende inrichting van de Van Ravelingenstraat als fietsstraat met ingang van 11 maart 2019. Een algemeen probleem van dergelijke inloopavonden is dat het door het spervuur van vragen dat door elkaar door de verschillende bezoekers aan de verschillende vertegenwoordigers werd gericht, niet mogelijk was om telkens één duidelijk en gelijkluidend antwoord te krijgen op een specifieke vraag. De antwoorden op een en dezelfde vraag konden dus best onderling verschillen omdat ze bestemd waren voor verschillende personen en niet aan iedereen werden meegedeeld. Dus oncontroleerbaar.
Toch proberen wij hierna een puntsgewijze opsomming te geven van de aanvullende informatie van aannemer en Gemeente, waarvan wij aannemen dat de vertegenwoordigers min of meer gelijkluidend op de betreffende vragen van de wijkbewoners hebben gereageerd.

Op de fietsstraat zijn hoe dan ook de Wegenverkeerswet en daaruit voortvloeiende regelgeving van toepassing. Maximumsnelheid 30 km per uur.
Straatverlichting blijft hetzelfde. Er komen géén extra straatlantaarns bij.
Het trottoir naast de nieuwe parkeerplaatsen bij de fietsstraat zal slechts 1,5 stoeptegel beslaan, een zgn. uitstapstrook. Hierover zijn door Ferry Veijgen en Sietse de Boer in november 2018 vragen gesteld bij Stefan de Kogel. Men was niet genegen hier wat aan te doen omdat het een onherroepelijke beslissing was van de Gemeente. Gehandicapten en mensen met kinderwagens moeten dan ook maar niet parkeren op deze plaatsen. Tevens moeten mensen met rollator of kinderwagen maar omlopen langs de huizen waar ook een trottoirverlaging wordt aangebracht. Een uitbreiding naar 4 stoeptegels zoals nu nog het geval is, zou ten koste gaan van het grasveldje daarnaast. En “Groen gaat vóór verharding” volgens de Gemeente.
Bij de Brillstraat zullen gedurende de werkzaamheden een aantal parkeerplaatsen middels borden worden afgesloten. Te weten 2 parkeerplaatsen bij Van Ravelingenstraat 2 t.b.v. aanleg van de stoepverlaging. Gevraagd is deze verlaging zo snel mogelijk aan te brengen zodat de parkeerplaatsen weer gebruikt kunnen worden. Gedurende fasen 2 en 3 (8 april t/m 3 mei) worden de eerste 4 parkeerplaatsen afgesloten bij de ingang Brillstraat. Hier worden rijplaten gelegd zodat het autoverkeer voor de Brillstraat en Jan Orlersplein gebruik kan blijven maken van de parkeerplaatsen. Gedurende fase 4 (6 mei t/m 10 mei), de asfaltwerkzaamheden, is deze ingang afgesloten.
Tijdens de inloopavond is geopperd de verbinding open te stellen tussen het Jan Orlersplein en de Louis Elsevierstraat gedurende fasen 2, 3 en 4 gedurende de asfaltwerkzaamheden. Het bewonersautoverkeer zou dan niet door de hele wijk hoeven maar een korte route kunnen nemen. Tevens blijven de parkeerplaatsen ook bereikbaar gedurende de asfaltwerkzaamheden Dit zou bekeken gaan worden. Of dit gaat gebeuren is afwachten maar wordt in de gaten gehouden.
Middels borden worden in de wijk aangegeven de omleidingsroutes voor het autoverkeer. Deze omleidingsroutes zijn gedurende de gehele werkzaamheden van kracht (11 maart t/m 10 mei).
Gevraagd wordt dan ook aan onze medebewoners voorzichtigheid te betrachten bij het rijden met een auto doordat kinderen zich niet bewust zijn van het nu vele autoverkeer.
Het (brom)fietsverkeer wil men alsnog via de dijk langs de Doctor Lelylaan omleiden en niet door de wijk Bockhorst. Tevens zal dit verkeer worden omgeleid via het nieuwe fietspad langs de Plesmanlaan. Maar tot op heden zijn er nog geen omleidingsborden hiervoor geplaatst door de Gemeente. Het (brom)fietsverkeer zal in dat geval dan ook door de wijk gaan, wat in onze ogen een slechte zaak is, gelet op de vele spelende kinderen. Tevens is onze wijk ook nog een woonerf. (max. 15 km/uur)
Door Sietse de Boer is contact gezocht met de Brandweer mede omdat in het verleden met een ladderwagen de bocht Pieter van der Aastraat en Louis Elsevierstraat moeilijk genomen kon worden.
Door de projectleider was hier geen aandacht aan besteed. Men was ervan uitgegaan dat alles bereikbaar was.
Inmiddels heeft de Brandweer weer geprobeerd en met moeite deze bocht genomen. Geadviseerd wordt om bij de eerste 2 tot 4 parkeerplaatsen een tijdelijk parkeerverbod in te stellen gedurende de werkzaamheden aan de Van Ravelingenstraat om bij eventuele calamiteiten de bocht goed te kunnen nemen.
Geprobeerd gaat worden om de Autodate parkeerplaats te verplaatsen naar de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen langs de Van Ravelingenstraat.
Voorlopig kunnen wij hiermee uit de voeten. Bij algemene vragen over de werkzaamheden kan er contact worden opgenomen met Roland Hein, projectleider bij Aannemersbedrijf Mouwrik Waardenburg B.V. 06-54324997. Bij vragen over de planning en fasering kan er contact worden opgenomen met Danny van Hees, uitvoerder bij Aannemersbedrijf Mouwrik Waardenburg B.V. 06-44865562.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *