Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100

Huidig aanzicht Plesmanlaan 100 richting het westen. De wijk Bockhorst ligt hier rechts van het gebouw.

Auteur: Kees van Zandwijk, namens de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100

Update nr. 2

Op vrijdag 20 maart zou de Bewonersbelangenvereniging Bockhorst (BBB) haar jaarlijkse ledenvergadering houden. Wij, de Wijkwerkgroep Plesmanlaan100, zouden u dan uitgebreid bijpraten over de voortgang en ontwikkelingen rondom het oude Aramcogebouw. Het coronavirus gooide echter roet in het eten. Vandaar dat wij u nu via de website bijpraten.

Stand van zaken

De laatste update van de Wijkwerkgroep verscheen op 9 december 2019 (zie de website onder De Wijk\Plesmanlaan 100). Op dat moment had het laatste overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Leiden plaatsgevonden op 25 juli 2019. Pas op 17 december 2019 zijn we weer bij elkaar gekomen op ons nadrukkelijk verzoek. Dat was dus een half jaar later. In de tussentijd was er geen noemenswaardig contact geweest en er waren blijkbaar van de zijde van de gemeente geen nieuwe ontwikkelingen te melden. We bleven ook na dat overleg met veel vragen en onduidelijkheden zitten, o.a. doordat er een nieuwe projectleider was aangesteld die zich eerst in wilde werken.

Op 17 februari 2020 heeft er een vervolgoverleg plaatsgevonden. Ondanks herhaalde pogingen van de Wijkwerkgroep is het niet gelukt om na het overleg van juli 2019 contact te leggen met de projectontwikkelaar Urban Interest (UI), wat vreemd is, omdat de gemeente de taak om de omwonenden voor te lichten bij UI heeft neergelegd. De gemeente Leiden heeft achter de schermen wel contact met UI gehad, maar dat heeft door allerlei omstandigheden nog niet tot een normaal participatieproces geleid. Ook onze pogingen om met Welstand van de gemeente Leiden in gesprek te komen, zijn op niets uitgelopen.

Daarnaast bestaat nog steeds onduidelijkheid over de procedurele stand van zaken en wat er nu aan concrete plannen ligt die maar niet naar buiten komen. De bedoeling was om eind maart weer een overleg te houden met de gemeente, maar nu is het coronavirus de spelbederver. Er is een grote stilte neergedaald over het project. We zijn nu ongeveer een jaar bezig en staan nog steeds met lege handen.

Vervolgstappen

We hebben dus nog steeds geen duidelijkheid over de aard en de omvang van dit bouwproject. Wat wij toch wel zouden mogen verwachten van de gemeente Leiden, die op de eigen website volop de loftrompet steekt over transparantie, goede communicatie en afstemming met de omgeving!

Om voor alle partijen duidelijkheid te scheppen over wat we nu als wijk eigenlijk willen, hebben wij zelf een visiestatement geschreven en aangeboden aan de gemeente Leiden en UI.

Het komt erop neer dat wij als wijk Bockhorst inzetten op:

  1. Appartementen in het bestaande gebouw: prima. Maar leefbaarheid staat voorop, voor de nieuwe bewoners èn voor de wijk. Voor zover wij weten wil UI het bestaande gebouw optoppen (rondom zo´n extra twee lagen erop) en er ca. 500 woningen/wooneenheden in realiseren.
  2. Het aantal geplande appartementen staat in geen relatie tot het huidige aantal inpandig beschikbare parkeerplaatsen, dat zijn er minder dan 200! Daar ligt een hele grote zorg van de wijk. Omdat ons probleem sterk samenhangt met de Parkeervisie van de gemeente, heeft de BBB gemeend een inspraakreactie te moeten indienen (zie de website), die op de tekortkomingen van die visie in relatie tot Plesmanlaan 100 wijst.
  3. De bewoners langs het Jan Paetsplein en de Van Ravelingenstraat willen ook dat de bestaande hoogte van het gebouw aan die zijde wordt behouden en dat daar dus zeker geen ophoging van twee lagen komt.

Wat wij tot nu toe van de plannen hebben gezien is dus voor ons onaanvaardbaar en een reden om te blijven aandringen op transparantie, inspraak, participatie en medezeggenschap.

Hoe nu verder?

Wij doen nu een oproep aan het college en de gemeenteraad om een goed participatieproces te organiseren. Inmiddels is wel gebleken dat UI daartoe niet bereid is.

Conclusie

We zijn al af van de geplande nieuwe woontoren met tig lagen, die aanvankelijk gepland was. Er komt ook zeker geen brug naar de wijk, dat is prettig. Maar voor de rest constateren wij dat deze private ontwikkelaar geen serieuze invulling wil geven aan zijn participatieverplichting en kennelijk slechts uit is op het behalen van een maximaal rendement op zijn vastgoedontwikkeling. Het lijkt erop dat de gemeentelijke organisatie daar niet goed tegen opgewassen is, waardoor het belang van de leefbaarheid in onze wijk onvoldoende wordt meegewogen.

Tot slot

Positief is wel dat we in de Wijkwerkgroep op één lijn zitten, eendrachtig samenwerken, maandelijkse overleggen en dat er voldoende knowhow aanwezig is om als volwaardig gesprekspartner te kunnen optreden in het participatieproces dat feitelijk nog gestart moet worden in de zomer van 2020. Wij zijn er klaar voor.

Goed nieuws is ook, dat politieke partijen en plaatselijke media inmiddels contact met ons hebben gezocht. Wij zullen hen zoveel mogelijk meenemen in de verdere gesprekken en ontwikkelingen met UI en de gemeente Leiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *