Verslag infoavond 28-6-19

Auteur: Amir Saab

Informatieavond Bewoners Belangenvereniging Bockhorst (BBB) op vrijdag 28 juni 2019 na schriftelijke uitnodiging aan alle wijkbewoners.

Aanwezig:
• bestuur: Ferry Veijgen (voorzitter), Amir Saab (secretaris en verslag) en Jan Verbooy (penningmeester)
• ca. 25 wijkbewoners

Van Ravelingenstraat

Ferry Veijgen geeft een inleiding over de recente ontwikkeling van de Van Ravelingenstraat tot een fietsstraat. De fietsstraat is op 20 mei 2019 officieel geopend door Martine Leewis, wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Leiden. In het verslag van zijn speech bij de opening is hij al uitgebreid hierop ingegaan, *Klik*.

De discussie door de aanwezigen gaat over de maximumsnelheid over de fietsstraat (30 km), de ‘druppel’ in de bocht tegenover de nummers 22, 20 en 18 die een redelijk snelheidsbeperkende uitwerking heeft op de automobilisten en over wel of niet meer verkeersborden op de fietsstraat.

Over het algemeen vindt men de fietsstraat er goed uitzien en is de indruk dat het autoverkeer zich ook aan de regels voor een fietsstraat houdt. Blijft nog als verbeterpunt het hoge struikgewas in eerdergenoemde bocht dat het zicht op (vooral) tegemoetkomende auto’s belemmert. Een oplossing zou zijn het struikgewas en het laaghangend gebladerte van de bomen in die bocht op zichtlijn een stuk naar binnen weg te snoeien. Ferry zal hier nogmaals bij de gemeente op aandringen.

Ferry verwijst nog met foto’s naar een fietsstraat in de Merenwijk, waar de gemeente met een grijze middenstreep duidelijker voor autorijder en fietser heeft aangegeven hoe ten opzichte van elkaar de fietsstraat te gebruiken. Waarom de gemeente haar fietsstraten zo verschillend uitvoert al dan niet onder verwijzing naar CROW-regels is de aanwezigen niet duidelijk.

Hierna gaat Ferry uitgebreid in op de toegankelijkheid, beter gezegd ontoegankelijkheid, van de wijk voor bewoners/bezoekers van de wijk met mobiliteitsproblemen. Hij illustreert zijn verhaal met een diavoorstelling van situaties waarin het voor iemand met een scootmobiel op verschillende plaatsen in de wijk onmogelijk is om doorgang te krijgen. Bijvoorbeeld door de paaltjes/hekjes op voetpaden in de wijk, die bedoeld zijn om fietsers te beperken op volle snelheid over die voetpaden te rijden, maar nu ook een hindernis vormen voor degenen die zich al moeilijk kunnen voortbewegen.
Een algemene constatering is dat de samenstelling van de bewoners van de wijk sinds de bouw in 1980 veranderd is van jong en mobiel naar een inmiddels deels oudere samenstelling met alle mogelijke beperkingen van dien. Bij de bouw van de wijk in 1980 is kennelijk niet hieraan gedacht of in voorzien.
Ferry is van plan op korte termijn over dit onderwerp in contact te treden met wethouder Leewis, met name over hoe de wijk toegankelijker te maken voor bewoners/bezoekers van de wijk met mobiliteitsproblemen.

Plesmanlaan 100

Amir Saab geeft een inleiding over de recente ontwikkelingen rond de bouwplannen voor de Plesmanlaan 100 sinds de brief van de gemeente in november 2018 en de inloopavond op 5 februari 2019. De verwarrende en soms tegenstrijdige informatie die op de inloopavond door vertegenwoordigers van eigenaar en vastgoedontwikkelaar Urban Interest (UI) en de gemeente aan de verschillende tafeltjes is gegeven, leidde tot een “zorgenbrief”, samengesteld door een aantal bewoners en uiteindelijk geredigeerd en ondertekend door Leander Leijh mede namens het bestuur van de BBB op 11 februari 2019 aan de gemeente gestuurd. Voor de punten uit de zorgenbrief zie *Klik*.

In reactie op de zorgenbrief is er op 21 mei 2019 een eerste gesprek geweest van Leander en Amir met vertegenwoordigers van de gemeente Leiden en UI. Voor een verslag daarvan, zie *Klik*. Gemeente heeft nog niet een datum gegeven voor het tweede gesprek begin juli 2019, ondanks de afspraak hiervoor en ondanks rappel van Leander. In dit volgend gesprek zal een nog door de gemeente toegezegd “visiedocument” met uitgangspunten van de gemeente over de ontwikkeling van de Plesmanlaan 100 besproken moeten worden.

Op het verslag van het gesprek zijn twee reacties gekomen met kritiek op de gang van zaken (zie ook op de wijksite). Albert Simonis licht in de vergadering nog eens zijn kritiek toe. Zijn ergernis geldt het gebrek aan informatie door zowel de projectontwikkelaar als door de gemeente en het gemak waarmee de gemeente de eigen regels wat betreft parkeernormen, bouwhoogte en bewonersoverleg aan zijn laars lapt. Daarnaast vindt hij de interne communicatie met het bestuur en de “werkgroep” Plesmanlaan 100 (Leander en Amir) stroperig.

Daarin wordt hij bijgevallen door Kees van Zandwijk, die voorstelt om een werkgroep op te zetten volgens het model dat ook in de begintijd van de BBB succesvol was en die e.e.a. wat voortvarender kan aanpakken. Zulks met een strategiebepaling. De aanpak moet worden gestroomlijnd en de communicatielijnen moeten korter. E-mails kunnen sneller worden beantwoord.

Amir antwoordt Kees dat voor een strategiebepaling eerst een doel moet worden gesteld en vraagt Kees wat voor doel hij voor ogen heeft. Het doel zou dan in ieder geval het belang of de belangen van de wijkbewoners moeten aangaan, wat dat of deze ook mogen zijn. Tot nu toe zitten wij (BBB en betrokken wijkbewoners) in de ‘zorgenfase’. Uit de bijeenkomst komt geen antwoord over deze vraag naar het strategiedoel.

Het bestuur neemt kennis van de reacties van Albert en Kees en zal hierover via Amir nader in overleg gaan met Albert, Kees, Leander en andere wijkbewoners die al eerder samen met Leander bij de zorgenbrief betrokken waren. Ferry stelt voor het eerste en mogelijk opvolgende gesprekken een vergaderruimte van Docos beschikbaar.

Geluidswal en groen Jan Paetsplein

Albert vertelt, als vervanger voor Sietse de Boer en Rob Olieroock, wat de stand van zaken tot nu toe is. Hij was er zelf pas laat bij gekomen en kon dus geen gedetailleerd overzicht geven van de ontwikkelingen vanaf het begin.

Wat nog overblijft aan werkzaamheden voor de wijkbewoners zijn:
• de afwerking van het groen door de aannemer loopt niet goed; hulst- en andere struiken zijn te laat in de grond geplant en voor een groot deel al weer dood. Groep Albert, Sietse en Rob pakt dit weer op en gaat eventueel weer met de wethouder in gesprek over de contacten die zo stroef verlopen;
• de nog steeds openstaande wens/eis is om een serieuze geluidwering te krijgen en in dat kader een serieuze geluidmeting, zeker langs de Haagsche Schouwweg; hier wordt nog naar nieuwe mogelijkheden gezocht.

Quintus lustrumfeest op het Docosterrein

Albert vertelt (mede namens Sietse) over de overleggen bij de gemeente met de lustrumviering van Quintus op het veld van Docos resp. de 3 Octoberhal en waar de evenementenvergunning op neerkwam. De eisen van Rhijnhof hebben flink geholpen om het geluidsniveau overdag omlaag te krijgen. Hoe het ’s nachts gaat lopen moeten we afwachten, op papier klopt het allemaal.

De bewoners van de omliggende wijken kunnen een buurtbrief verwachten van Quintus, waarin het noodnummer staat dat kan worden gebeld als de overlast te groot wordt. (NB: dit is inmiddels verspreid. Het noodnummer is: 06-26112380) Albert zal nog een schema maken voor op de wijksite met de te verwachten geluidsoverlast, die op slechts twee dagen overdag boven 70 dB(A) uit mag komen. 70 dB(A) is het laagste niveau dat in de Evenementenvergunning wordt genoemd. (NB: zie inmiddels: *Klik* )

Wat verder ter tafel is gekomen

• Vogelasiel: Eén van de eigenaressen van het verpleegkundig en regulier kinderdagverblijf De Schavuiten aan de Lage Morsweg 102 informeert de aanwezigen over het afwijzend standpunt van het kinderdagverblijf ten aanzien van het plan van de dierenambulance om een vogelasiel te vestigen op een voormalig opslagterrein van de gemeente naast het kinderdagverblijf. Voor het vogelasiel zie *Klik*
• Paardenwei: Meer dan wat er in het Leidsch Dagblad heeft gestaan kunnen Amir en ook Albert niet vertellen. Alberts voorkeur gaat uit naar Van der Valk als toekomstige bebouwer van het stuk grond, omdat je gemakkelijker verhaal kunt halen in Voorschoten (of waar het hoofdkwartier van Van der Valk tegenwoordig ook zit) dan bijvoorbeeld in Sjanghai. Amir verwijst naar het Project L in het Leidsch Dagblad, waarin een interactief overzicht was te vinden met alle projecten reeds uitgevoerd resp. in voorbereiding of vaag van plan in het kader van de 8.500 woningen die gemeente Leiden voor 2030 wil realiseren. Zie hiervoor *Klik* 
• OBSP (Poort van Leiden): Albert stipt de 1000 woningen aan, die een Chinese projectontwikkelaar op het OBSP wil realiseren.

Een algemene conclusie in dit verband is dat al die woningbouwplannen in de hoogte de capaciteit van de stedelijke wegen weleens zwaar te boven zouden kunnen gaan. Albert roept het bestuur op om contact te leggen met collega-wijkbesturen om met meer gewicht tegen de gemeente op te kunnen treden in dit soort zaken.
Het bestuur heeft kennisgenomen van deze oproep en zal zich hierover beraden.

Afsluiting

Ferry bedankt de aanwezigen voor hun opkomst en kondigt aan dat het bestuur vaker dergelijke informatiebijeenkomsten voor de wijkbewoners zal beleggen. De eerstvolgende zal in de tweede helft van dit jaar zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *