Annulering ALV

Annulering Algemene LedenVergadering (ALV) op 20 maart a.s. 

 

Zie de Nieuwsbrief BBB van vandaag voor het annuleren van de voorgenomen ALV op 20-3-20 en tot nader orde opnieuw bijeenkomen. Daarnaast ook positief nieuws over toegekende subsidies!

 

De voorlopige AGENDA van de uitgestelde ALV is als volgt:
1. Opening
2. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 21 november 2018.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
3.1 Verslag voortgang voorbereidingen feestcommissie 40-jarig jubileum BBB-wijkfeest op 29 augustus 2020: Jan Verbooy, coördinator wijkfeest
3.2 Opening van zaken door de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100
4. Jaarrede van de Voorzitter
5. Jaarverslagen

5.1 Verslag van secretaris Amir Saab omtrent de algemene gang van zaken en het verloop van het ledenbestand in het verslagjaar 2019.
5.2 Verslag van penningmeester Jan Verbooy, bestaande uit de balans en de staat van baten en lasten over het begrotingsjaar 2019
5.3 Verslag van de Kascommissie bestaande uit Sietse de Boer en John Olivier

6. Vaststelling begroting 2020 (baten en lasten) en contributie 2020
7. Bestuursverkiezing:
7.1 Penningmeester Jan Verbooy treedt af en stelt zich niet herkiesbaar als penningmeester. Wel is hij bereid deel uit te blijven maken van het Bestuur.
7.2 Kandidaten voor de functie van penningmeester kunnen dit graag spoedig kenbaar maken aan de secretaris: secretaris@bbbockhorst.nl
8. Benoeming Kascommissie 2020
9. Rondvraag
10. Sluiting.

Per mail meedenken wordt gewaardeerd! Mail naar bestuur@bbbockhorst.nl

Houd de BBB-site in de gaten voor het laatste nieuws. Voor bijvoorbeeld verdere informatie over de Parkeervisie en de Beleidsregels Parkeernormen 2020 van de gemeente Leiden zie binnenkort deze site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *