Toelichting Coronamaatregelen jubileumfeest 5 september 2020

“De denker” van Auguste Rodin

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Inmiddels heeft iedere wijkbewoner een uitnodiging voor inschrijving op ons wijkfeest van 5 september 2020 in de brievenbus ontvangen. Denkt u er overigens aan de vragenlijst ingevuld vóór 15 augustus in de brievenbus van Luchtmansplein 23 te doen?

Gezien sommige reacties die we hierna hebben gekregen, is enige toelichting nodig.

Het wijkfeest op 5 september 2020

Toen het Kabinet op 1 juli besloot de preventieve maatregelen te versoepelen, besloten wij gezien de aard van deze versoepeling het wijkfeest te houden op 5 september 2020. Ervan uitgaande dat het feest mogelijk is met de thans geldende maatregelen. Vol goede moed en voortvarend. Het treffen van voorbereidingen kost nu eenmaal tijd en je kunt daarom niet vroeg genoeg hiermee beginnen.

Wel met enig voorbehoud, gezien de nog steeds onzekere situatie rond het Coronavirus. Wel met inachtneming van de 1,5 meter afstand. En in afwachting van de rond 1 september 2020 door het Kabinet eventueel aan te kondigen nadere maatregelen.

Momenteel blijkt het virus echter weer de kop op te steken in Nederland en weten we nog niet hoe het verder verloop hiervan zal zijn.

Kan het wijkfeest dan wel doorgaan?

Coronamaatregelen

We blijven optimistisch, maar het spreekt vanzelf dat wij ons bij onze beslissing over het wel of niet doorgaan van het wijkfeest in ieder geval zullen houden aan de op 5 september 2020 geldende inzichten en preventieve maatregelen van het Kabinet.

Via het Veiligheidsberaad vraagt het Kabinet onder andere aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s deze maatregelen uit te voeren via noodverordeningen. Vervolgens zorgen de veiligheidsregio’s ervoor dat dit beleid ook wordt uitgevoerd, inclusief toezicht en handhaving ervan.

Tot aan de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 [Klik] zijn de noodverordeningen van kracht. Om zo eenduidig mogelijk te werk te gaan, met oog voor regionale verschillen, is er één landelijk model voor een noodverordening die alle 25 veiligheidsregio’s kunnen toepassen. Dit model moet door iedere veiligheidsregio zelf worden vastgesteld en gepubliceerd. Vervolgens kan hierop gehandhaafd worden.

Voor Leiden geldt de noodverordening Hollands Midden [Klik].

Het wijkfeest gaat door, tenzij

Onze insteek is nog steeds dat het feest doorgaat, tenzij de bepalingen van de op 5 september geldende noodverordening dit onmogelijk maken.

Zodra wij hierover zekerheid hebben, zullen wij u informeren of het wijkfeest wel of niet doorgaat. Indien het wijkfeest wel doorgaat, informeren wij u op de site over de wijze waarop. Waarbij wij rekening houden met de eventueel dan geldende beperkingen en overblijvende mogelijkheden.

Houd dus de site www.bbbockhorst.nl in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. Ook is daar het programma van de feestdag te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *