Plesmanlaan 100

Update nr. 4

Auteurs: Amir Saab, secretaris BBB, namens en in samenwerking met de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100

Eerder

De laatste Nieuwsbrief dateert alweer van 9 november 2020. Sinds die tijd heeft de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100 nog verschillende pogingen gedaan om de wijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij de transformatie van wat Loman Leefmans van het Leidsch Dagblad hardnekkig de Aramcobunker blijft noemen. Begin november 2020 heeft de Wijkwerkgroep huis-aan-huis een flyer verspreid ter vervanging van een presentatie bij de Algemene Ledenvergadering die door de coronabeperkingen geen doorgang kon vinden.

Op de website van de BBB is onder “De Wijk” een aparte categorie te vinden met informatie over onze bemoeienissen met de transformatie van Plesmanlaan 100. Sinds update nr. 3 van 8 november 2020 ging het ineens hard: eind november stuurde de gemeente weer eens een bewonersbrief waarin werd aangekondigd dat projectontwikkelaar Urban Interest een website had gelanceerd, waarop de bewoners konden zien wat ze voor plannen hadden en waarop ook kon worden gereageerd met een soort enquête. De vragen die de Wijkwerkgroep stelde, bleven echter onbeantwoord. Lees verder “Plesmanlaan 100”

Ples100 in Raadscommissie

 

 

 

 

Auteur: Amir Saab (secretaris BBB)

Vergadering raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling 09-02-2021

Morgenavond 9 februari om 20:45 u wordt de Nota van Uitgangspunten Plesmanlaan 100 door de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling besproken. Onder punt 7: RV 21.0003 Nota van Uitgangspunten (NvU) Plesmanlaan 100 met de volgende onderliggende stukken. Deze kun je in Pdf downloaden via de site van de gemeente *Klik*. Dinsdag 9 -2-21 vanaf 20 uur is de vergadering live te volgen via: *Klik*

De WijkWerkGroep volgt alles nauwgezet. U kunt meekijken. De agenda is als volgt: Lees verder “Ples100 in Raadscommissie”

Bockhorst in de media

Media-aandacht voor leefbaarheid

Giga ophoging van niet alleen het kantoorgebouw Ples100 met verbouwing tot 415 appartementen of meer, maar nu ook plannen in de Verbeekstraat met zijn bedrijventerrein – o.a. het UWV en oude Schreiner Airways gebouw – te verbouwen. Hier dreigen 700 – 1000 appartementen te komen. Zónder of te weinig plannen voor groenvoorziening, parkeren en ontspanning. Terecht staat hier op het spandoek: “Geen kwantiteit, maar leefbaarheid”. Lees verder “Bockhorst in de media”

Steunbetuigingen WWG

Een varia aan foto’s. Mogelijk komen er nog enkele bij. Stuur graag naar redactie@bbbockhorst.nl.

Rect: Vrijdag 5-2-21 tussen 17-18 u 5 minuten radionieuws op:
Of het interview vandaag nog op de site komt is tot nu toe nog onduidelijk…
Morgen de bliksemactie in het Leidsch Dagblad.

Bliksemactie spandoeken

Bliksemactie spandoeken tegen parkeeroverlast!!! En vóór de leefbaarheid van onze Bockhorst!!!!

Bewoners doet u mee? Hang vóór donderdag 4-2-21 om 11 u. uw spandoeken of met grote letters A4-tjes, voor uw raam of aan uw huis. Er wordt op dat tijdstip een ronde gelopen met radio West/Sleutelstad en een radio-interview opgenomen met de secretaris en één van onze leden van de wijkwerkgroep!

Creatieve quotes

Het onderwerp is de aantasting van de leefbaarheid en de komende echte parkeeroverlast van Ples100 en nu ook de 700 – 1000 woningen te bouwen in de Verbeekstraat. Nu is het moment om uw gevoelens daarover te luchten…

De wijkwerkgroep heeft uw hulp HARD nodig! Bedenk creatieve quotes! Bijv “geen waterbedeffect”. “Hier geen extra parkeerders” enz.

‘Participatie’-enquête van Urban Interest

Nog enkele dagen

Auteur: Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100


In deze brief die de Wijkwerkgroep deze week aan onze BBB-leden verzond, gaf zij een overzicht van wat aan de enquête van Urban Interest voorafging. En een suggestie voor de enquête!


Vorige week heeft de gemeente Leiden in een brief aan de bewoners van de Bockhorst gewezen op de website van projectontwikkelaar Urban Interest. Op die website worden plaatjes getoond van hoe gemeente en Urban Interest zich voorstellen dat Plesmanlaan 100 eruit komt te zien. Urban Interest geeft de wijkbewoners met een wel heel simpele enquête zogenaamd de gelegenheid tot ‘participatie’.[Klik] Een vorm van participatie die de gemeente Leiden aan Urban Interest heeft overgelaten. Misschien hebt u die enquête al ingevuld. Geeft niet. Het is nog niet te laat. Zoals wij van de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100 al op de site van de BBB hebben aangegeven, is de vierde vraag van Urban Interest het belangrijkst.[Klik]

“Wellicht zien wij iets over het hoofd, heeft u nog suggesties waar wij nog niet aan hebben gedacht?”

Inderdaad. Urban Interest heeft “iets over het hoofd gezien”. Lees verder “‘Participatie’-enquête van Urban Interest”

Inspraak Doelgroepenverordening woningbouw Leiden 2021

Auteur: Amir Saab, secretaris

‘De Staalmeesters’, Rembrandt van Rijn, 1662

De concept Verordening doelgroepen woningbouw Leiden 2021 is voor inspraak vrijgegeven tot en met 26 november. Deze verordening is een verdere uitwerking van een onderdeel van de Uitvoeringsagenda Wonen 2020-2023: de spelregels rondom sociale en middeldure huur.

Het doel van deze spelregels is dat er voldoende sociale en middeldure huurwoningen worden gebouwd en voor langere tijd worden behouden. Met het vaststellen van de verordening wil de gemeente Leiden deze spelregels borgen. De inhoud van de spelregels verandert daarmee niet, deze blijft zoals reeds in de Uitvoeringsagenda Wonen 2020-2023 is vastgesteld. Na verwerking van de inspraakreacties wordt de verordening aan de gemeenteraad aangeboden.

Het Bestuur van de BBB heeft in samenwerking met de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100 op 24 november de volgende inspraaknotitie onder zaaknummer 1579387 ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders over deze verordening.

Inspraaknotitie d.d. 24 november 2020

Geacht College,

Als bewoners van Leiden zijn wij geïnteresseerd in de visie van het gemeentebestuur op wonen. Als bestuur van de BewonersBelangenVereniging Bockhorst (hierna ook: BBB) zijn wij echter vooral benieuwd naar en bezorgd over de consequenties van die visie op onze wijk De Bockhorst en op de directe omgeving.

Onze wijk bestaat voor een deel uit huurwoningen, dus zijn wij altijd benieuwd naar nieuwe ontwikkelingen op dat gebied. Een tweede reden voor onze belangstelling is dat veel bewoners van de wijk hier inmiddels 40 jaar wonen en goede redenen hebben om te overwegen hun grondgebonden maar van inwendige trappen voorziene woningen te verlaten en een meer op hun wensen en de beperkingen van hun leeftijd toegesneden gelijkvloerse woning te zoeken in koop- of huursector. Tot slot speelt in onze wijk de ontwikkeling van het aanpalende project “Plesmanlaan 100” mee: in dit kantoorgebouw wil men een groot aantal appartementen realiseren die in de sectoren sociale en middenhuurwoningen vallen. Keuzes die hierin worden gemaakt, raken aan de belangen van de bewoners van de wijk De Bockhorst. Lees verder “Inspraak Doelgroepenverordening woningbouw Leiden 2021”

Plesmanlaan 100 krijgt vorm

Auteurs: Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100 & Bestuur BBB

Bewonersbrief gemeente

Onlangs heeft de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100 in de Bockhorst huis aan huis een flyer verspreid. Hierin werd de stand van zaken gemeld met betrekking tot de transformatie van het vroegere Aramcogebouw aan de Verbeekstraat (met officieel adres Plesmanlaan 100) door projectontwikkelaar Urban Interest. Dat project loopt al vanaf november 2018, maar de gemeente heeft tot nu toe maar een karige invulling gegeven aan het begrip inspraak van omwonenden. Het verspreiden van de flyer markeerde eigenlijk het punt waarop wij niet meer verder kwamen met de gemeentelijke projectgroep. Inmiddels hebben wij hierover een brief aan de wethouder, Fleur Spijker, gestuurd.

Het contact met de projectontwikkelaar verliep ook niet echt vlot. Ons werd toegezegd dat alles wat wij wilden weten binnenkort bekend zou worden gemaakt d.m.v. een website die door iedereen kon worden bezocht en van commentaar voorzien. En nu hebben wij allen vandaag dus een bewonersbrief van de gemeente [Klik] ontvangen, waarin het adres van deze website wordt onthuld. Lees verder “Plesmanlaan 100 krijgt vorm”

Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100

Auteur: Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100

Update nr. 3


Oproep bij deze update
Wij vinden het van belang om onze wijkbewoners zo goed mogelijk te informeren over de mogelijke invloed die de herontwikkeling van de Plesmanlaan 100 zal hebben op de leefbaarheid van onze dichtbijgelegen wijk. Wij vinden het ook van belang uw mening, ideeën, suggesties, opmerkingen, etc. als wijkbewoner zoveel mogelijk mee te nemen in onze verdere dialoog met de gemeente en de projectontwikkelaar Urban Interest.


Daarom roepen wij u, wijkbewoner, hierbij alvast op om uw suggesties en dergelijke tot 16 november 2020 te sturen naar
de secretaris, Amir Saab, op het adres secretaris@bbbockhorst.nl.
Onder vermelding van: Plesmanlaan 100.
Dat kan ook op deze site, onderaan  de Update.

Hopelijk helpt Update nr. 3 u hierbij.


Voortgang tot september

Abstractie Plesmanlaan 100 (heden of toekomst?)

In onze laatste update, nr. 2 op 25 april 2020 [Klik], stelden we vast dat wij sinds ons overleg van 17 februari 2020 na ongeveer een jaar overleg met de gemeente nog steeds met lege handen stonden.

We hadden tevergeefs geprobeerd contact te leggen met Urban Interest (hierna ook: UI), die door de gemeente is belast met de participatie, en met Welstand, waarmee UI in gesprek is geweest, maar waarvan geen verslag naar buiten is gekomen. We hadden bovendien geen bespreekbaar plan gekregen van gemeente noch van UI. Kortom: geen informatie, niet over het vervolg van de procedure en ook geen stukken die onder beheer van de gemeente lagen en mogelijk tussen de gemeente en UI al eerder waren uitgewisseld. Informatie en stukken waarom wij uitdrukkelijk aan de gemeente hadden gevraagd. Lees verder “Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100”