Gemeente Leiden betrekt bewoners bij ‘ontwikkelperspectief’

Auteur: Amir Saab

[Stadsnieuws gemeente Leiden – 27 september 2019] De wijk De Mors (Transvaalbuurt, Lage Mors en Hoge Mors) is in ontwikkeling. De komende jaren worden er woningen gebouwd en wordt de openbare ruimte anders ingericht. Daarnaast wordt het riool vervangen en zal De Mors in 2035 aardgasvrij zijn.
Om alle ontwikkelingen goed op elkaar af te kunnen stemmen, wat goed is in de wijk te behouden en waar dat gewenst is te verbeteren, wordt er een toekomstplan ‑ een ontwikkelperspectief ‑ voor De Mors opgesteld. De gemeente wil bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties uit de wijk bij dit ontwikkelperspectief betrekken. Dit wil de gemeente doen met de zgn. huiskamergesprekken die in oktober 2019 worden gehouden en een digitale enquête. De enquête duurt ongeveer 5 minuten en kan tot 14 oktober 2019. Op de site van de gemeente staat informatie over de huiskamergesprekken, de enquête en het planningstraject van inventarisatie tot besluitvorming [2e kwartaal 2020] [Klik].

Ontwikkelingen Leidse Ring Noord

Auteur: Sietse de Boer

De colleges van de gemeente Leiden en Leiderdorp hebben het geactualiseerde Kaderbesluit Leidse Ring Noord vastgesteld. Als de gemeenteraden in november groen licht geven, volgen voor de zomer van 2020 de uitvoeringsbesluiten van de tracédelen Plesmanlaan en kruispunt Engelendaal. Voordat de gemeenteraad het collegebesluit in behandeling neemt, zal het worden behandeld in de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van 10 oktober en 28 november 2019. De raadsbehandeling is op 3 december 2019 voorzien.

Het gehele collegebesluit en de tracédelen kunt u vinden op de website van de gemeente Leiden onder 190422 [Klik]. Voor de passages die de directe omgeving van de wijk Bockhorst betreffen, zie in het collegebesluit de pagina’s 17, 29 en 37.
Hoe het tracédeel voor de Plesmanlaan/Vondellaan gaat lopen vindt u als tekening op diezelfde website in het PDF bestand “190422 Bijlage 1 Referentieontwerp Plesmanlaan.pdf”.

Vogelasiel niet aan de Cruquiuslaan

Auteur: Amir Saab

Van de Stichting ter Ondersteuning Dierenambulance Vogelasiel (Leiden) ontvingen wij dit persbericht:


Persbericht

Dierenambulance naarstig op zoek naar locatie voor nieuwbouw

Tot recent leefde het bestuur van de regionale Dierenambulance – Vogelasiel in de verwachting dat nieuwbouw gerealiseerd zou kunnen worden aan de Cruquiuslaan in Leiden. De gemeente had daarvoor eind vorig jaar een perceel grond te koop aangeboden. Daar is thans een kleine opslagplaats van de gemeente, die nauwelijks gebruikt wordt. Bij nader inzien blijkt nieuwbouw door de Dierenambulance en het Vogelasiel daar toch niet mogelijk. De stichting had een passend houten gebouw laten ontwerpen door een gerenommeerd architectenbureau, maar het ambtelijk oordeel daarover was dat zonder stedenbouwkundige aanpassing aan het verlenen van een omgevingsvergunning niet zou kunnen worden meegewerkt. “Omdat er volgens ons bestuur geen mogelijkheden waren om het plan gelet op het beschikbare terrein en de benodigde vloeroppervlak aan te passen, hebben we helaas moeten besluiten om van het doorzetten van het plan op deze locatie af te zien”, stelt voorzitter Jaap van Meijgaarden. “Daarbij speelde ook de opstelling van het naastgelegen Medisch Kinderdagverblijf een rol. Direct nadat ik de directie daarvan over onze voornemens had geïnformeerd, nog voordat wij de plannen naar buiten brachten, ontvingen wij van hun advocaat bericht dat zij zich tegen onze komst zouden verzetten. Zij vreesden dat een vogelasiel negatieve gezondheidseffecten zou opleveren voor hun cliënten. Ik heb hen aangegeven dat onze eerste zorg uitgaat naar de gezondheid van onze eigen vrijwilligers en dat wij daarvoor in onze nieuwbouw dus alle noodzakelijke voorzieningen zouden treffen. Ook dat wij 40 jaar lang geen gezondheidsproblemen op onze oude locatie in Oegstgeest met onze vrijwilligers of omwonenden hebben gehad, dus dat hun zorg ongegrond was. Ook bij andere vogelasiels in het land is er van gezondheidsproblemen bij naastgelegen woningen of  gebouwen geen sprake, voor zover ons bekend”. Lees verder “Vogelasiel niet aan de Cruquiuslaan”

Ontwikkelingen Plesmanlaan 100

Auteur: Amir Saab


Toelichting: Projectmanager Roy van den Ban heeft gereageerd op ons verslag van 25 juli 2019, dat op 4 augustus jl. op deze site was gepubliceerd. Dit verslag wordt hiermee opnieuw op de site gepubliceerd. Maar nu met de opmerkingen van projectmanager Roy van den Ban. Zijn opmerkingen worden hieronder als NB geplaatst bij de betreffende teksten uit het verslag. Het verslag geeft hiermee een duidelijker beeld van de dialoog die op 25 juli 2019 tussen werkgroep en vertegenwoordigers van de gemeente heeft plaatsgevonden.


Bijgewerkt verslag 2e gesprek van 25 juli 2019 van de BBB-werkgroep Plesmanlaan 100 met gemeente Leiden

Aanwezig:

  •  drie vertegenwoordigers van de gemeente: de projectmanager, de ambtelijke stedenbouwkundige betrokken bij dit project en de ambtelijke planoloog.
  • de werkgroep: Leander Leijh (verslag), Kees van Zandwijk en Amir Saab (secretaris BBB).

Aanleiding

Dit gesprek is het vervolg op het eerste gesprek van 21 mei 2019 dat de werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeente en van Urban Interest (UI) heeft gehad. [Klik] Het gesprek sluit ook aan op de Bewonersbrief van 19 juli 2019 van de gemeente Leiden aan de bewoners van de wijk Bockhorst. [Klik].

In deze Bewonersbrief geeft de gemeente aan dat zij en UI nu met elkaar in gesprek zijn om de uitgangspunten opnieuw te bepalen.

Stand van zaken

Na het vaststellen van de agenda (update stand van zaken, procesverloop, tijdslijn en vervolgacties bepalen) geeft de gemeente bevestiging van de lopende dialoog met UI. Deze dialoog lijkt te berusten op uitgangspunten die de gemeente heeft vastgesteld op basis van de input uit de inloopavond en het eerste gesprek dat de werkgroep heeft gevoerd met de gemeente.

NB: Lees ‘opgesteld’ voor ‘vastgesteld’, in die zin dat deze uitgangspunten nog niet zover zijn dat die ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd.

Lees verder “Ontwikkelingen Plesmanlaan 100”